Αριθμ. πρωτ.: 27423/ 5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α..

Αριθμ. πρωτ.: 27423/ 5.9.2016 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α..

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 27423

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης
Τηλέφωνο: 213 136 4009, 4802 
e-mail: k. tryposkoufis@ypes.gr,
m.provataris@ypes.gr 
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 
Ταχ.Κώδικας: 101 83, ΑΘΗΝΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
  
Εγκύκλιος: 20

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α..

ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Ν.4172/2013.
2. Οι αρ. οικ.23976/22.7.2016 και οικ. 23977/22.7.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/Β'/2016, ΦΕΚ 2312/Β'/2016) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών έτους 2017 των Δήμων και Περιφερειών αντίστοιχα.
3. Η αρ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.5.2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω σχετικών διατάξεων και οδηγιών, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2017 των Δήμων, των Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και των Συνδέσμων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm .

Τα σχέδια των προϋπολογισμών των φορέων υποβάλλονται μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών, οι οποίοι για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους (όνομα χρήστη: username και κωδικός πρόσβασης : password). Στη συνέχεια η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας όπου καταχωρούνται μηνιαία τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και  συγκεκριμένα στο Δελτίο που θα έχει τίτλο «Σχ. Προΰπ. 2017». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καρτέλα «Υπογράφοντες», στην οποία θα καθορίζεται η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2016 (π.χ. εκτέλεση 6μήνου 2016 ή εκτέλεση 7μήνου 2016 κλπ) που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2017. Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί μόνο μετά την οριστικοποίησή του.

Το δελτίο «Σχ. Προΰπ. 2017» έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των οδηγιών της ως άνω γ' σχετικής εγκυκλίου σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017. Συγκεκριμένα:

Α) στους πίνακες «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» περιλαμβάνεται η στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016», στην οποία πρέπει να καταγραφούν οι εκτιμήσεων των φορέων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης (01.01 - 31.12.2016),

Β) περιλαμβάνεται ο πίνακας «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος αποτελείται από δύο (2) στήλες: «31.12.2016 (εκτίμηση)» και «31.12.2017 (πρόβλεψη)».

Γ) έχει προστεθεί ο υποπίνακας «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα σχέδιο προϋπολογισμού των υπόχρεων φορέων.

Ειδικότερα:

Α. Στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016»

Α1.Στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» του πίνακα «I. ΈΣΟΔΑ» οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να καταγράψουν τα ποσά των εσόδων που εκτιμούν ότι θα εισπράξουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης (δηλαδή από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016).

Α2.Αντίστοιχα, στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» του πίνακα «II. ΈΞΟΔΑ» οι φορείς πρέπει να καταγράψουν τα ποσά των δαπανών που εκτιμούν ότι θα πληρώσουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Α3.Τα ποσά που θα καταγραφούν στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» των πινάκων I και II:
→ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ταυτίζονται με τα ποσά των αρχικά εγκεκριμένων ή των αναμορφωμένων προϋπολογισμών των υπόχρεων φορέων (με εξαίρεση τα ποσά των επιχορηγήσεων από Κ.Α.Π. για τα οποία είναι σε ισχύ ο προγραμματισμός της ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2016),
→ δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα εισπραχθέντα έσοδα ή τα πληρωθέντα έξοδα των φορέων της περιόδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2016 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2017,
→ πρέπει να διέπονται από την εξής σχέση:

ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ και Ν.Π. Δήμων: [Στατιστικό δελτίο μήνα αναφοράς] Χρηματικό υπόλοιπο Π/Υ 2016 + [Εκτιμήσεις 2016] esS2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)>= [Εκτιμήσεις 2016] exX1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και Ν.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: [Στατιστικό δελτίο μήνα αναφοράς] Ταμειακό υπόλοιπο Π/Υ 2016 + [Εκτιμήσεις 2016] esS1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000 + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000)>= [Εκτιμήσεις 2016] exx1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+9000+Α100)

Α4.Στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» του πίνακα «I. ΈΣΟΔΑ», τα πεδία του χρηματικού υπολοίπου (στο δελτίο των Δήμων, των Συνδέσμων και των Ν.Π. Δήμων -κωδικοί es5) και του ταμειακού υπολοίπου για τις περιφέρειες και τα ν.π. αυτών (στο δελτίο των Περιφερειών και των Ν.Π. Περιφερειών-κωδικοί esT100) δεν συμπληρώνονται (είναι κλειδωμένα) διότι δεν αποτελούν έσοδα χρήσης.

Α5.Στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» του πίνακα «II. ΈΞΟΔΑ», τα πεδία «ex85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» και «ex9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ»(στο δελτίο των Δήμων, των Συνδέσμων και των Ν.Π. Δήμων) και το πεδίο «exap.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ» (στο δελτίο των Περιφερειών και των Ν.Π. Περιφερειών),δεν συμπληρώνονται (είναι κλειδωμένα) διότι πρόκειται για Κ.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται μόνο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και δεν είναι δυνατή η ενταλματοποίηση δαπανών σε αυτούς.

Β. Πίνακας «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Β1. Στον πίνακα «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», πρέπει να καταγραφούν:
→ οι εκτιμήσεις των υπόχρεων φορέων σχετικά με το ύψος των στοιχείων του ισολογισμού τους την 31.12.2016 [Στήλη 31.12.2016 (εκτίμηση)], λαμβάνοντας υπόψη
το ύψος των στοιχείων του ισολογισμού τους την 31.12.2015 και
τις εκτιμήσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2016 σύμφωνα με τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

α) Εκτίμηση ύψους διαθεσίμων 31.12.2016:
ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ν.Π. ΔΗΜΩΝ
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πεδίο: 1. Διαθέσιμα (α+β+γ)]
[Εκτιμήσεις 2016] esS2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) [Εκτιμήσεις 2016] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚ. 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πεδίο: 1. Διαθέσιμα (α+β+γ)] 
[Εκτιμήσεις 2016] essl. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000 + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000)
[Εκτιμήσεις 2016] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)

β) Εκτίμηση ύψους χρεογράφων 31.12.2016:
Τα χρεόγραφα αποτυπώνονται στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στο κόστος κτήσης και όχι στην τρέχουσα αξία τους. Επομένως, κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το κόστος απόκτησης των χρεογράφων που είχαν στη διάθεσή τους οι φορείς την 31.12.2015 και οι εκτιμήσεις που ενδεχομένως έχουν συμπεριληφθεί στη στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ» σχετικά με την απόκτηση ή διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

γ) Εκτίμηση ύψους δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2016:
Η εκτίμηση για το ύψος του οφειλόμενου κεφαλαίου από δάνεια την 31.12.2016 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκτιμώμενες ταμειακές εισροές έτους από συναφθέντα δάνεια και τις εκτιμώμενες ταμειακές εκροές για πληρωμές χρεολυσίων:
ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ν.Π. ΔΗΜΩΝ
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚ. 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πεδίο: 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] [Εκτιμήσεις 2016] ΚΑΕ 31 [Εισπράξεις από δάνεια] [Εκτιμήσεις 2016] ΚΑΕ 6516,6517,6518,6526,6527 (Χρεολύσια)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΚ. 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πεδίο: 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] [Εκτιμήσεις 2016] ΚΑΕ 7100 [Έσοδα από συναφθέντα έσοδα] +ΚΑΕ 8710 [Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια] [Εκτιμήσεις 2016] ΚΑΕ 6120 (Χρεολύσια)

δ) Εκτίμηση συνόλου υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016:
Η εκτίμηση για του ύψος των υποχρεώσεων (πλην δανείων) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:
α) το ύψος των υποχρεώσεων την 31.12.2015,
β) τον εκτιμώμενο βαθμό εκτέλεσης των Κ.Α.Ε. 81 και 83 (για τους δήμους, τους συνδέσμους και τα ν.π. των δήμων) ή των Κ.Α.Ε. με διάκριση 02 (για τις περιφέρειες και των ν.π. αυτών) για έτος 2016 όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στα αντίστοιχα πεδία της στήλης «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016» του πίνακα «II. ΈΞΟΔΑ», 
γ) το ύψος των υποχρεώσεων της 31.12.2015 που έχουν μεταφερθεί σε επόμενες οικονομικές χρήσεις λόγω ρύθμισης ή προβλημάτων νομιμότητας / κανονικότητας και 
δ) το ύψος των δαπανών της τρέχουσας χρήσης που εκτιμούν οι φορείς ότι δεν θα έχουν εξοφληθεί μέχρι την 31.12.2016.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι φορείς εκτιμούν ότι οι υποχρεώσεις τους θα μειωθούν κατά διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις σχετικά με τις πληρωμές Π.Ο.Ε. έτους 2016.
→ οι προβλέψεις των φορέων σχετικά με το ύψος των στοιχείων του ισολογισμού τους την 31.12.2017 [Στήλη «31.12.2017 (πρόβλεψη)], λαμβάνοντας υπόψη
• τις εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των στοιχείων του ισολογισμού τους την 31.12.2016, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» και
• την υπόθεση ότι ο προϋπολογισμός έτους 2017 (όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη «Π/Υ 2017» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ») θα εκτελεστεί πλήρως.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

α) Πρόβλεψη ύψους διαθεσίμων 31.12.2017:
ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ν.Π. ΔΗΜΩΝ
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» is1.Διαθέσιμα (α+β+γ)]
[Π/Υ 2017] esS2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5) [Π/Υ 2017] exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» is1.Διαθέσιμα (α+β+γ)]
[Π/Υ 2017] ess1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000 + 1000 + 2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 8000 + 9000)
[Π/Υ 2017]exX2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 

β) Πρόβλεψη ύψους χρεογράφων 31.12.2017:
Κατά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το εκτιμώμενο κόστος απόκτησης των χρεογράφων την 31.12.2016 και οι εγγραφές των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αυτές έχουν συμπεριληφθεί στη στήλη «Π/Υ 2017» των πινάκων «I. ΈΣΟΔΑ» και «II. ΈΞΟΔΑ», σχετικά με την απόκτηση ή διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

γ) Πρόβλεψη ύψους δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 31.12.2017:
Η πρόβλεψη για το ύψος του οφειλόμενου κεφαλαίου από δάνεια κατά την 31.12.2017 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εγγραφές στα σχέδια προϋπολογισμού έτους 2017 σχετικά με τις προβλεπόμενες ταμειακές εισροές έτους από συναφθέντα δάνεια και τις προβλεπόμενες ταμειακές εκροές έτους για πληρωμές χρεολυσίων. Συνεπώς, ισχύει η σχέση:

ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ν.Π. ΔΗΜΩΝ
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» is4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς] [Π/Υ 2017] ΚΑΕ 31 [Εισπράξεις από δάνεια] [Π/Υ 2017] ΚΑΕ 6516,6517,6518,6526,6527 (Χρεολύσια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» is4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς]
[Π/Υ 2017] ΚΑΕ 7100 [Εσοδα από συναφθέντα έσοδα] +ΚΑΕ 8710 [Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια] [Π/Υ 2017] ΚΑΕ 6120 (Χρεολύσια)

δ) Πρόβλεψη ύψους υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2017:
Η πρόβλεψη για το ύψος των υποχρεώσεων (πλην δανείων) στις 31.12.2017 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:
α) την εκτίμηση για το ύψος των υποχρεώσεων (πλην δανείων) την 31.12.2016, β) τα εγγεγραμμένα ποσά στο σχέδιο του Π/Υ2017 στον Κ.Α.Ε. 81 (για τους Δήμους, τους Συνδέσμους και τα Ν.Π. των Δήμων) ή στους Κ.Α.Ε. με διάκριση 02 (για τις Περιφέρειες και των Ν.Π. αυτών) όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στα αντίστοιχα πεδία της στήλης «Π/Υ 2017» του πίνακα «II. ΈΞΟΔΑ» και γ) το ύψος των υποχρεώσεων που έχουν μεταφερθεί σε επόμενες οικονομικές χρήσεις (μετά το 2017) λόγω ρύθμισης ή προβλημάτων νομιμότητας.

Γ. Υποπίνακας «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»
Στον υποπίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» υπολογίζεται, σε εφαρμογή της ως άνω γ' σχετικής εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ., το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017 του κάθε φορέα. Συγκεκριμένα:
cash: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ σε μη χρηματοοικονομικες ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4): Το εν λόγω πεδίο υπολογίζεται αυτόματα ως η διαφορά των ποσών που έχουν εγγράψει οι φορείς σε Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων χρήσης που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές (βλ. ενότητα 4.2. γ' σχετικού).
adj: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ [(is5ypa έτους ν) - (is5ypa έτους ν-1)]: Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται από τους στατιστικούς αντιπροσώπους ως εξής: 
[Στήλη «31.12.2016 (Εκτίμηση)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ως η διαφορά των εκτιμώμενων υποχρεώσεων την 31.12.2016 και των αντίστοιχων υποχρεώσεων την 31.12.2015, με τον εξής τρόπο:
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στήλη «31.12.2016 (εκτίμηση)» is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης
- Αν η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του 2016, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με θετικό πρόσημο. 
- Αν η διαφορά είναι θετική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2016, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με αρνητικό πρόσημο.
[Στήλη «31.12.2017 (Πρόβλεψη)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ως η διαφορά των προβλεπόμενων υποχρεώσεων την 31.12.2017 και των εκτιμώμενων υποχρεώσεων την 31.12.2016, με τον εξής τρόπο:
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΛΗ 31.12.2017 (Προβλέψεις) is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης
[Σχ. Προΰπ. 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΛΗ 31.12.2016 (Εκτιμήσεις) is5ypa. Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης
- Η κατάρτιση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των αποφάσεων του β' σχετικού οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πρόβλεψη για μείωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους του προϋπολογισμού. Επομένως, η διαφορά πρέπει να είναι αρνητική και, συνεπώς, το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με θετικό πρόσημο.

Επισημαίνεται, ότι το ποσό της μεταβολής των υποχρεώσεων μπορεί να προκύψει μόνο από τις παραπάνω σχέσεις και ως εκ τούτου τα ποσά που δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση αυτή θα θεωρούνται εξ ορισμού λάθος.

fiscal: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ: Το εν λόγω πεδίο υπολογίζεται αυτόματα ως το άθροισμα του ισοζυγίου εσόδων - εξόδων χρήσης που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές και της μεταβολής υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης (δηλαδή ισχύει fiscal = cash + adj). 

Παρακαλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν. Αντίστοιχα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή της στους Συνδέσμους αρμοδιότητάς τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων στη βάση.

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή : Το Υπουργείο → Εγκύκλιοι → Αποφάσεις.Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven