Αρ. πρωτ.: οικ. 28449/ 14.9.2016 Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Αρ. πρωτ.: οικ. 28449/ 14.9.2016 Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: οικ.28449

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Παπασημακοπούλου
Τηλέφωνο : 213-1364377
FAX : 213-1364383

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


Όπως σας είχαμε γνωρίσει και με το Α.Π. οικ.44835/21.12.2015 έγγραφό μας, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο ……… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄), οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγματοποιούνται πλέον με απόφαση των αρμοδίων για την πρόσληψη οργάνων, με τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η άμεση ανανέωση/παράταση των συμβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους από ήδη καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορήθηκε σημαντικά και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, με τη διάταξη να αφορά τόσο τους ΟΤΑ (δήμοι, δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σημειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται εφεξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συμβάσεων απαιτείται απόφαση μόνο του αρμοδίου μονομελούς οργάνου, στην περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από το δήμο, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία. Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Με την παρ.3 ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται σε μεταβατική φάση, καθώς έχει μεταβληθεί η διαδικασία ένταξης ωφελουμένων, και παρέχει στους φορείς, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών, το απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να καθορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους σε προσωπικό σύμφωνα με τα εξυπηρετούμενα βρέφη, νήπια κ.λπ. Ειδικότερα, ακόμα και αν οι ανανεώσεις/παρατάσεις των συμβάσεων των εργαζομένων δεν πραγματοποιήθηκαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στο πλαίσιο των προγραμμάτων απέχει λιγότερες από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις (π.χ. για τη μη εγγραφή στο Πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ ή τη μη εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ). Στην περίπτωση αυτή, όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της λήξης των προηγούμενων.

Υπενθυμίζεται για άλλη μια φορά ότι οι φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας (Βασ. Σοφίας 15 – βλ. και το Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/44/οικ.8523/23-3-2016 έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολουμένων.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012, με έναρξη όμως ισχύος των ανανεώσεων/παρατάσεων, τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, και όχι την ημερομηνία δημοσίευσης (άρθρο 9 του ν.4350/2015). Τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους φορείς χωρικής σας αρμοδιότητας που υλοποιούν τα εν λόγω προγράμματα, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των ενεργειών τους σε σχέση με το προσωπικό (ακόμα και αν έχουν προχωρήσει σε λύση των συμβάσεων, εν αγνοία του νέου πλαισίου και ιδίως της παρ.3 του άρθρου 68). Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γιάννης Μπαλάφας

Πηγή: Taxheaven