Αριθμ. 2242.5- 1.5/ 72672/ 2016 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016

Αριθμ. 2242.5- 1.5/ 72672/ 2016 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016

Αριθμ. 2242.5-1.5/ 72672 /2016 

(ΦΕΚ Β' 2796/05-09-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το Ν.δ. 187/ 1973 (Α' 261), όπως ισχύει.
γ) του Π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α' 124), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α' 268).
δ) των άρθρων 1, 4 και 5 του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
ε) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).
στ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).
ζ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 Εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΟΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθ. πρωτ. 237 - 3766/ 27-06-2016 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 16-06-2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 16-06-2016 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων της δύναμης της, που αναφέρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016, εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 10, καθότι αντίκειται στο άρθρο 64 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το Ν. 3816/1958 (Α' 32) και την παράγραφο 1 του άρθρου 25, καθότι αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κυρώνονται ως ακολούθως: 
α) η σημείωση β' του άρθρου 1, στο μέτρο που έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α' 232).
β) η παράγραφος 3 του άρθρου 15, στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 3522.2/08/2013/28-06-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1671).
γ) το άρθρο 35, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το Π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (Α' 206).
δ) το άρθρο 37, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/ 29-04-2014 εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2° (ΑΔΑ ΒΙΦΟΟΠ-2ΒΨ) σε σχέση με τις υποπαραγράφους α' και γ' της παραγράφου 2 αυτού.
ε) το άρθρο 38, κατά το μέρος που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου Ια' του προοιμίου της παρούσας και άλλων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ειδικότερα δε της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επιβατηγών Μεσογειακών - Τουριστικών Ε/Γ πλοίων και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού που εκτελούν πλόες μέχρι αποστάσεως 30 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής και κυρώσεως αυτών.
στ) οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την Απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

(Ως συνημμένο αρχείο)

Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογκής Σύμβασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Πηγή: Taxheaven