Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2756/5.9.2016 Κοινοποίηση διατάξεων (άρθρου 61) του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 37), ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕ

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2756/5.9.2016 Κοινοποίηση διατάξεων (άρθρου 61) του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 37), ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕ

Αθήνα 05/09/2016
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/2756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Σάμιος, Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο: 213 2117221,231
Fax: 210 6468272
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων (άρθρου 61) του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 37), ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ1111872ΕΞ2016/21 -07-2016 (Β' 2375) σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού».

Α.1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, α) το άρθρο 61 του ν. 4370/2016 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α' 37, ως και β) την Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21.7.2016 «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 2375 (ΑΔΑ: ΩΥΩΦΗ-ΡΗ6) και ισχύει από τη δημοσίευσή της (02-08-2016) - με την επιφύλαξη βεβαίως της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται για ορισμένες ρυθμίσεις αυτής από τις οικείες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12 αυτής.

2.α. Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης διάταξης του άρθρου 61 του ν. 4370/2016 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τούτο είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του (κοινοποιηθέντος με την υπ' αριθ. 30/003/000/716/19.2.2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας) ν. 4346/2015 (Α' 152), προβλεπομένης της χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του εν λόγω ν.2960/2001 όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού.

β. Αναφορικά με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο., σημειώνεται κατ' αρχήν ότι αυτή εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων του ν. 2960/2001 [άρθρο 91 ( παρ. 3) και άρθρο 83 (παρ. 4)], ως και του ν. 4303/2014 (άρθρο έκτο, παράγραφος 8.3) όπως τροποποιήθηκαν μετά από την εφαρμογή - με τον ν. 4346/2015 - μη μηδενικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στο κρασί (προϊόντα του κωδικού 22.04 και 22.05) και στα άλλα ποτά από ζύμωση εκτός από το κρασί και την μπύρα (προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06).

Με τις ρυθμίσεις της εν λόγω κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. καθορίζονται, κατά τρόπο ολιστικό, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία από τα οξοποιεία των διαφόρων πρώτων υλών που, είτε αυτούσιες [αιθυλική αλκοόλη, οίνοι (κωδικός Σ.Ο. 22.04), προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06], είτε τα ενδιαμέσως από την κατεργασία τους (ξηρά σταφίδα, απόρρωγα, λοιπά φρούτα κλπ) παραγόμενα προϊόντα (υπαγόμενα στον κωδικό Σ.Ο. 22.06), υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή (βάσει του ν. 4346/2015, όπως προαναφέρθηκε), με σκοπό τον αποτελεσματικό αλλά ταυτόχρονα και ευέλικτο έλεγχο των μονάδων παραγωγής ξυδιού (οξοποιείων) προς διασφάλιση του φορολογικού αντικειμένου και συνεπώς των δημοσιονομικών συμφερόντων και την αποφυγή φαινομένων καταστρατήγησης των προαναφερθεισών σχετικών, με την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., διατάξεων.

Β. Αναφορικά ειδικότερα με την εν λόγω κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο., παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, σημειώνεται ότι:

1. Στο άρθρο 1 αυτής καθορίζεται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και οι αρμόδιες αρχές τόσο για την παρακολούθηση της αιθυλικής αλκοόλης και των λοιπών, υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., πρώτων υλών που προορίζονται για οξοποίηση, όσο και για την χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση και γίνεται η απαραίτητη διάκριση των οξοποιείων ανάλογα με τις πρώτες ύλες που κατεργάζονται και συγκεκριμένα ανάλογα με το αν μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η αιθυλική αλκοόλη, τίθενται δε και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις αυτών.

Με βάση λοιπόν την εν λόγω διάκριση, το κεφάλαιο Α' της κοινοποιούμενης Απόφασης αφορά τα οξοποιεία τα οποία κατεργάζονται (μεταξύ των άλλων) και αιθυλική αλκοόλη, ενώ το κεφάλαιο Β' αναφέρεται αποκλειστικά στα οξοποιεία τα οποία κατεργάζονται τις λοιπές πρώτες ύλες. Περαιτέρω, το κεφάλαιο Γ' αναφέρεται γενικά στις διαδικασίες και διατυπώσεις ελέγχου, καθώς και στις υποχρεώσεις των οξοποιών.

2. Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α (άρθρα 3-5), κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 2960/2001 (άρθρο 83 παρ. 1γ και 4), καθορίζονται οι όροι και οι διατυπώσεις για την έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης, οι διαδικασίες παράδοσης και εισόδου μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στα οξοποιεία τα οποία κατεργάζονται αιθυλική αλκοόλη για τη παραγωγή ξυδιού, καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ.

Επισημαίνεται ότι, με τις εν λόγω διατάξεις επέρχονται σημαντικές αλλαγές ως προς τις διαδικασίες παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τα οξοποιεία για την παραγωγή ξυδιού, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης από τα οξοποιεία, η οποία διενεργείται κατόπιν σχετικής έγκρισης η οποία χορηγείται, πλέον, από την αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. (Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων) σε ετήσια βάση και ισχύει σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για την χορήγηση της εν λόγω έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, υποβάλλεται από το οξοποιείο σχετική αίτηση-δήλωση, ένα μήνα πριν τη λήξη κάθε έτους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Χημική και Τελωνειακή Υπηρεσία) για τη διενέργεια αυτοψίας, από αυτές, στο οξοποιείο και καθορισμού της δυναμικότητας αυτού (παράγραφος 3 του άρθρου 3). Η έκθεση - εισήγηση της σχετικής επιτροπής με τα υποβληθέντα, από την οξοποιία, δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., η οποία, στη συνέχεια, εκδίδει την απόφασή της σχετικά με την έγκριση ή μη της αιτούμενης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης.

Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4β του άρθρου 3 της εν λόγω Α. Υ.Ο., όταν χορηγείται για πρώτη φορά έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης σε οξοποιείο, η αίτηση-δήλωση λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό. Για το σκοπό αυτό, και μέχρι την υλοποίηση της σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, οι αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, κατατίθενται για πρώτη φορά από τα οξοποιεία προκειμένου για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, καταχωρούνται από το Τελωνείο ελέγχου σε ειδικό βιβλίο και λαμβάνουν ένα μοναδικό κωδικό αριθμό (αύξων αριθμός) ο οποίος κοινοποιείται στις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και Γ.Χ.Κ. με τα πλήρη στοιχεία της οξοποιιίας (επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική δ/νση κλπ).

β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, καθορίζεται ότι η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η μετουσίωση αυτής εντός της προμηθεύτριας φορολογικής αποθήκης. Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη οξοποιία υποβάλλει αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά, προς το Τελωνείο παράδοσης και στην περίπτωση της σχετικής, κατά τα ανωτέρω (σημείο Β.2.α), έγκρισης η μετουσίωση διενεργείται στους χώρους της φορολογικής αποθήκης, με προσθήκη αποκλειστικά ξυδιού από αλκοόλη περιεκτικότητας σε οξικό οξύ 10% σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατ' όγκο (ή όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.), παρουσία τελωνειακού και χημικού υπαλλήλου οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο Παράδοσης και την οικεία Χημική Υπηρεσία.

Η οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή ξυδιού, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.

Σημειώνεται ότι, η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης προερχόμενης από άλλο κράτος - μέλος ή από τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Απόφασης, με την προϋπόθεση ότι ο οξοποιός έχει λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης κατά τα οριζόμενα στις Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. Φ.883/530/16.9.1999 (Β' 1872) και Α.Υ.Ο.Ο. υπ' αριθ. Φ.639/447/14.8.2002 (Β' 1109), ότι έχει εκδοθεί η σχετική έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης, καθώς και ότι η αλκοόλη παραλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις του οξοποιείου αμετουσίωτη τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001. Επισημαίνεται ότι, η κατά τα ανωτέρω μετουσίωση διενεργείται μόνο κατόπιν της προηγούμενης χημικής εξέτασης των λαμβανομένων, κατά την είσοδο στο οξοποιείο, δειγμάτων και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής.

γ. Πριν από την παραλαβή στο οξοποιείο μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ο υπεύθυνος του οξοποιείου οφείλει να ειδοποιεί, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν, τις Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου για την πραγματοποίηση των προβλεπομένων διαδικασιών και διατυπώσεων κατά την εισαγωγή στο οξοποιείο της προς οξοποίηση παραλαμβανόμενης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. Οι εν λόγω διαδικασίες συνίστανται, τουλάχιστον, στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, στη δειγματοληψία της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για τη χημική εξέταση αυτής, στην αραίωση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (με προσθήκη νερού) μέχρι αλκοολικού τίτλου 15% vol. κατ' ανώτατο, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλλων εισαγωγής, δειγματοληψίας και αραίωσης με βάση τα οποία και χρεώνεται το οξοποιείο σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

Επίσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης, προκειμένου για την οξοποίηση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, η οξοποιία υποβάλλει σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στη Χημική Υπηρεσία ελέγχου η οποία (δύναται να) προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οξοποίησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., δεν επιτρέπεται η συγκατεργασία, προς οξοποίηση, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ξυδιού, διάταξη η οποία, άλλωστε, ήδη προβλέπεται στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014.

3. Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' (άρθρα 7 και 8) της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι όροι, διατυπώσεις και οι διαδικασίες για την παραλαβή, κατεργασία και τυχόν διάθεση από τα οξοποιεία των λοιπών, εκτός αιθυλικής αλκοόλης, πρώτων υλών, όπως οι εν λόγω πρώτες ύλες προβλέπονται στην παράγραφο 1 (υποπαρ. 1) του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014. Ειδικότερα:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 7, προβλέπεται η (προηγούμενη) χορήγηση της ειδικής άδειας παραλαβής και κατεργασίας προκειμένου για τις λοιπές, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, πρώτες ύλες όπως αυτές προβλέπονται στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4303/2014 και καθορίζονται οι τηρητέες προς τούτο διατυπώσεις και διαδικασίες. Η εν λόγω ειδική άδεια κατεργασίας χορηγείται γενικά σε ετήσια βάση, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η υποβαλλόμενη από το οξοποιείο σχετική αίτηση - δήλωση, εκτός βεβαίως από την περίπτωση της κατεργασίας ξηράς σταφίδας, για την οποία ισχύουν οι σχετικές εν προκειμένω διατάξεις (άρθρο 1 παρ. 2) του διατάγματος της 05-05-1928 όπως άλλωστε σαφώς ορίζεται και στις διατάξεις της παραγράφου 2γ του μέρους ΙΙ του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. Της υποχρέωσης λήψης της εν λόγω ειδικής άδειας εξαιρούνται τα οξοποιεία που κατεργάζονται μόνο οίνους (του κωδικού Σ.Ο. 22.04), ως και προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06 (ποτά από ζύμωση φρούτων κλπ) εκτός από το προϊόν ζύμωσης της ξηράς σταφίδας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 8, καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής στα οξοποιεία, καθώς και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. (κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 2960/2001), των πρώτων υλών οξοποιίας, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, ως εξής:

- Των προϊόντων που υπάγονται στα {start}άρθρα 90{end} (οίνοι του κωδικού Σ.Ο. 22.04) και {start}92{end} (ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06) του ν.2960/2001 (μέρος I του άρθρου 8) και

- Των πρώτων υλών οξοποιίας, όπως είναι η ξηρά σταφίδα, τα απόρρωγα, τα λοιπά φρούτα κλπ, από την κατεργασία των οποίων παράγονται (ενδιαμέσως) προϊόντα του {start}άρθρου 92{end} του ν. 2960/2001 (μέρος II του άρθρου 8).

Έτσι:

i) Όσον αφορά τις διαδικασίες κατά την παραλαβή, στο οξοποιείο, των προϊόντων που υπάγονται στα {start}άρθρα 90{end} (οίνοι του κωδικού Σ.Ο. 22.04) και {start}92{end} (ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06) του ν. 2960/2001 (μέρος I του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.), προκειμένου για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., προβλέπεται, κατ' αρχήν, η υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά), από τον υπόχρεο οξοποιό προς στο αρμόδιο Τελωνείο παράδοσης. Σημειώνεται ότι, ειδικά στην περίπτωση των οίνων (κωδικός Σ.Ο. 22.04) προς οξοποίηση, πρέπει να κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. στο Τελωνείο, δήλωση προς στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου με τα αναλυτικά στοιχεία του οίνου που προορίζεται προς οξοποίηση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο οινολόγο του οινοποιείου από το οποίο αποστέλλεται ο οίνος (παράγραφος 4 του μέρους Ι του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.).

Η είσοδος των κατά τα ανωτέρω προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001, στο οξοποιείο, πραγματοποιείται παρουσία χημικού και τελωνειακού υπαλλήλου των Υπηρεσιών Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των προβλεπόμενων συνοδευτικών εγγράφων, στην καταμέτρηση των εισαγομένων στο οξοποιείο προϊόντων, στη δειγματοληψία (προς χημική εξέταση) αυτών με σκοπό την επαλήθευση των αναλυτικών στοιχείων αλλά και τη χρέωση του οξοποιείου σε άνυδρη αλκοόλη και στη συνέχεια στη μετουσίωσή τους με ξύδι (προερχόμενο αποκλειστικά από την ίδια πρώτη ύλη με το προς μετουσίωση προϊόν), συντασσομένων των σχετικών, κατά περίπτωση, πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 7 - 10 του μέρους Ι του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο - επί τη βάσει των οποίων διενεργείται η χρέωση του οξοποιείου.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του μέρους Ι του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο., προκειμένου για την οξοποίηση των προϊόντων που υπάγονται στα {start}άρθρα 90{end} (οίνοι του κωδικού Σ.Ο. 22.04) και {start}92{end} (ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06) του ν. 2960/2001, η οξοποιία υποβάλλει σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου η οποία (δύναται να) προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οξοποίησης.

ii) Όσον αφορά την παραλαβή - υπό την προϋπόθεση βεβαίως της προηγούμενης χορήγησης της σχετικής άδειας κατεργασίας - στο οξοποιείο, των πρώτων υλών οξοποιίας, όπως είναι η ξηρά σταφίδα, τα απόρρωγα, τα λοιπά φρούτα κλπ, από την κατεργασία των οποίων παράγονται (ενδιαμέσως) προϊόντα του άρθρου {start}92{end} του ν. 2960/2001 (μέρος ΙΙ του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.), η είσοδος των εν λόγω πρώτων υλών στο οξοποιείο πραγματοποιείται παρουσία χημικού υπαλλήλου της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο των προβλεπόμενων συνοδευτικών εγγράφων, στην καταμέτρηση των εισαγομένων στο οξοποιείο πρώτων υλών, καθώς και στη δειγματοληψία (προς χημική εξέταση) αυτών με σκοπό τη χρέωση του οξοποιείου σε σάκχαρο, συντασσομένων των σχετικών, κατά περίπτωση, πρωτοκόλλων (παράγραφος 1 του μέρους ΙΙ του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο).

Με το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών, ο υπόχρεος οξοποιός υποβάλλει άμεσα, προς το αρμόδιο Τελωνείο, Δήλωση Ε.Φ.Κ. με βάση την οποία διενεργείται, εντός τριών εργασίμων ημερών, η μετουσίωση της δηλωθείσας ποσότητας του παραχθέντος προϊόντος ζύμωσης, με ξύδι προερχόμενο αποκλειστικά από την ίδια πρώτη ύλη με την προς μετουσίωση πρώτη ύλη (παράγραφοι 2 - 4 του μέρους ΙΙ του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο).

