Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016 

(ΦΕΚ Β' 2784/05-09-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.
β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).
γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222). «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.
δ) Των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Α, 21Β, 22, 22Α και 23 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74Α, 74Β, 75, 75Α και 76 του Π.Δ. 111/2014 (Α'178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το αριθ. ΔΟΜ/Φ.4.2/ΟΙΚ.21724/12-8-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. α) Τα αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 129580ΕΞ2016ΕΜΠ/9-6-2016, το από 21/06/2016 και αριθ. ΔΕΛ Η 1108965ΕΞ2016/ 18-7-2016 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.),
β) τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) από 14 και 29/07/2016 και 09/08/2016 της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε. και
ββ) από 21/07/2016 και 04/08/2016 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και του Γραφείου Υποστήριξης αυτού, αντίστοιχα.

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων και της δομής υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αντιθέτως προκαλείται όφελος από την παύση λειτουργίας μίας (1) Διεύθυνσης και τριών (3) Τμημάτων, 

αποφασίζουμε:

Α. 1. α) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με την μεταφορά σε αυτό μέρους των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Α'- Επιχειρησιακού Συντονισμού» της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
β) Μετατρέπουμε την «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του.
γ) Ανακαθορίζουμε την δομή και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ελέγχων και Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου» της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:
αα) μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Γ'- Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ελεγκτικού Έργου» της Διεύθυνσης Ελέγχων στα Τμήματα «Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού -Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων» και «Β'- Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου» της ίδιας Διεύθυνσης, των οποίων ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες, μετονομάζουμε το Τμήμα Γ' σε «Τμήμα Γ'- Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.
ββ) μεταφέρουμε αρμοδιότητες του Τμήματος «Γ' -Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου» της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών στο «Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων» της Διεύθυνσης Ελέγχων και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.
γγ) μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Ε'- Εποπτείας και Ελέγχου για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» της Διεύθυνσης Ελέγχων στο «Τμήμα Δ'- Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων» της ίδιας Διεύθυνσης, του οποίου ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες.
δδ) Μεταφέρουμε το «Τμήμα Ζ'- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» της Διεύθυνσης Ελέγχων, με τον νέο τίτλο «Τμήμα Δ'- Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία περιέρχονται και οι αρμοδιότητες του.
εε) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Η'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων» της Διεύθυνσης Ελέγχων σε «Τμήμα Ε'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων» και μεταφέρουμε την αρμοδιότητα του, με α/α θ', που αφορά στην διαχείριση και στην παρακολούθηση του ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων και σκαφών στο «Τμήμα Γ'-Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών» της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
δ) Παύουμε την λειτουργία του «Αυτοτελούς Τμήματος Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
ε) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης, Εισπράξεων, Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
στ) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2. Τροποποιούμε τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Α, 21Β, 22, 22Α και 23 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/0804-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής: 

α) Αντικαθιστούμε το άρθρο 16 αυτής, ως εξής:
«Άρθρο 16
II. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
1.- Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), στην οποία συγχωνεύθηκαν οι Γενικές Διευθύνσεις Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α'85), διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής: 
«α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας: 
(αα) Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών 
(ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
(γγ) Διεύθυνση Ελέγχων 
(δδ) Διεύθυνση Εισπράξεων 
(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 
(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
(ζζ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου 
(ηη) Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 
(αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 
(ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 
(γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
(δδ) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 
2.- Στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Στην μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:
(αα) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οργανικών μονάδων αυτής, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης των δομών της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στην διασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τα παραπάνω θέματα.
(ββ) τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., για τη χρήση τεχνικής βοήθειας.
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών.
(ε) Στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.»

β) Τροποποιούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 17 «Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών» αυτής, ως εξής:
(αα) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο III. αυτής, ως κάτωθι:
«4.- III. Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου
(α) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης και η υποβολή σχετικών προτάσεων, αρμοδίως, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ελέγχων, Φορολογικής Συμμόρφωσης και Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε ότι αφορά, αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και, αφετέρου, στην υποβοήθηση αυτών με οδηγίες για τη χρήση του ΕΙβπχίδ, καθώς και η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό αυτών, σε φορολογικά θέματα.
(δ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.»
(ββ) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις δ' και στ' της υποπαραγράφου V. «Τμήμα Ε'- Παροχής Υπηρεσιών Φορολογουμένων», ως κάτωθι:
«4.- V. (δ) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορολογουμένων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., όταν απαιτείται».
«(στ) Η μελέτη επικοινωνιακών δράσεων σχετικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η εισήγηση στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας».

γ) Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι. και III. της παραγράφου 4 του άρθρου 18 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης» αυτής, ως κάτωθι:
(αα) Αντικαθιστούμε την περίπτωση στ' της υποπαραγράφου Ι. «Τμήμα Α' - Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης», ως εξής:
«4.- Ι.(στ) Η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για την εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την λειτουργία του προαναφερθέντος κέντρου εξερχόμενων κλήσεων.».
(ββ) Προσθέτουμε νέα περίπτωση γ' στην υποπαράγραφο III. «Τμήμα Γ'- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις γ' και δ' σε δ' και ε', ως εξής:
«4.- III. (γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην φορολογική συμμόρφωση, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά της εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής,
(δ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπου απαιτείται και με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης,
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

δ) Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 19 «Διεύθυνση Ελέγχων» αυτής και διαμορφώνουμε το άρθρο αυτό, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 19 Διεύθυνση Ελέγχων
1.- Η Διεύθυνση Ελέγχων, που συστάθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) και καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι αρμοδιότητες της με την αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 2011/25.11.2011 (Β' 2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ανασυγκροτείται.
2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.
(β) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
(γ) Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
(δ) Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κ-Μ της ΕΕ στον τομέα Φ.Π.Α.
(ε) Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 (Α' 166).
(στ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις Δ.Ο.Υ..
(ζ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
(θ) Η απλούστευση των διαδικασιών και η ορθή απεικόνιση των δεδομένων του Μητρώου φορολογουμένων.
3.- Η Διεύθυνση Ελέγχων διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
β) Τμήμα Β' -Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου 
γ) Τμήμα Γ' -Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων 
δ) Τμήμα Δ ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων 
ε) Τμήμα Ε ' - Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων
στ) Τμήμα ΣΤ'- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α..
4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
Ι. Τμήμα Α' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.
(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία.
(δ) Ο προγραμματισμός του ελέγχου εξωχώριων εταιρειών (offshore), σε συνεργασία με το Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της ίδιας Διεύθυνσης.
(ε) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
(στ) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση αυτών με βάση νέα - συμπληρωματικά στοιχεία.
(η) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για την διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της διαδικασίας data mining.
(θ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (δοοππα) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
(ι) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.
(ια) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες.
(ιβ) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής.
(ιγ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
(ιδ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.
(ιε) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο
(ιστ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με σκοπό την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας αυτού.
(ιζ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(ιη) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(ιθ) Η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
(κ) Η παρακολούθηση των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων.
II. Τμήμα Β' - Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου
(α) Η παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα ελέγχου.
(β) Η εκπόνηση και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
(γ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα ελέγχου.
(δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
(ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου και με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, σε θέματα φοροδιαφυγής.
(στ) Η εκπόνηση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και τα θέματα του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ζ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών.
(η) Η διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.
III. Τμήμα Γ' -Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων
(α) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, που αφορούν σε θέματα ελέγχου, επανελέγχου, ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής και των σχετικών με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών.
(β) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για: (αα) την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.
(ββ) τη λήψη των διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο.
(γγ) τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.
(γ) Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. 
IV. Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων 
(α) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης, για θέματα ελέγχου τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ελέγχου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, τεχνικών ελέγχου έμμεσου προσδιορισμού, ειδικών ελέγχων, καθώς και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(β) Η έκδοση αποφάσεων, προέγκρισης για την μεθοδολογία ενδοομιλικής τιμολόγησης.
(γ) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για έμμεσες μεθόδους ελέγχου και η κεντρική υποστήριξη αυτών. 
(δ) Ο συντονισμός πολυμερών ελέγχων. 
(ε) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων. Η επικοινωνία με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΜΑΡ), για θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων.
(στ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα επίλυσης διαφορών, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΜΑΡ), που σχετίζονται με θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων, καθώς και η εν γένει διαχείριση των σχετικών αυτών υποθέσεων.
(ζ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(η) Η υποβολή εξαμηνιαίας αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, που προβλέπεται από το νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων και την αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις.
(θ) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για την διευκόλυνση και την διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.).
(ι) Η ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων για πληροφορίες που αφορούν στη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και στις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
(ια) Ο συντονισμός ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στο νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
V. Τμήμα Ε'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων 
(α) Η μέριμνα για την χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η παρακολούθηση της εικόνας του φορολογουμένου και η συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα με αυτούς που τηρούν Μητρώα, για την ανταλλαγή δεδομένων, απόψεων και πληροφοριών.
(β) Η μέριμνα για την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου φορολογουμένων,
(γ) Η παρακολούθηση των μεταβολών της εικόνας των φορολογουμένων (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, απενεργοποιήσεις, επανενεργοποιήσεις και απεγγραφές) και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(δ) Ο καθορισμός και η διαμόρφωση της κατάλληλης νομικής βάσης των διαδικασιών απόδοσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
(ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(στ) Η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από τρίτους φορείς για την βελτίωση της ποιότητας του Μητρώου των φορολογουμένων.
(ζ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης των μη ενεργών Α.Φ.Μ. από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(η) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των ενεργειών για την επαλήθευση της απόδοσης Α.Φ.Μ.
(θ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
VI. Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.
Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδος, το Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
(α) την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 και με τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από αυτόν, την συμμετοχή στις εργασίες του κοινοτικού δικτύου ΕUROFISC, την διαχείριση των συστημάτων ΜΌ5^Έ. και V.O.E.S., την ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο των πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Διεύθυνσης και την αυτόματη, χωρίς προηγούμενη αίτηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής.
(β) Την συμμετοχή και την εκπροσώπηση σε επιτροπές υψηλού επιπέδου (SCAC, ΑΤFS), ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί θεμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και καταπολέμησης της απάτης του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α.»

ε) Τροποποιούμε τις υποπαραγράφους Ι., II. και V. της παραγράφου 4 του άρθρου 20 «Διεύθυνση Εισπράξεων», ως κατωτέρω:
(αα) Προσθέτουμε νέα περίπτωση ζ' στην υποπαράγραφο Ι. «Τμήμα Α'- Εκούσιας Είσπραξης» και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ζ' σε η', ως εξής:
«4.- Ι. (ζ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(η) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα εκούσιας είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.»
(ββ) Προσθέτουμε νέα περίπτωση ε' στην υποπαράγραφο ΙΙ. «Τμήμα Β'- Αναγκαστικής Είσπραξης» και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ε' σε στ', ως εξής: 
«4.- II. (ε) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.»
(γγ) Προσθέτουμε νέες περιπτώσεις η' και ι' και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση η' σε θ' στην υποπαράγραφο V. «Τμήμα Ε'-Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών», ως εξής: 
«4.- V. (η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών στα θέματα αυτά με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.
(ι) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης».

στ) Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 21 «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας» αυτής και διαμορφώνουμε το άρθρο αυτό, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 21
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
1.- Συνιστάται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων, καθώς και στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα άμεσης φορολογίας, φορολογίας πλοίων, καθώς και τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων,
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας,
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
3.- Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
β) Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
γ) Τμήμα Γ'- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών 
δ) Τμήμα Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εγχώριας και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της άμεσης φορολογίας, της φορολογίας πλοίων και της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
(η) Η έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των διάφορων κλάδων επιχειρήσεων, η συγκέντρωση στοιχείων για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών, κατά κατηγορίες, για τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού ή μικτού κέρδους (αντικειμενικοποίηση της φορολογίας).
(θ) Η μέριμνα για την έρευνα και μελέτη του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών κατά κλάδο επιχειρήσεων και η διατύπωση πορισμάτων σχετικών με την τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(ι) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ια) Η μελέτη θεμάτων αποσβέσεων και η επιμέλεια κατάρτισης των συντελεστών απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
(ιβ) Η ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή προστίμων και κυρώσεων για την μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών.
(ιγ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων και σκαφών που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο καθορισμός των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό και η μέριμνα για την πληρότητά τους, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και η παροχή οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(ιδ) Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.
(ιε) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 
Ι.- Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
(α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
(β) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II.- Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
III. Τμήμα Γ' - Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην ειδική Φορολογία Πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία και των Ναυτιλιακών Εταιρειών.
IV. Τμήμα Δ' -Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.».

ζ) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 21Α «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας» αυτής, ως κατωτέρω:
«4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 
Ι. Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων έμμεσης φορολογίας και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην έμμεση φορολογία, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η συμμετοχή στην διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ για θέματα Φ.Π.Α. και η μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των αποφάσεων των Οργανισμών αυτών.
(ε) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα Φ.Π.Α..
(στ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της έμμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(η) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Φ.Π.Α., η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών. 
(θ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα Φ.Π.Α. 
(ι) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(ια) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ιβ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
(ιγ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιδ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (Τ. και Ε.Φ.) 
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. 
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών.
(η) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(θ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
III. Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.).
(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη - μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής. 
(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α.. 
(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.».

η) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 21Β «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου» αυτής, ως κατωτέρω:
«4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας και στους λοιπούς φόρους κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο
Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου.
(η) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(θ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Διεύθυνσης. 
Ι. Τμήμα Α'- Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας 
(α) Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία ακίνητης περιουσίας.
(β) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β'- Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, λοιπών φόρων και κερδών από τυχερά παίγνια.».

θ) Αντικαθιστούμε το άρθρο 22 «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού» αυτής, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 22
Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
1.- Συνιστάται Υπηρεσία, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητες του είναι οι κάτωθι:
(α) Η ανάπτυξη και η ενοποίηση των σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών αυτής.
(β) Ο καθορισμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(γ) Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και ειδικότερα και με τις Φορολογικές Περιφέρειες, για την παρακολούθηση της προόδου, σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αυτής και η υποβολή σχετικής αναφοράς προόδου στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η ανάπτυξη και η χρήση βασικών δεικτών απόδοσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και η σύνταξη και υποβολή αναφορών, σχετικά με την απόδοση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) η παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς.
(στ) η σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η υποβολή της στον Προϊστάμενο αυτής.
(ζ) Η υποβολή προτάσεων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, για την διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα αυτής, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την λειτουργία των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(η) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.»

ι) Διαγράφουμε το άρθρο 22Α «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής» αυτής.

ια) Αντικαθιστούμε το άρθρο 23 «Φορολογικές Περιφέρειες» αυτής, ως κατωτέρω:
«2.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 23
Φορολογικές Περιφέρειες
1.- Συνιστώνται τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Φορολογικών Περιφερειών είναι οι παρακάτω:
(α) Η αποτελεσματική εποπτεία, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των υπαγόμενων στην χωρική τους αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ.
(β) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών αυτών και των αναγκών τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς το ίδιο Γραφείο για την επιμόρφωση αυτού.
(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ, που υπάγονται στην χωρική τους αρμοδιότητα και εν γένει των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., που αφορούν σε αυτές, καθώς και η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής αυτών στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ. και η υποβολή προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών στο ίδιο Γραφείο.
(δ) Η αποτελεσματική συμβολή στην διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, με την παροχή οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. της χωρικής τους αρμοδιότητας και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθηση τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με προτάσεις για την επίλυσή τους.
3.- Οι Φορολογικές Περιφέρειες, ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:
(α) Στην Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου.
(β) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
(γ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
(δ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
4.- Οι αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών, οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας είναι οι κατωτέρω:
(α) Η εποπτεία των οικείων Δ.Ο.Υ., η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στην λειτουργία αυτών, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους.
(β) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους στόχους αυτούς.
Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων των ίδιων Δ.Ο.Υ., βάσει των στόχων αυτών και η διαβίβασή τους στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής.
Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Γραφείο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ως προς την αναπροσαρμογή τους, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων.
(γ) Η συνολική αξιολόγηση των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.
(δ) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της κάθε Φορολογικής Περιφέρειας, καθώς και αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των οικείων Δ.Ο.Υ. και απολογισμού αυτού, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους.
Η συνδρομή στην διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
(στ) Η μέριμνα για την συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ζ) Η παρακολούθηση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις οικείες Δ.Ο.Υ. των νομοθετικών διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών και η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(η) Η παρακολούθηση της καταγραφής των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση αυτών, καθώς και για την βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.
(θ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της Φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας και των διαδικασιών από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
(ι) Η χορήγηση στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας, κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με την γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
(ια) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας.
(ιβ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.
(ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.» 

Β. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται: 
α) Το «Τμήμα Γ'-Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ελεγκτικού Έργου» της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων» ή «Β' -Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου» της ίδιας Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.
β) Το «Τμήμα Γ' - Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου» της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο εξής νοούνται το ίδιο Τμήμα ή το «Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων» της Διεύθυνσης Ελέγχων, κατά λόγο αρμοδιότητας.
γ) Το «Τμήμα Ε'- Εποπτείας και Ελέγχου για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» της Διεύθυνσης Ελέγχων, στο εξής νοείται το «Τμήμα Δ'- Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων» της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) το «Τμήμα Ζ'- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» της Διεύθυνσης Ελέγχων, στο εξής νοείται το «Τμήμα Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
ε) το «Τμήμα Η'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων» της Διεύθυνσης Ελέγχων, στο εξής νοούνται το «Τμήμα Ε'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων» της ίδιας Διεύθυνσης ή το «Τμήμα Γ'-Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών» της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, κατά λόγο αρμοδιότητας.
στ) η «Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης» ή το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και
ζ) το «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο εξής νοούνται οι Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, Ελέγχων, Εισπράξεων, Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας. 

Γ.- Στο Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. προΐσταται υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του πίνακα του άρθρου 126 του Π.δ. 111/2014 (Α' 178), που αφορά στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα της υποπερίπτωσης α' της έβδομης περίπτωσης αυτού που προβλέπει τους κλάδους προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται των Αυτοτελών Τμημάτων ή Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Δ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Ε.- Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν δέκα (10) ημέρες μετά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven