Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. Πράξης 102/ 30.8.2016 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. Πράξης 102/ 30.8.2016 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

Αριθμ. Πράξης 102/30.8.16

(ΦΕΚ Β' 2779/05-09-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις του N. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του N. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4, 65, 66, 89, 103 και 153 αυτού, 

γ) τις διατάξεις του N. 4224/2013 "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ A' 288), και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160),

δ) την ΠΕΕ 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β' 1582), όπως ισχύει,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1 27.6.2013),

στ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ζ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13),

η) την ΠΕΕ 58/18.1.2016 «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών» (ΦΕΚ Β' 179),

θ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α' 59), όπως ισχύει,

ι) την ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 «Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» (ΦΕΚ B' 3),

ια) την απόφαση ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013» (ΦΕΚ Β' 2376),

ιβ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφάσισε τα ακόλουθα:

Να τροποποιήσει την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.5.2014, ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η περίπτωση (β) στην παράγραφο 2 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«(β) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα, όπως ορίζεται στην περίπτωση 61 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του N. 4261/2014, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 58/18.1.2016.».

2. Αντικαθίσταται η περίπτωση (γ) στην παράγραφο 2 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«(γ) από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποκλειστικά ως προς την εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 21 της παρούσας Πράξης σε ατομική βάση, καθότι οι εν λόγω εταιρείες δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις αυτής.» 

3. Προστίθεται η περίπτωση (δ) στην παράγραφο 2 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«(δ) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα, όπως ορίζεται στην περίπτωση 61 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του N. 4261/2014, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 58/18.1.2016, καθώς και από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος μέλος κατά την έννοια της περίπτωσης 60 της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 4261/2014 που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 34 του ως άνω νόμου, αποκλειστικά ως προς την εφαρμογή της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 21 της παρούσας Πράξης, καθότι τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις αυτής.»

4. Αντικαθίσταται η περίπτωση (δ) της παραγράφου 20 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«(δ) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.»

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 21 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«21. Η υποβολή των προβλεπόμενων υπό στοιχείο (δ) της παραγράφου 20 της παρούσας Υποδειγμάτων, θα γίνεται ως ακολούθως:
(α) Για την υποβολή που αφορά σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016 και εφεξής, για τους υπό (α) και (β) υπόχρεους υποβολής της παραγράφου 2 της παρούσας, απαιτείται:
i) η πλήρης συμπλήρωση σε ατομική βάση των Υποδειγμάτων 1 - 9 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και
ii) η πλήρης συμπλήρωση σε ενοποιημένη βάση του Υποδείγματος 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
β) Πέραν των ανωτέρω, και ειδικά όσον αφορά τους υπό (α) υπόχρεους υποβολής της παραγράφου 2 της παρούσας που αποτελούν «λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες» του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2015, απαιτείται, για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016 και την 31.03.2017, η συμπλήρωση σε ατομική βάση και των Υποδειγμάτων 18-19 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015, εντός 45 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
γ) Υποβολή σε ατομική βάση των Υποδειγμάτων 1 και 8 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Πράξης από τους υπόχρεους της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 της παρούσας Πράξης.
δ) Υποβολή του Υποδείγματος 8 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Πράξης από τους υπόχρεους της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 της παρούσας Πράξης.

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 25 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής:
«25. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, II, III, IV και V αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης.»

7. Αντικαθίστανται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, II, III, IV και V της ανωτέρω Πράξης καθώς και το περιεχόμενό τους με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V αντιστοίχως, της παρούσας.
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, II, III, IV και V αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα τίθεται σε εφαρμογή από 10.11.2016.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven