Αριθ. πρωτ.: 27195/ 9.9.2016 Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αριθ. πρωτ.: 27195/ 9.9.2016 Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 27195

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο:213-1364399
FAX:213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού


Σε συνέχεια της αριθμ. οικ. 20700/17.6.2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΜ8Θ465ΦΘΕ-ΔΑΞ) αναφορικά με την εκλογή των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της αριθμ. 24405/20.5.2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1271) « τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους. Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης».

Ωστόσο, όπως μας γνώρισε η ΠΟΕ - ΟΤΑ με σχετικό έγγραφό της, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή του 44ου Καταστατικού - Οργανωτικού και του 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, στα οποία θα συμμετέχουν εκατοντάδες συνδικαλιστικά στελέχη της που έχουν άμεση και ενεργή συμμετοχή στην εν λόγω εκλογική διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η ημερομηνία εκλογής να μην συμπέσει με αυτή των εν λόγω Συνεδρίων της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Πηγή: Taxheaven