Σημειώνεται ότι, όπως άλλωστε ήδη προαναφέρθηκε (ανωτέρω σημείο Β.3α) του εν λόγω μέρους ΙΙ του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., προκειμένου για την κατεργασία της ξηράς σταφίδας ισχύουν και εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του διατάγματος της 05-05-1928 (Α' 87) (διαδικασίες και τρόπος μετουσίωσης, απόδοση πρώτης ύλης κλπ).

Για την κατεργασία κάθε είδους πρώτης ύλης, η οξοποιία υποβάλλει σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες Ελέγχου με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις στοιχεία, η δε Χημική Υπηρεσία Ελέγχου (δύναται να) προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους κατά την οξοποίηση (παράγραφος 2 της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.).

4. Στο κεφάλαιο Γ' (άρθρα 9-11) της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες δειγματοληψίας των πρώτων υλών και των προϊόντων των οξοποιείων καθώς και χειρισμού των λαμβανομένων δειγμάτων, ως και τα σχετικά με τις χημικές εξετάσεις από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. (άρθρο 9), οι υποχρεώσεις των οξοποιών (άρθρο 10), καθώς και οι διαδικασίες ελέγχων των οξοποιείων (άρθρο 11).

Ειδικότερα:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 της εν λόγω Α.Υ.Ο., καθορίζεται κατ' αρχήν η υποχρέωση των οξοποιών που κατεργάζονται, μεταξύ των άλλων πρώτων υλών, αιθυλική αλκοόλη, για την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου (πέραν του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4303/2014 βιβλίου οξοποιείου), προκειμένου για τη χρεοπίστωση της αιθυλικής αλκοόλης (παράγραφος 1β του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο.), με τα προβλεπόμενα από τις εν λόγω διατάξεις στοιχεία.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση - για όλους τους οξοποιούς - της υποβολής, στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, μηνιαίας δήλωσης, εντός δέκα ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, στην οποία περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο., στοιχεία.

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχων των οξοποιείων από τις αρμόδιες (Τελωνειακές και Χημικές) Υπηρεσίες Ελέγχου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου οφείλει να προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη μηνιαία δήλωση, με βάση τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από το οξοποιείο βιβλία και σχετικά παραστατικά αναφορικά με τις εισαχθείσες και κατεργασθείσες πρώτες ύλες, τα παραχθέντα και διατεθέντα προϊόντα, τα διαλαμβανόμενα στο οικείο πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων κλπ, τους επιτόπιους ελέγχους, λαμβανομένων υπ' όψη και των προβλεπομένων αποδόσεων και φυρών. Αντίγραφο της θεωρημένης μηνιαίας δήλωσης υποβάλλεται από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου στη Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μήνα.

Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου 11 καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., ενώ καθορίζονται οι περιπτώσεις παραβάσεων και κυρώσεων με την επιφύλαξη πάντα των σχετικών διατάξεων των νόμων 2960/2001, 2969/2001 και 4303/2014.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 προβλέπονται ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις προς αποφυγή δυσλειτουργιών για τα ήδη λειτουργούντα οξοποιεία και για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο.

Ειδικότερα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι εγκρίσεις παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης που έχουν ήδη χορηγηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον χρόνο λήξης τους και το αργότερο μέχρι την 31-12-2016. Επιπλέον, τα οξοποιεία τα οποία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης δεν κατέχουν έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης ή κατέχουν εγκρίσεις οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2016, μπορούν να παραλαμβάνουν μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή ξυδιού μέχρι 31-12-2016, υπό τον όρο ότι οι ποσότητες που θα παραληφθούν για την αιτούμενη χρονική περίοδο να είναι αντίστοιχες των ποσοτήτων που παρελήφθησαν κατά αντίστοιχη χρονική περίοδο του τρέχοντος έτους.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων αλλά και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση και εφαρμογή της εν λόγω κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven