Αριθμ. 2242.5-1.5/72726/2016/23.8.2016 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016

Αριθμ. 2242.5-1.5/72726/2016/23.8.2016 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016

Αριθμ. 2242.5-1.5/72726/2016

(ΦΕΚ Β' 2878/12-9-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Α.Ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β) Του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύει.

γ) Του Π.Δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α' 124), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α' 268).

δ) Των άρθρων 1, 4 και 5 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).

ε) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).

στ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

ζ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. πρωτ. 3522.2/ 09/29.4.2014 Εγκύκλιο ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΟΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθ. πρωτ. 236-3765/27.6.2016 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 16-06-2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 16-06-2016 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016 εκτός από το άρθρο 29 αυτής, το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, κυρώνονται ως εξής:

α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 3522.2/08/2013/28.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1671).

β. Το άρθρο 9 υπό τον όρο ότι η εφαρμογή του δεν θίγει την εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, για την ασφάλεια έναντι έκνομων ενεργειών στα πλοία και τους λιμένες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, για τους όρους και συνθήκες εργασίας ναυτικών, καθώς και υπό τον όρο κατάλληλης ρύθμισης για την εφαρμογή αυτού θεμάτων ασφαλιστικής φύσης.

γ. Οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Πηγή: Taxheaven