Αριθ. 143792/1794/ 3.8.2016 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων

Αριθ. 143792/1794/ 3.8.2016 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων

Αριθ. 143792/1794

(ΦΕΚ Β' 2750/01-09-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

4. Την υπ' αριθ. Υ31/09.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β' 2183).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α') «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010 (182 Α')» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α'), και ειδικά την παράγραφο 2 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16.

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση και τήρηση

1. Ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρμογή των όσων ορίζονται στα άρθρα 14 έως 24 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

2. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση του ειδικού δικτυακού τόπου στην ιστοσελίδα της και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν ή σε επιμέρους τμήματα αυτού καθώς και την χρήση ειδικών εφαρμογών, ανάλογα με την κατηγορία και την εξουσιοδότηση κάθε χρήστη.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο ειδικού δικτυακού τόπου 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 16 έως 19 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στον ανωτέρω οριζόμενο ειδικό δικτυακό τόπο δημοσιοποιούνται και τηρούνται, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία και παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά: 
α) Ο θεωρημένος Δασικός Χάρτης που αναρτάται. 
β) Ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
γ) Η ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με αναφορά στον τόπο λειτουργίας του προσωρινού Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης και στο χρόνο της ανάρτησης και η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη με αναφορά στο χρόνο και στον τρόπο υποβολής αυτών. 
δ) Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αντιρρήσεων. 
ε) Ο μερικά κυρωμένος δασικός χάρτης σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3889/2010.
στ) Ο ολικά κυρωμένος δασικός χάρτης σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 3889/2010.
ζ) Ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

Άρθρο 3
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και πρόσβαση στον ειδικό δικτυακό τόπο

1. Μέσω του ως άνω οριζόμενου ειδικού δικτυακού τόπου, θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο (ελεύθερη πρόσβαση):
α) δυνατότητα θέασης και πλοήγησης στον αναρτημένο δασικό χάρτη,
β) καταχώρηση σε ειδική φόρμα και υποβολή αντιρρήσεων,
γ) γεωχωρικός προσδιορισμός της αμφισβητούμενης έκτασης και υπολογισμός του εμβαδού αυτής,
δ) υπολογισμός του αναλογούντος ειδικού τέλους και δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου οφειλής,
ε) δυνατότητα πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους,
στ) δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή αρχείου pdf και εκτύπωσης της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αντίρρησης, καθώς και του πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής κατάθεσής της,
ζ) δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή αρχείου pdf και εκτύπωσης των στοιχείων του συνοπτικού καταλόγου με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού Χάρτη,
η) δυνατότητα θέασης και πλοήγησης στον μερικά κυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 17 και στον ολικά κυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3889/2010 δασικό χάρτη.

2. Επιπλέον υπηρεσίες θα παρέχονται για πρόσβαση στο περιεχόμενο του ειδικού διαδικτυακού τόπου σε εξειδικευμένους χρήστες, ως ακολούθως: 
α. για την περίοδο έως την κύρωση του δασικού χάρτη: 
αα) στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
αβ) στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την περίοδο που αυτό λειτουργεί
αγ) στα Ιδιωτικά Μελετητικά Γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 μόνου του Π.δ. 541/ 1978 (Α' 116), στα οποία ανατίθενται οι εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωση τους, και
αδ) στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για την διενέργεια των παρακάτω εργασιών:
α) τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων, και την επιβεβαίωση προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος,
β) την αναζήτηση με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ημερομηνία παραλαβής,
γ) την καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων ανά αντίρρηση,
δ) τη θέαση των υποβληθεισών αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη και του ορθοφωτοχάρτη του 1945,
ε) την εξαγωγή του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων (χωρική και περιγραφική πληροφορία),
στ) την αποθήκευση σε μορφή αρχείου pdf και εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αντιρρήσεων, του πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής κατάθεσης, καθώς και του αποδεικτικού καταβολής του αναλογούντος ειδικού τέλους. 
β. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη 
βα) στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση και τήρησή του,
ββ) στο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για την τήρηση και ενημέρωση κεντρικής βάσης δεδομένων δασικών χαρτών.
γ. Από το χρονικό σημείο που αυτά είναι διαθέσιμα, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του αναρτηθέντος, του μερικά κατά το άρθρο 17 και του ολικά κατά το άρθρο 19 Ν. 3889/2010 κυρωμένου δασικού χάρτη σε δημόσιες αρχές για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων τους σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 και του ιδίου ως άνω νόμου.

3. Στους χρήστες των ως άνω φορέων τα δικαιώματα πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες του ειδικού διαδικτυακού τόπου δύνανται να περιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία και την εξουσιοδότησή τους.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων 

Το περιεχόμενο τής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτούμενου δασικού χάρτη αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

α) Τα στοιχεία υποβάλλοντος αντίρρηση, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
β) Αναφορά στην μόνιμη ή μη διαμονή στην αλλοδαπή. 
γ) Αναφορά στο είδος τού επικαλούμενου έννομου συμφέροντος.
δ) Αναφορά στα συνοδευτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το περιεχόμενο της αντίρρησης.
ε) Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών τού πολυγώνου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας ή η μορφή (επί ποινή απαραδέκτου). 
στ) Δήλωση περί εκπροσώπησης από τεχνικό σύμβουλο. 

Άρθρο 5 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Πηγή: Taxheaven