Αρ. πρωτ.: 92342/ 8.9.2016 Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Αρ. πρωτ.: 92342/ 8.9.2016 Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Αθήνα, 8-9-2016
Αρ. Πρωτ. 92342

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Με την παρούσα αντικαθίσταται η υπ' αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, ως εξής:

1. Στελέχωση Μητρώου Ελεγκτών - Σκοπός

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α'83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α'250) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (Α' 117).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4399/2016 το ΕΜΠΕ αξιοποιείται και για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Τα εγγεγραμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης. Θα ακολουθήσει πρόσκληση για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Το ΕΜΠΕ αποτελεί θεσμικό όργανο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στους προγενέστερους αλλά και στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Από το ανωτέρω Μητρώο επιλέγονται ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων όλων των κατηγοριών επενδύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) του Νόμου 4399/2016, καθώς και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

Μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ). Η διαχείριση του ΕΜΠΕ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4399/2016, και υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα προσόντα εγγραφής στο ΕΜΠΕ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:
- Είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.
- Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ή μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), εφ' όσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί.
- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή και δραστηριότητά τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ).
- Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο:
■ οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) ή
■ τεχνολογικής κατεύθυνσης ή
■ Θετικής Κατεύθυνσης (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κλπ)
- Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).
- Στην περίπτωση που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, δεν υπηρετούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ανώτερη.
- Εφόσον είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και Κύπρου), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

3. Έργο των Ελεγκτών

Έργο των ελεγκτών του ΕΜΠΕ είναι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους και ειδικότερα η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα της εκάστοτε επένδυσης προς τις διατάξεις του νόμου και της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται από Όργανα Ελέγχου τα οποία ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. Ο χρόνος και τρόπος συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, τις αρμοδιότητες,τη σύνθεση των οργάνων, το αντικείμενο και τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων κ.λπ. καθορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι ελεγκτές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και να τηρούν τα προβλεπόμενα στον συναφή Οδηγό Δεοντολογίας Ελεγκτών και τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων. Επίσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν.

Η αμοιβή των ελεγκτών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται σε κανονιστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 25, 80 παρ. 3 και 85 παρ. 17 του νόμου 4399/2016.

Για τα μέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 3213/2003 (Α' 309) σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014 (Α' 160), όπως ισχύουν, σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.

4. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΕ

Μετά από τη δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο ΕΜΠΕ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα για τη δράση «Μητρώο Αξιολογητών- Ελεγκτών Επενδυτικού Νόμου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα. Κατόπιν, θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική εφαρμογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΕ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα έγγραφα καταχωρούνται μετά από ψηφιοποίηση - σάρωση των επικυρωμένων πρωτότυπων εγγράφων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης).

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά: ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (απαραίτητα - δεν βαθμολογούνται)

1. Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής).
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του διαβατηρίου.
4. Τίτλοι Σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας για περιπτώσεις πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και Κύπρου).
6. Για τους δημοσίους υπαλλήλους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από την Υπηρεσία τους όπου θα αναφέρεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα παραπτώματα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται ότι
- όλα τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει ηλεκτρονικά είναι πραγματικά, έγκυρα και ακριβή,
- έχει στη διάθεσή του τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ότι θα τα προσκομίσει εάν του ζητηθούν,
- δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη, εκκρεμοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη,
- έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- διαθέτει επαρκή ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ)
- δεν έχει συνταξιοδοτηθεί
- είναι μέλος επιμελητηρίου, εφ' όσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί. Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ΟΛΑ τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (βαθμολογούνται, βλέπε παράγραφο 5 της παρούσας)

1. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του ενδιαφερόμενου σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία βαθμολόγησης στα κριτήρια α και β του πίνακα βαθμολογίας που περιλαμβάνεται στο σημείο 5 της παρούσας.
Ενδεικτικά, δικαιολογητικά εμπειρίας, τα οποία θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, αποτελούν:
- Συμβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία
- Βεβαίωση από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού με την κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση ή παρακολούθηση ή έλεγχο επενδυτικών ή άλλων κοινοτικών προγραμμάτων ή για τα έτη εμπειρίας στο προαναφερόμενο αντικείμενο.

2. Δικαιολογητικά Εργασιακής Εμπειρίας από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία βαθμολόγησης στο κριτήριο γ του πίνακα βαθμολογίας που περιλαμβάνεται στο σημείο 5 της παρούσας.
Ενδεικτικά δικαιολογητικά εμπειρίας, τα οποία θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, αποτελούν:
- Συμβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία.
- Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία ή για τα έτη εμπειρίας στην υλοποίηση, διαχείριση ή επίβλεψη επενδυτικών και τεχνικών έργων.
- Βεβαίωση από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τα έτη ελεγκτικής - λογιστικής εμπειρίας ή για τα έτη εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός.
- Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός υπογεγραμμένων αδειών τεχνικών έργων ή ο αριθμός υπογεγραμμένων σχεδίων τεχνικών έργων (δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των ανωτέρω αδειών) ή εργολαβίες έργων.

3. Πιστοποιητικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (όπως πτυχίο «First Certificate in English», «DELF B2», «GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe» ή ισοδύναμο). Η καλή γνώση πιστοποιείται και με τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

5. Οι βεβαιώσεις που απαιτούνται από την υπηρεσία ή το φορέα του ενδιαφερόμενου μπορούν να αποτυπώνονται σε ένα έντυπο. Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ή να τροποποιήσει τα στοιχεία αυτής.

5. Επιλογή Ελεγκτών Μητρώου

1. Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόμενου βαθμολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών του αναπτυξιακού νόμου (ΕΜΠΕ), ο υποψήφιος θα πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1) βαθμό στα προσόντα που αναφέρονται στο σημείο γ της ανωτέρω παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας πρόσκλησης.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 του ν.4399/2016, στη συνέχεια
- εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων ελεγκτών,
- δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία,
- καταρτίζει πίνακα φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων βάσει των ανωτέρω προσόντων τους και
- εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εγγράφονται στο ΕΜΠΕ οι επιτυχόντες υποψήφιοι με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των τριακοσίων (300), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 4399/2016.
Η κατάταξη και η επιλογή μέχρι του αριθμού των τριακοσίων (300) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση διακριτών κατηγοριών όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, ήτοι
- οικονομικής κατεύθυνσης (30%)
- τεχνολογικής κατεύθυνσης, ειδικότητες σχετικές με τα κτιριακά έργα ή λοιπά έργα υποδομής (30%)
- τεχνολογικής κατεύθυνσης, ειδικότητες σχετικές με τον μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό (30%)
- λοιπές ειδικότητες θετικής Κατεύθυνσης (10%)

4. Οι υποψήφιοι που θα εγγραφούν στο ΕΜΠΕ, θα κληθούν στη συνέχεια από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων:
- να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου (όπως ο σχεδιασμός της οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτη των κριτηρίων, βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, κοστολόγηση κλπ), το οποίο εκτός από το θεωρητικό θα περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος (εξοικείωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με παραδείγματα αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων «καθεστώτων ενισχύσεων»)
- να αξιολογηθούν με δοκιμασία επάρκειας, με φυσική παρουσία, για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου των Αναπτυξιακών Νόμων και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
- να συμμετάσχουν σε δύο όργανα ελέγχου επενδύσεων, ως εκπαιδευόμενοι.
Η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών του άρθρου 26 ν. 4399/2016 δύναται να εισηγηθεί προς τον Υπουργό τη διαγραφή τους από το ΕΜΠΕ με κριτήριο την μη επιτυχή συμμετοχή τους στις ανωτέρω δράσεις.

5. Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 11 και την παρ 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω, εάν δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου, καλούνται πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα».

Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

6. Όσοι εκ των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής στο ΕΜΠΕ και δεν περιληφθούν στην απόφαση επιλογής, λόγω συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού των δυναμένων να εγγραφούν, διατηρούν τη σειρά προτεραιότητας μέχρι και τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την αρχική έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με βάση την παραπάνω σειρά προτεραιότητας θα μπορούν να επιλέγονται προς εγγραφή στο ΕΜΠΕ στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης του αριθμού των μελών του ή συμπλήρωσής του λόγω ενδεχόμενων διαγραφών.

6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από 16/9/2016 μέχρι και 17/10/2016, ώρα 15:00. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία. Εμπρόθεσμες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στο ΠΣΚΕ μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει στις 30/9/2016.

7. Πληροφορίες

- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 15:00) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στα τηλέφωνα: 210 3258800 - 04.
- Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήματος στο τηλέφωνο: 210 77.87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση support@mou.gr.
- Στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγματα.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven