Αριθ. πρωτ.: 2/74455/0004/ 9.9.2016 Αποστολή οριστικών πινάκων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 2/74455/0004/ 9.9.2016 Αποστολή οριστικών πινάκων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2/74455/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-33.38.283, 319, 335
Φαξ : 210-33.38.201,202

ΘΕΜΑ: «Αποστολή οριστικών πινάκων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών».

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 2/61118/0004/11.7.2016 έγγραφο μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων) και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια, σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες αυτοί κατέστησαν οριστικοί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.88 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β' 684).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε συνημμένα τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων για τα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών, και παρακαλούμε με ευθύνη σας:
α) οι πίνακες αυτοί να τοιχοκολληθούν στο κατάστημα που στεγάζεται η Υπηρεσία σας
β) να λάβουν γνώση αυτών, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλοι οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς σας (υπηρετούντες, αποσπασμένοι, σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας),
γ) το πρακτικό τοιχοκόλλησης των σχετικών πινάκων να τηρηθεί σε ξεχωριστό αρχείο της Υπηρεσίας σας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
Δημοσθένης Κοσμάς

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.
ΧΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠηγή: Taxheaven