Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/ Φ13/1/ 1228272/ 2.9.2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016

Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/ Φ13/1/ 1228272/ 2.9.2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016

Αθήνα, 2/9/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ13/1/1228272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
TMHMA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18,
Αθήνα ΤΚ:10432 
Πληροφορίες: Β.Ρεσίτη 
Τηλέφωνο : 2105285580 
fax : 2105229840 
e-mail: tm_asfalishs@oaee.gr

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016.

Σχετ.: 1) Το Π.Δ. 69/2016.
2) Το αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3) Το αρ.πρωτ.1198536/26-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού, Τμήμα Μονίμου και Λοιπού Προσωπικού.

Με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016 προβλέπεται ότι αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για την βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του εν λόγω διατάγματος.

Ως προϋπηρεσία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 69/2016 ορίζονται:
- η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόληση με έμμισθη εντολή
- η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, εκτός των άλλων προϋποθέσεων θα πρέπει να έχουν "καλυφθεί" οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία. Με τον όρο "κάλυψη" νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός ή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. 

Για τους όρους και προϋποθέσεις αναγνώρισης καθώς και τη βαθμολογική αξιοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας αρμόδιες είναι οι Δ/νσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπηρεσιών και τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση υποβληθέντων αιτημάτων χορήγησης βεβαίωσης για αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, από πρόσωπα που έχουν ασκήσει εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, υπαγόμενα στην ασφάλιση του Οργανισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

- Το αίτημα χορήγησης βεβαίωσης υποβάλλεται εγγράφως (συν/να έντυπο αίτησης).

- Στην βεβαίωση θα περιλαμβάνεται το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Οργανισμού.
Θα πρέπει να αναφέρονται-εκτός των άλλων- τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης, οι ασκούμενες δραστηριότητες και ακριβής προσδιορισμός εξοφληθέντων, ρυθμιζόμενων ή οφειλόμενων εισφορών (συν/να έντυπο βεβαίωσης).

- Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία αλλά συνιστούν αποδεικτικό στοιχείο για την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, εάν προκύπτει ασφάλιση που ασκήθηκε με σύμβαση έργου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

- Χρονικά διαστήματα που διανύθηκαν με εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (π.χ. νέοι ασφαλισμένοι, προαιρετικές περιοχές) αναφέρονται στην βεβαίωση με σαφή αναφορά περί μη υποχρέωσης καταβολής εισφορών και μνεία των σχετικών διατάξεων.

- Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϋπηρεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, ο χρόνος προεγγραφής εξαιρείται καθώς αποτελεί πραγματική υπηρεσία.

Η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016 και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Εκδίδεται σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων, ένα διατηρείται στον ατομικό ασφαλιστικό φάκελλο, το δεύτερο αποστέλλεται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί αίτημα αναγνώρισης και το τρίτο δίδεται στον ασφαλισμένο.

Του παρόντος, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Δ/νσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο 
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πηγή: Taxheaven