Αριθμ. 1332/93570/23.8.2016 Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησ

Αριθμ. 1332/93570/23.8.2016 Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησ

Αριθμ. 1332/93570

(ΦΕΚ Β' 2848/7-9-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α' 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το δέκατο άρθρο του Ν. 4405/2016 (Α' 129) και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την υπ' αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β' 942), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Υ26/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β' 2144).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

Άρθρο 1
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015)


1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώ-ρας η επιτροπή της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015 (Α' 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή». Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από:

α) Ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, υπάλληλο ή αιρετό με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

γ) Ένα υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τον αναπληρωτή του ως μέλος.
Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στη σύνθεση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφορούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των μελών της είναι μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων.

3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδικεύονται ως εξής:

α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που πραγματοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 942) όπως ισχύει και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται, σε συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων.

β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων βόσκησης επιλέξιμων ή/και μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί αναδασωτέα, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας,

γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή/και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβουλιών ή/και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβαδού της κατανεμηθείσας έκτασης επιλέξιμης βοσκήσιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.

ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμβάνει τη γνώμη της οικείας Δ/νσης ή Τμήματος πολιτικής γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ και της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.

5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περιφερειάρχη ολοκληρώνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής τηρούνται και κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου «επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων» και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 873/ 55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6 παρ. 1 εδάφιο β και 10 του Ν. 4351/2015. Ειδικά σε περιφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρόφων εκτροφής αυτοχθόνων φυλών του άρθρου 6 του Ν. 4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς βοσκότοποι σε άμεση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές.

7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους της κατανομής που ελέγχει.

Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής κατανομής βοσκήσιμων γαιών


1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνει ψηφιακά και διαθέτει μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής προς τις αρμόδιες ΔΑΟΚ της χώρας, τις πλέον πρόσφατες καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτές ενημερώθηκαν και ισχύουν. Στις εν λόγω καταστάσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κάθε κτηνοτρόφου, η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία κατανεμήθηκε σε κάθε κτηνοτρόφο, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω έκτασης και ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς. Οι καταστάσεις συνοδεύονται και από χαρτογραφικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες.

2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και οι Δήμοι διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό έτος.

3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει προς χρήση στην Επιτροπή ειδική μηχανογραφική εφαρμογή για την επεξεργασία της κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων.

4. Ύστερα και από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, ενημερώνεται η αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία εκτυπώνει τελικές - διορθωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις οποίες αναγράφονται τουλάχιστον:

α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

β) Ο αριθμός των δηλωθέντων ζώων ανά είδος τα οποία θα κάνουν χρήση της βοσκήσιμης γαίας.

γ) Το εμβαδόν της έκτασης των μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.

δ) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, το τοπωνύμιο - θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.

5. Οι τελικές - διορθωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

6. Οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας την οποία αφορούν, στους αρμόδιους Δήμους και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4351/2015.

8. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκάστου έτους, τυχόν τροποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Άρθρο 3
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο από τον αρμόδιο Δήμο για τον χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.

2. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση -τοποθεσία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),

β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,

δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015 χρόνο,

ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),

ζ) το ύψος του μισθώματος.

3. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια έκταση.

4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.

5. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Άρθρο 4
Διαδικασία πληρωμής - διάθεσης μισθώματος


1. Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής της έκτασης που τους κατανεμήθηκε, αναγράφεται στο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας .

2. Στην περίπτωση που στον κτηνοτρόφο έχει κατανεμηθεί δημοτική και δημόσια έκταση υπολογίζεται το σύνολο του μισθώματος.

3. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκηση, σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ).

4. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως ορίζει η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.

5. Η Περιφέρεια καταβάλλει στους αρμόδιους Δήμους οι οποίοι έχουν εκμισθώσει Δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, το χρηματικό ποσό που αφορά στην εκμίσθωση των γαιών αυτών, με την εξαίρεση της παρ. 6.

6. Για βοσκήσιμες γαίες οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα ΟΤΑ Α' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α'303) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (Α' 99) όπως ισχύει, οι οποίοι επιθυμούν οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 4351/2015, παρακρατείται από την Περιφέρεια το 40 % του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής των εν λόγω εκτάσεων για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με σκοπό τη βελτίωση του βοσκότοπου.

7. Στην περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015, ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει από την αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

8. Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 (Α' 66), τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για βόσκηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του νόμου αυτού ή στα οποία κτηνοτρόφοι έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας δικαίωμα χρήσης των ακινήτων για βόσκηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

9. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη οφειλής.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων


1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου από την προσυπογραφή τους.

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφειλής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

3. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων συμπεριλαμβάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις


1. Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος. 

2. Μη τακτοποίηση - πληρωμή της οφειλής συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης αφορά διορθώσεις που θα ενσωματωθούν στην κατανομή του έτους 2017.

2. Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, καταβάλλονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣΠηγή: Taxheaven