Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

Καλλιθέα, 30/08/2016
Αρ. Πρωτ. : Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/ νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας:17671, Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 525
FAX:213 1604 524
 
ΘΕΜΑ: "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής"

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 171) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαρ.Δ.2 περ.16 άρθρου πρώτου ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 82).
β. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α' 62 ).

2. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178).

3. Το άρθρο 6 της με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β'862, 1173 και 1866) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3250), Δ. ΟΡΓ. Α 1170232 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 165) και Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.5016 (ΦΕΚ Β΄ 2562) όμοιες. 

4. Την ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16.01.2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να υπογράφουν με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Υποδιευθύνσεων βάσει του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2 της παρούσας απόφασης.

2. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Α1' έως Α6' Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και των Τμημάτων Α7' και Α8' Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να υπογράφουν με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών που ασκούνται κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου της Φορολογικής Διοίκησης και αρνητικών απαντήσεων επί τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, και αφορούν τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Υποδιευθύνσεων βάσει του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ' αυτού.

4. Τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να υπογράφει και ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία διατύπωση.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:
α) η αριθμ. Δ.Ε.Δ. 0001671 ΕΞ 20.1.2014 (Β' 212) απόφασή μας, με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων",
β) η αριθμ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (Β' 975) απόφασή μας, με θέμα "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής", και
γ) η αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (Β' 815) απόφασή μας, με θέμα "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής", όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016/3.3.2016 όμοια (Β' 748).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven