Αριθμ. 2/66656/0004/ 26.7.2016 Τροποποίηση της αριθμ.2/68151 /0004/ 23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής quot;Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργούquot; στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολ

Αριθμ. 2/66656/0004/ 26.7.2016 Τροποποίηση της αριθμ.2/68151 /0004/ 23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής quot;Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργούquot; στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολ

Αριθμ. 2/66656/0004

(ΦΕΚ Β' 2835/07-09-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως ισχύει.
γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την αριθμ. 2/68151/0004/23.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 2310), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/38193/0004/5.5.2016 (Β' 1490) όμοια.

4. Το αριθμ. 2/61258/ΔΠΓΚ/12.7.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2/68151/0004/23.10.2015 (Β' 2310) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και στην περ. Ι της παραγράφου Β. του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης προσθέτουμε υποπερ. ια) ως εξής:

«ια) Εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, από το λογαριασμό No. 23/200750 «Ε.Δ. - Λογαριασμός παρακολούθησης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» στο λογαριασμό No. 23/200554 «Ε.Δ. - Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» και αντίστροφα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven