Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 21/1.9.2016 Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 8 Ν. 4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 21/1.9.2016 Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 8 Ν. 4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρο

Αθήνα, 1/9/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ23/2/1228547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
TMHMA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου 
Τηλέφωνο : 210-5285569 
fax : 210-5229840
 e-mail : tm_asfalishs@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 21 

ΘΕΜΑ: Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 8 Ν. 4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 4251/2014.

ΣΧΕΤ: - Η αρ. πρωτ. οικ. 67758/16.10.2015 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Το αρ. πρωτ. Φ.80000/47651/1573/27.11.2015 (ΑΔΑ:7Υ5Χ465Θ1Ω-9Ψ9) έγγραφο της ΓΓΚΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφ/σης και Κοιν. Αλληλεγγύης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76/τ.Α/9-7-2015, δημοσιεύθηκε ο ν. 4332/2015 με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ..» Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 (Α'80), σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (Γ.1.3 ή Γ.1.4 «Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου-1010») από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσής του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου.

Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, από οποιονδήποτε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό. Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά στην ασφαλιστική νομοθεσία. (Υ.Α. αρ. 51738/10.10.2014 τ. Β/ΦΕΚ 2247/204 όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας, ως εξής:

• Εάν δεν υπήρξαν στο παρελθόν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ απαιτείται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως (εγγραφής, σύνταξης, υγείας) τεσσάρων (4) μηνών.
• Σε περίπτωση επανεγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΕ απαιτείται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δύο (2) μηνών.
• Επί επανεγγραφόμενων με δέκα (10) έτη ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα αποκτάται άνευ προθεσμίας.

Οι επανεγγραφόμενοι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΟΑΕΕ τις πάσης φύσεως απαιτητές υποχρεώσεις της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο Περ. Τμήμα, με βάση την επαγγελματική έδρα (εφόσον ασκείται ή ασκήθηκε δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ), άλλως του τόπου κατοικίας, συνοδευόμενο από:
- Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης πλην του ΟΑΕΕ
- Το διαβατήριό τους (ακόμη και αν έχει λήξει) μαζί με φωτοαντίγραφο αυτού και
- Την πρωτότυπη βεβαίωση τύπου Α', στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία Γ1.3 (ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΕΡΓΟΥ -1010) ή Γ1.4 (ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΡΓΟΥ-1010) (μαζί με φωτοαντίγραφο αυτής).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων και προκειμένου τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού να προχωρήσουν στην χορήγηση βεβαίωσης εξαγοράς χρόνου ασφάλισης για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που θα προσέλθουν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ για εξαγορά χρόνου ασφάλισης για απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας θα εγγράφονται στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού και θα τους χορηγείται αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου με υποχρέωση καταβολής του ποσού εγγραφής καθώς η καταβολή αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ασφάλιση ασθένειας.

2. Αντίγραφα των απογραφικών δελτίων που θα συνταχθούν θα σταλούν στο τμήμα Μητρώου της Δ/νσης Ασφάλισης με την ένδειξη: «ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 4332/2015» χωρίς να γίνει εισαγωγή στοιχείων από τους χρήστες στο σύστημα.

3. Για την εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης καταβάλλονται μικτές ασφαλιστικές εισφορές (κλάδου σύνταξης και κλάδου υγείας).

4. Επί νεοεγγραφόμενων, η εξαγορά πραγματοποιείται στην Π01 ή 001 ασφαλιστική κατηγορία ανάλογα με την ύπαρξη ή μη χρόνου ασφάλισης πριν την 01/01/1993.
Στις περιπτώσεις ασφαλισθέντων κατά το παρελθόν που έχουν διακόψει, η εξαγορά θα γίνεται στην ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ασφάλισής του και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.258/2005, όπως ισχύει.

5. Είναι δυνατόν να εξαγορασθεί μέρος ή το σύνολο του χρόνου που απαιτείται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

6. Το απαιτητό ποσό:
α) Θα υπολογίζεται με την τιμή της ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξαγορά.
β) Θα καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.
γ) Θα εισπράττεται στην ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού (ταμείο) εκδίδοντας γραμμάτιο είσπραξης, ή θα κατατίθεται στον λογαριασμό του ΟΑΕΕ (IBAN: GR 1301100400000004054655404 κωδ. 101).

7. Εάν καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για την εξαγορά χρόνου αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν χορηγηθεί άδεια διαμονής και απορριφθεί το σχετικό αίτημα, οι εισφορές που κατεβλήθησαν
δεν επιστρέφονται.

8. Η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτημάτων για εξαγορά λήγει την 30/9/2016. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας οι εν λόγω βεβαιώσεις να χορηγούνται άμεσα. Συνημμένα σας αποστέλλουμε υποδείγματα: αίτησης, Υπεύθυνης Δήλωσης ν. 1599/86 και βεβαίωσης η οποία θα χορηγείται στους πολίτες των τρίτων χωρών ύστερα από την εξαγορά του χρόνου ασφάλισης για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας. Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της υπηρεσίας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο 
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πηγή: Taxheaven