Αριθ. πρωτ.: 40114/Δ9. 10476/ 7.9.2016 Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθ. πρωτ.: 40114/Δ9. 10476/ 7.9.2016 Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 40114/Δ9.10476

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
TELEFAX :
Πληροφορίες : Γ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο : 2131516076
E-mail : gen_yp@yeka.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (άρθρα 34 και 38) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α') «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Το υπ' αριθμ. 15154/ΕΥΘΥ271/08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΦ-24Ψ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα «Διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων στις ΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51 Α')

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2643 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε., για την πλήρωση στελεχών στις Μονάδες της. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως ακολούθως:
• Δεκαοκτώ (18) θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής :
> Μία (1) θέση της κατηγορίας Π.Ε. Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο.
> Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. Νομικών
> Δέκα (10) θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών ή οποιασδήποτε ειδικότητας Θετικών Επιστημών
> Πέντε (5) θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. όλων των κλάδων
• Πέντε (5) θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού- Λογιστικού.
• Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού - Λογιστικού ή Γραμματέων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα, καθώς και τα συγκεκριμένα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2643 Β') κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΕΠΕΚΑΑ.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α') και στις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α') «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», καθώς και στο υπ' αριθμ. 15154/ΕΥΘΥ271/08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΦ-24Ψ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα και να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση :

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών Σταδίου 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ
(με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»)


 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven