Αριθ. πρωτ.: 3636/6.9.2016 Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

Αριθ. πρωτ.: 3636/6.9.2016 Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 3636
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β΄

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας: 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γρ. Α. Γρηγοριάδης
Τηλέφωνο: 210-3401020
FAX: 210-6980663
e-mail: info@sdoe.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4410/2016

1. Στις 3.8.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 141) ο ν.4410/2016 «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει το θέμα της μεταφοράς των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α` 94) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

Περαιτέρω στις 2.9.2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2773) η με αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων.

Για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου και της σχετικής Υ.Α. από τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ευθύνη χειρισμού των υποθέσεων, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση οδηγιών με την παρούσα Εγκύκλιο.

2. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 ν.4410/2016 ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 61

1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ '94) µεταφέρονται από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µετά από καταγραφή τους, µε διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία της µεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται µε βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συµπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιµα:

Α) την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του ελεγχόµενου,
Β) τον αριθµό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
Δ) το αντικείµενο εργασιών,
Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραµµατείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθµός, ηµεροµηνία, ονοµατεπώνυµο ελεγκτή),
ΣΤ) το αντικείµενο ελέγχου,
Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
Η) τις ελεγχόµενες χρήσεις,
Θ) τις ηµεροµηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθµό αυτής,
Κ) το στάδιο ελέγχου.

3. Με εκτίµηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσεων συµπληρώνεται µε το βαθµό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.

4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσµευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, µέσα αποθήκευσης δεδοµένων και αντικείµενα, που σχετίζονται µε τις υποθέσεις της παραγράφου 2 µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.

5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), από το έτος 2017 και επόμενα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.

7. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.

8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.

3. Σύμφωνα με την ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214 ΕΞ 2016 /1.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2773) ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και η σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων.

Άρθρο 2 - Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης των μεταφερόμενων υποθέσεων

α) Η καταγραφή της εκτίµησης του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016, για το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητάς των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS ορίζεται ως εξής:

 Απλή μικρού ενδιαφέροντος

βαθμός αξιολόγησης

1

 Ενδιαφέρουσα - σημαντική

βαθμός αξιολόγησης

2

 Πολύ ενδιαφέρουσα - εξόχως σημαντική

βαθμός αξιολόγησης

3

Ειδικού χειρισμού –

Άμεση ενημέρωση Οικονομικού Εισαγγελέα

βαθμός αξιολόγησης

4β) Η αξιολόγηση της παραγράφου α’ λαμβάνεται υπόψη από τη Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

γ) Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης θα γίνει στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Άρθρο 3 - Σύσταση Ομάδας Εργασίας

α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για την ταχεία, ομαλή και ασφαλή μεταφορά των υποθέσεων, η παρακολούθηση προόδου και η υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, ο εντοπισμός προβλημάτων, η επίλυση ειδικών θεμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.…………………….

4. Επί των κατ’ ιδίαν διατάξεων του ως άνω Νόμου και της Υπουργικής Απόφασης σημειώνονται τα εξής:

Παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 μεταφέρονται από την Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε. οι υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων. Δηλαδή δεν μεταφέρονται υποθέσεις που αφορούν τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.. Kριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας υπόθεσης είναι το βασικό ερευνώμενο αδίκημα ή παράβαση.

Εν όψει της δυσχέρειας χαρακτηρισμού των υποθέσεων, για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας, σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να παραμένουν οι υποθέσεις αυτές στο ΣΔΟΕ για περαιτέρω αξιολόγησή τους και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να μεταφέρονται μεταγενέστερα στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Ο καθορισμός των προς μεταφορά υποθέσεων αποτελεί αρμοδιότητα της Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε., με εισήγηση της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα και τα απογραφικά δελτία. Σε περίπτωση έλλειψης δεδομένων είναι δυνατόν η Κ.Υ./Δ2 να παραγγείλει την διαβίβαση του φυσικού φακέλου της υπόθεσης, προκειμένου να διατυπώσει ασφαλή κρίση. Με απόφαση του Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την παροχή συνδρομής προς την Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε..

Παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Προκειμένου να διασφαλισθεί το ενιαίο και ομοιόμορφο της διαδικασίας, η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο με τα κριτήρια του νόμου, ως και η παράδοση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Γ.Γ.Δ.Ε. θα γίνει ανά Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. από την Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε.. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα περιλαμβάνει τα δεδομένα των μηνιαίων απογραφικών δελτίων προσαρμοσμένα στα κριτήρια καταγραφής που θέτει ο Νόμος. Συνεπώς πρέπει τα απογραφικά δελτία με ευθύνη των Προϊσταμένων των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων να είναι απολύτως επικαιροποιημένα, επαληθευμένα και συμπληρωμένα με όλα τα διαθέσιµα δεδομένα.

Παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 /1-09-2016

Η καταγραφή της εκτίµησης του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της µεταφερόµενης υπόθεσης κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016, για το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητάς των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS ορίζεται ως εξής:

 Απλή μικρού ενδιαφέροντος

βαθμός αξιολόγησης

1

 Ενδιαφέρουσα - σημαντική

βαθμός αξιολόγησης

2

 Πολύ ενδιαφέρουσα - εξόχως σημαντική

βαθμός αξιολόγησης

3

Ειδικού χειρισμού –

Άμεση ενημέρωση Οικονομικού Εισαγγελέα

βαθμός αξιολόγησης

4Σημειώνεται ότι η καταγραφή της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη από τη Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης θα γίνει στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Δεδομένης της ηλεκτρονικής καταγραφής των υποθέσεων, οι ελεγκτές δύνανται να καταγράψουν τον βαθμό αξιολόγησης τους αντλώντας στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο και μόνο κατ’ εξαίρεση να ανατρέχουν στο φυσικό αρχείο των υποθέσεων.

5. Επί της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής των υποθέσεων, επιχειρησιακός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μεταφορά μεθοδικά, με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Συντονιστής της όλης διαδικασίας για λογαριασμό της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. ορίζεται η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. που θα εξειδικεύει με οδηγίες τις απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες. Επίσης θα λαμβάνει εβδομαδιαία ενημέρωση εξέλιξης των εργασιών για την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Ειδικότερα ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στο Σ.Δ.Ο.Ε., καταγράφουν κατά τα ανωτέρω τον βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητας της κάθε υπόθεσης τους στο απογραφικό δελτίο.

β) Η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. αποστέλλει προς τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ηλεκτρονικό αρχείο με προσδιορισμό των προς μεταφορά υποθέσεων.

γ) Οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις συγκροτούν κατά τόπο Επιτροπές Παράδοσης των υποθέσεων και παραδίδουν τις μεταφερόμενες υποθέσεις σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και σύνταξη διαβιβαστικού εγγράφου. Οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στο Σ.Δ.Ο.Ε., συνδράμουν την Επιτροπή στην παράδοση των υποθέσεων που χειρίζονταν.

δ) Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, ως τόπος παράδοσης – παραλαβής των φυσικών φακέλων των υποθέσεων ορίζονται τα κατά τόπους γραφεία του ΣΔΟΕ ανά την επικράτεια. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γ.Γ.Δ.Ε., παραχωρείται στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της, ο αναγκαίος διακριτός χώρος για την προσωρινή αποθήκευση του φυσικού αρχείου στις εγκαταστάσεις του Σ.Δ.Ο.Ε..

ε) Η Κ.Υ./Δ2 του Σ.Δ.Ο.Ε. παραδίδει στην Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής των μεταφερόμενων υποθέσεων, ταυτόχρονα με την παράδοση του φυσικού αρχείου ανά Επιχειρησιακή Διεύθυνση και στην συνέχεια ενημερώνει τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματοςκαι το Ο.Π.Σ. ELENXIS.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο και οι επιμέρους ενέργειες θα παρακολουθούνται με τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

2. Λόγω φόρτου εργασίας θα απαιτηθεί εκ μέρους των υπαλλήλων υπερένταση προσπαθειών ως και παροχή εργασίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Προς τούτου έχουν γίνει εκ μέρους της Κ.Υ./Δ1 όλες οι ενέργειες για δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης.

3. Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων του Σ.Δ.Ο.Ε. που έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, την παρακολούθηση προόδου και την υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Της εγκυκλίου αυτής καλούνται να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των οποίων τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα σχετίζονται με το αντικείμενο χειρισμού υποθέσεων, οι οποίοι εντέλλονται την πιστή εφαρμογή της.


Ακριβές αντίγραφο

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΥΠηγή: Taxheaven