Αριθ. Υ162/6.9.2016 Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Αριθ. Υ162/6.9.2016 Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Αριθ. Υ162

(ΦΕΚ Β' 2849/07-09-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 παρ. 3 και 5, 59 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
β) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α' 113),
γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),
ε) Της Υ8/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη» (Β' 2109),
στ) της υπ' αριθ. οικ. 107837/21-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (Β' 2280),

2. Την υπ' αριθ. 12011/39/02.02.2016 απόφαση σύστασης του «Συντονιστικού Συμβουλίου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής με την επωνυμία Φόρουμ Βιομηχανίας» (ΑΔΑ: 7ΔΣ74653Ο7-872).

3. Την από 25/4/2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) σχετικά με την έγκριση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε σε αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Άρθρο 1


1. Συνιστάται Επιτροπή με την επωνυμία «Διυπουργική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας», με αντικείμενο την υλοποίηση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας και στόχο την ανάπτυξη του ανωτέρω κλάδου, την εξωστρέφεια του και τη μείωση της τιμής των φαρμάκων. 

2. Στην επιτροπή μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια του την αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

3. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Άρθρο 2

1. Η διυπουργική επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση των επιλεγμένων μέτρων, δράσεων και ενεργειών που θα εξειδικευθούν εντός του Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ειδικότερα, η επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Τη χάραξη στρατηγικής και τον συντονισμό δράσεων για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας,
β) την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας,
γ) τον συντονισμό των συναρμοδίων Υπουργείων και την συμβολή στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του Σχεδίου,
δ) την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).

2. Η επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητα της.

3. Γραμματειακή υποστήριξη στην Διυπουργική Επιτροπή παρέχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 3

Στα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4

Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven