Αριθ. Υ163/6.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Υ154 /30.06.2016 (ΦΕΚ 1991 Β/01.07.2016) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου».

Αριθ. Υ163/6.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Υ154 /30.06.2016 (ΦΕΚ 1991 Β/01.07.2016) απόφασης «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου».

Αριθ. Υ163

(ΦΕΚ Β' 2849/7-9-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

β) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).

2. Το άρθρο 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

3. Τη Σύσταση 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη σύσταση Εθνικών Οργάνων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

4. Την υπ' αριθ. Υ154/30.6.2016 (ΦΕΚ 1991 Β'/ 01.07.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού για τη «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Υ154/30.6.2016 (ΦΕΚ 1991 Β/01.07.2016) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος- Δημοσίευση


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠηγή: Taxheaven