Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1129078 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1129078 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1129078 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 2846/07-09-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.
β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).
γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 38, 41 και 42 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 91, 94, 95 και 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του άρθρου 122 του Π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2.    Το αριθ. Δ.Ο.Δ. Α 4011437 ΕΞ 2016/15-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3.    Το αριθ. ΔΣΣΟΔ Β 1090411 ΕΞ 2016/14-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

4.    Το αριθ. 22887/5-9-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5.    Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6.    Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7.    Το από 24/03/2016 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το συνημμένο σε αυτό από 24/3/2016 Ενημερωτικό Σημείωμα του ίδιου.

8.    Την ανάγκη αναδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και αναδιάρθρωσης Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

9.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016, ύψους 600 € και για κάθε επόμενο έτος ύψους 2.400 €, η οποία εγγράφεται στον ΚΑΕ 0215 του Ειδικού Φορέα 23- 180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

αποφασίζουμε:

Α.- Από 01 Οκτωβρίου 2016:
1)    α) Μετατρέπουμε το «Τμήμα Γ' - Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτοτελές, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου», το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.
β) μετονομάζουμε την «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» σε «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων» και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τις αρμοδιότητες και την δομή αυτής.
2)    α) Συνιστούμε στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. τέσσερις (4) Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ., με τίτλο «Χημική Υπηρεσία Πειραιά», «Χημική Υπηρεσία Αιγαίου», «Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας» και «Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και
β) παύουμε τη λειτουργία των κατωτέρω υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ.:
αα) της «Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και Αιγαίου», επιπέδου Διεύθυνσης και της «Υποδιεύθυνσης Πειραιά» αυτής, καθώς και ββ) της «Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης» και της «Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης» αυτής.

Β.- Ύστερα από τα παραπάνω, αντικαθιστούμε τα άρθρα 38 «Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους», και 41 «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου», προσθέτουμε άρθρο 41Α «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» και αντικαθιστούμε το άρθρο 42 «Χημικές Υπηρεσίες» της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

«Άρθρο 38
IV. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους
1.    -    Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:
α) Υπηρεσίες τς Κεντρικής Υπηρεσίας
(αα) Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
(ββ) Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
(γγ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
(δδ) Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
β) Περιφερειακές Υπηρεσίες Χημικές Υπηρεσίες.
2.    -    Στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και το Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
(γ) Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης των δομών της Γενικής Διεύθυνσης και στην διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τα παραπάνω θέματα.
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών, στην διευκόλυνση του εμπορίου και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους.»

«Άρθρο 41
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
1.    -    Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων» και ανακαθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, οι αρμοδιότητες και η δομή της.
2.    -    Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων είναι οι παρακάτω:
(α) Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
(β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.
(γ) Η βελτίωση της οργάνωσης του εργαστηριακού έργου.
3.    -    Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων
β) Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας
4.    -    Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
I. Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων
(α) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης.
(β) Η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, για θέματα προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(γ) Η σύνταξη προτάσεων για την υπόδειξη εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σε συλλογικά όργανα.
(δ) Η διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής και η υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.).
(ε) Η μέριμνα για:
αα) την αξιοποίηση, την συντήρηση και την καθαριότητα των μόνιμων εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και
ββ) την ασφάλεια και την φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής.
(στ) Η επιμέλεια λειτουργίας βιβλιοθήκης και αρχείου νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
(ζ) Η λειτουργία αποθήκης και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου υλικού της Γενικής Διεύθυνσης.
(η) Η κατάρτιση και η ενημέρωση Μητρώου κινητών περιουσιακών στοιχείων και του αρχείου εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης, η εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μέριμνα για την συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια του μηχανολογικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού αυτής.
(θ) Η μέριμνα για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του και στην υλοποίηση των προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ο έλεγχος, η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η πληρωμή των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., καθώς και η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτού.
(ι) Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η αξιοποίηση δεδομένων και η τήρηση βάσεων δεδομένων, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος.
Στο Τμήμα εδρεύει το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης του Α.Χ.Σ., το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 122 του Π.δ. 284/1988 (Α' 128).
II. Τμήμα Β - Σχεδιασμού και Ποιότητας
(α) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
(β) Η ανάπτυξη και η ενοποίηση των σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης και η συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών της.
(γ) Ο καθορισμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής.
(δ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., η σύνταξη σχετικών αναφορών και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες της και το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής.
(ε) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής, για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών της.
(στ) Ο προγραμματισμός και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από την Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ.. Η σύνταξη εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αναγκαιότητα προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από την Γενική Διεύθυνση, καθώς και η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθευόμενων ειδών και υπηρεσιών.
(ζ) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εκτέλεσης κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ., σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε.
(η) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργαστήρια και γενικότερα, στους χώρους της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(θ) Ο σχεδιασμός και η θέσπιση διαδικασιών λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και η διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων αυτής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
(ι) Η ενημέρωση του κοινού για τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, μέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος.

Άρθρο 41Α
Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου Το «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου», όπως μετονομάστηκε το «Τμήμα Γ' - Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, από την οποία μεταφέρθηκε, υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Κ.Χ. και οι αρμοδιότητές του είναι οι κατωτέρω:
(α) Η διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.
(β) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων.
(γ) Η αποτελεσματική συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές για την κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και η μέριμνα υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων.
(δ) Η παροχή συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης:
αα) στις τελωνειακές αρχές κατά την εφαρμογή της δασμολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας και
ββ) σε άλλες αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου.
(ε) Ο συντονισμός, η ενημέρωση, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση του έργου των Χημικών Υπηρεσιών:
αα) κατά την παροχή τεχνικής και εργαστηριακής υποστήριξης προς τις τελωνειακές και άλλες αρχές,
ββ) για τον έλεγχο των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών και
γγ) κατά τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σε δράσεις της Ε.Ε. για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία.
(στ) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τις τελωνειακές και άλλες αρχές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.
(ζ) Η συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία, καθώς και στον τομέα των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.
(η) Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς και με Επιστημονικά Κέντρα του εξωτερικού για τον έλεγχο ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.
(θ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με την παροχή έργου εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. προς τις τελωνειακές αρχές.
(ι) Η συλλογή, η επεξεργασία και η στατιστική διερεύνηση δεδομένων, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, με σκοπό την αξιολόγηση και την αξιοποίηση τους.
(ια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος.

2.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 42
Χημικές Υπηρεσίες
1.    - Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες, υπαγόμενες ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος.
2.    -    Ο επιχειρησιακός στόχος των Χημικών Υπηρεσιών είναι η υλοποίηση δράσεων για την εκπλήρωση της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
3.    -    Οι αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:
(α) αα) η πραγματοποίηση χημικών, φυσικών, μηχανικών, μικροβιολογικών, μοριακών, οργανοληπτικών ή άλλων εξετάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και η έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων,
ββ) η εκτέλεση ιδιωτικών αναλύσεων και
γγ) η εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
(β) αα) η παροχή επιστημονικής συνδρομής στις διάφορες αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες του Κράτους,
ββ) η εφαρμογή και ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.,
γγ) η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και η ανάληψη, γενικά, των σχετικών δράσεων ως αρμόδιων Αρχών ελέγχου, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
δδ) η παροχή γνωμοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλών, η έκδοση γνωματεύσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,
εε) η εκπόνηση μελετών και ερευνητικών εργασιών, ιδίως για την εφαρμογή των φορολογικών ή άλλων διατάξεων νόμων, για την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας και
στστ) η συμμετοχή (δι' εκπροσώπων) σε συλλογικά όργανα και η συνεργασία με άλλες Αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας.
(γ) αα) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και σε άλλες αρμόδιες αρχές και η επίλυση τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,
ββ) η έκδοση αδειών λειτουργίας και αδειών δυνατότητας μονάδων παραγωγής και εργαστηρίων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία,
γγ) ο έλεγχος, η εποπτεία και η επιθεώρηση μονάδων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων, όπως, ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και
δδ) οι δειγματοληψίες αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αρχές.
(δ) αα) η ανάπτυξη, η διαχείριση και η παροχή πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ποιότητας των χημικών αναλύσεων, των φυσικοχημικών και των μικροβιολογικών δοκιμών,
ββ) η ανάπτυξη, η διαχείριση και η παροχή διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών και διακριβώσεων για την επικύρωση μεθόδων, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση υλικών αναφοράς και τον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας στους τομείς των χημικών αναλύσεων, των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών δοκιμών, για λογαριασμό των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και άλλων Φορέων, γγ) η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο χώρο των χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών και αναλύσεων και σε θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη ακρίβειας, ιχνηλασιμότητας και συγκρισιμότητας στις ανωτέρω δοκιμές και αναλύσεις και
δδ) η υλοποίηση των μονάδων μέτρησης στο πεδίο των χημικών μετρήσεων του διεθνούς συστήματος (SI), η τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων της χώρας και η διάδοση της γνώσης και της επιστήμης στο πεδίο της χημικής μετρολογίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).
(ε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ει-δικές διατάξεις στην Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. και αφορά στα αντικείμενα των Χημικών Υπηρεσιών.
4.    -    Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εξειδικεύεται το εργαστηριακό έργο των Χημικών Υπηρεσιών. Με όμοιες αποφάσεις ή με νομοθετικές ή άλλες διοικητικές πράξεις μπορεί να ανατίθενται σε Χημικές Υπηρεσίες εργαστηριακοί έλεγχοι, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα άλλων Χημικών Υπηρεσιών.
5.    - Οι Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) είναι οι κατωτέρω:
(α) Α' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αθήνα,
(β) Β' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αθήνα,
(γ) Γ' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Αθήνα,
(δ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τον Πειραιά,
(ε) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Ρόδο,
(στ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Ελευσίνα,
(ζ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Μετρολογίας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Αθήνα,
(η) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λάρισα,
(θ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Βόλο,
(ι) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λιβαδειά,
(ια) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τα Ιωάννινα,
(ιβ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Πάτρα,
(ιγ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Ηράκλειο,
(ιδ) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
(ιε) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
6. - Οι καθ ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες των Χημικών Υπηρεσιών έχουν ως εξής:
Ι. Α' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών Η Α' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α- Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα της ποιότητας-γνησιότητας τροφίμων και των προσθέτων τροφίμων.
(β) Τμήμα Β' - Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, των αλλεργιογόνων ουσιών και άλλων ειδικών αναλύσεων.
(γ) Τμήμα Γ' - Νερών
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α ', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των νερών.
(δ) Τμήμα Δ' - Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα της αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη.
ΙΙ. Β' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών
Η Β' Χημική Υπηρεσία Αθηνών ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των πρώτων υλών και των βιομηχανικών προϊόντων, των λιπασμάτων, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των πολυμερών και των πλαστικών, των προϊόντων χάρτου και δέρματος, των πολύτιμων μετάλλων και τεχνουργημάτων εξ' αυτών και των παιχνιδιών.
(β) Τμήμα Β' - Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα.
(γ) Τμήμα Γ' - Ναρκωτικών
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών.
ΙΙΙ. Γ' Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών
Η Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στο νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας, Παπάγου-Χολαργού, Δάφνης-Υμηττού, Κηφισιάς, Πεντέλης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αθηναίων, Βύρωνος, Καισαριανής, Ηρακλείου, Ηλιουπόλεως, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Ιλίου, Αγίας Παρασκευής, Πετρουπόλεως, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Μεταμορφώσεως, Αχαρνών, Ωρωπού, Διονύσου, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων- Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Γραφείο της Γ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών λειτουργεί στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα "Ελευθέριος Βενιζέλος'; με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και άλλες Αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" και την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.
ΙV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά
Η Χημική Υπηρεσία Πειραιά ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των γαλακτοκομικών, κρεατοσκευασμάτων, ιχθυηρών, αυγών και άλλων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης ορισμένων ρυπαντών τροφίμων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.
(β) Τμήμα Β' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής. (γ) Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης
Ασκεί τις αρμοδιότητες:
(αα) των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στο νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω και
(ββ) της περ. γ' της παρ. 3 στον τομέα των πετρελαιοειδών, στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου.
V. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου Η Χημική Υπηρεσία Αιγαίου ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου. Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Δωδεκανήσου.
(β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με έδρα την Μυτιλήνη.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Λέσβου.
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σύρου, με έδρα την Σύρο
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Κυκλάδων.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου, με έδρα την Σάμο
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Σάμου.
(ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου, με έδρα την Χίο
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Χίου.
VI . Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ελευσίνας
Η Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, ασκεί τις αρμοδιότητες: (α) των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου στον τομέα του ζύθου, καθώς και της ταυτοποίησης θαλάσσιας ρύπανσης, αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών δειγμάτων, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και (β) της περ. γ' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στο νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής,Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου, εκτός της αρμοδιότητας της περ. γ' στον τομέα των πετρελαιοειδών.
VII    . Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Μετρολογίας
Η Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας, ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου στον τομέα εξειδικευμένων δοκιμών και μετρήσεων με εφαρμογή προτύπων μεθόδων αναφοράς, της περ. β' αυτής στον τομέα της χημικής μετρολογίας και των περ. δ' και ε' της ίδιας παραγράφου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται σε όλους τους νομούς.
VIII    . Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λάρισας
Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. ΙΧ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Βόλου Η Χημική Υπηρεσία Βόλου, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Μαγνησίας. Χ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λιβαδειάς Η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Στην Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς υπάγεται και λειτουργεί ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας», με έδρα την Χαλκίδα, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α', β' εκτός της υποπερίπτωσης γγ', γ' εκτός της υποπερίπτωσης ββ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Ευβοίας. ΧΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Η Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,Πρέβεζας, Λευκάδας και Άρτας.
Η Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και τρία (3)Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
(β) Τμήμα Β' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
(γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Φλώρινας, με έδρα την Φλώρινα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Φλώρινας.
(ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Πρεβέζης, Λευκάδας και Άρτας.
ΧΙΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
Η Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ασκεί τις αρμοδιότητες των περ.α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας,που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Κορινθίας, Αργολίδος, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Αιτωλοακαρνανίας.
Η Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, εκ των οποίων τα τρία (3) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, που υπάγονται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
(β) Τμήμα Β ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
(γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Κερκύρας.
(δ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Κορινθίας και Αργολίδος.
(ε) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Μεσσηνίας.
(στ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Τρίπολης, με έδρα την Τρίπολη
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας.
(ζ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αιτωλοακαρνανίας. ΧΙΙΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κρήτης Η Χημική Υπηρεσία Κρήτης ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνης.
Στην Χημική Υπηρεσία Κρήτης υπάγεται και λειτουργεί ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων», με έδρα τα Χανιά, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α', β' εκτός της υποπερίπτωσης γγ', γ' εκτός της υποπερίπτωσης ββ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνης.
ΧΙI. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας Η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας. Η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύει εκτός της έδρας αυτής.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Α' - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων, Νερών, Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β' και ε' της παρ. 3 στον τομέα τροφίμων, νερών, αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.
(β) Τμήμα Β' - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 στον τομέα των ενεργειακών και βιομηχανικών προϊόντων και των ναρκωτικών, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.
(γ) Τμήμα Γ' - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς Χαλκιδικής και Πιερίας.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Έδεσσας, με έδρα τη Σκύδρα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ημαθίας και Πέλλας.
Χν. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Η Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Η Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, από τα οποία τα δύο (2) Τμήματα και το Αυτοτελές Γραφείο εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης.
(β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας, με έδρα την Καβάλα
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Καβάλας και Δράμας.
(γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Σερρών.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α', β', γ' και ε' της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Ξάνθης.».

Γ.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι κατωτέρω υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γ.Γ.Δ.Ε.:
α) Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου», στο εξής νοείται η «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων» ή το «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας,
β) το «Τμήμα Γ'- Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,
γ) η «Χημική Υπηρεσία Πειραιά και Αιγαίου», στο εξής νοούνται η «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά» ή η «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας,
δ) η «Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας-Θράκης», στο εξής νοούνται η «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας» ή η «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δ.- α) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Χημική Υπηρεσία Πειραιά», «Χημική Υπηρεσία Αιγαίου», «Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας» και «Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 125 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).
β) Στο «Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου» της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Πίνακα του άρθρου 126 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178), που αφορά στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και ειδικότερα της δέκατης τέταρτης περίπτωσης αυτού, στην οποία προβλέπονται οι κλάδοι προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος.

Ε.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven