Αριθμ. 210814/1278/ 11.8.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

Αριθμ. 210814/1278/ 11.8.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

Αριθμ. 210814/1278

(ΦΕΚ Β' 2781/05-09-2016)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 παρ. II τομέας Α αρ. 20 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.δ.132/2010 (ΦΕΚ.225/Α/27-12-2010).

3. Την υπ' αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019, καθώς και την 456/2014 διόρθωση - συμπλήρωση αυτής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 και του εδαφίου 7 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης), 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

5. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

6. Ένας εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας.

7. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

8. Ένας εκπρόσωπος των εμπορικών επιμελητηρίων της Δυτικής Ελλάδας.

9. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Παράρτημα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

10. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

11. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας.

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για έκδοση:

1. αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.

2. αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

3. αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
- αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
- εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
- σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.

4. αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
- εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
- σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων,
- αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συντάσσει για την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή άλλης Δ/νσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε Γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις των εισηγητών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων. 

4. Οι Γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξη τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν για την κοινοποίηση των Πρακτικών στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που κατά  την τελευταία 5ετία είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση μελετών ή ως εξωτερικοί αξιολογητές έχουν συντάξει την αξιολόγηση επενδύσεων, προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που κατά την τελευταία 5ετία έχουν υπαχθεί στον Ν. 1892/1990 ή στον Ν. 2601/1998 ή στον Ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. Από την έκδοση της κατά το άρθρο 5 της πιο πάνω απόφασης συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες κανονιστικές αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 11 Αυγούστου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven