Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α' ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 - 33.75.312, 317-8 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001, 36.15.052

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ζ' ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ)
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδ.: 10672 Τηλέφωνο: 210-36.10.065,030

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4172/2013, ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
ΑΔΑ: Ω4ΞΛΗ-Φ89

2.    Επιπλέον, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ένα ποσό φορολογείται ως εισόδημα, εφόσον υπάρχει περιοδικότητα και διαρκής εκμεταλλεύσιμη πηγή, αποτελεί αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή τους καρπούς περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας αυτού, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η φορολόγησή του (σχετ. το Δ12 Α 1013646 ΕΞ 2015/ 2.2.2015 έγγραφό μας).

3.    Έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας ερωτήματα που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που επιστρέφονται σε καταναλωτές - ιδιώτες από διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδες επιστροφής χρημάτων- cashback websites). Μέσω των εφαρμογών αυτών χορηγείται έκπτωση, έστω πχ ποσοστό 2% της αξίας αγοράς του αγαθού, με την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν αγορές από συγκεκριμένα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά (online) καταστήματα με τα cashback websites.
Οι χρήστες (τελικοί καταναλωτές) συγκεντρώνουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από κάθε αγορά που πραγματοποιούν στα συνεργαζόμενα καταστήματα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Με αυτές τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, προωθούνται πωλήσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μέσω της ενημέρωσης των επισκεπτών των ιστοσελίδων για τις «εκπτώσεις» που μπορούν να λάβουν. Στη συνέχεια καταβάλλονται τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε πώληση, ως επιστροφή χρημάτων, στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε καταναλωτή. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις των διαδικτυακών εφαρμογών, λαμβάνουν ως αμοιβή προμήθεια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επί των συναλλαγών που διαχειρίζονται και στη συνέχεια ένα μέρος αυτής της προμήθειας καταβάλλεται στους τελικούς καταναλωτές, ως επιστροφή χρημάτων για τις αγορές που πραγματοποίησαν. Τίθενται τα εξής φορολογικά θέματα:
>    Αν ποσά της επιστροφής συνιστούν εισόδημα για τους καταναλωτές φυσικά πρόσωπα (μη επιτηδευματίες) και
>    Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί όταν κατατίθενται χρήματα στον λογαριασμό των καταναλωτών - εγγεγραμμένων χρηστών των ιστοσελίδων επιστροφής.

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι, η επιστροφή χρημάτων (για λόγους προώθησης πωλήσεων προϊόντων), σε ιδιώτες καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι - πιστοποιημένοι χρήστες μιας ιστοσελίδας, για κάθε αγορά που πραγματοποιούν από τα συνεργαζόμενα με την ιστοσελίδα αυτή διαδικτυακά (on line) καταστήματα, ως έκπτωση, δεν αποτελεί εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφενός μεν δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις κατονομαζόμενες κατηγορίες εισοδήματος του άρθρου 7, αφετέρου δεν φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

5.    Τονίζεται όμως ότι, οι επιστροφές των χρηματικών ποσών αυτών, πρέπει να αφαιρούνται από το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε απαιτούμενο προσκομισθέν ποσό αποδείξεων, προκειμένου να μειώνεται ο φόρος εισοδήματος.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από 1.1.2015, αποτελούν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

2.    Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές, με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου π.χ. ιδιώτες, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το εν λόγω παραστατικό, το οποίο μπορεί ενδεικτικά να είναι «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ., αρκεί να περιλαμβάνει τα δεδομένα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.4308/2014, όπως διευκρινίστηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014.

3.    Εν όψει των προαναφερομένων και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ.3 του Α' κεφαλαίου του παρόντος από τη Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, συνάγεται ότι για την τεκμηρίωση των εν λόγω συναλλαγών, εκδίδεται παραστατικό όπως π.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ. από την οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα επιστροφής.

Το εν λόγω παραστατικό, περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 και εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως διευκρινίστηκε με την περ. δ' της παρ. 11.2.10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014, όπως ισχύει.

Εναλλακτικά αντί της έκδοσης ειδικού παραστατικού, κατά τα ανωτέρω, για έναν έκαστο των τελικών καταναλωτών, που λαμβάνει τη χορηγούμενη έκπτωση, δύναται να συντάσσεται κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που προαναφέρονται. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστά, στην οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, τα στοιχεία των ιδιωτών καταναλωτών αντισυμβαλλόμενων της, η απόδειξη της συναλλαγής (επιστροφή χρηματικών ποσών) θα πρέπει να προκύπτει με κάθε πρόσφορο μέσο όπως π.χ. από τον χορηγούμενο, για την επιστροφή χρηματικών ποσών, αριθμό λογαριασμού τράπεζας (IBAN) των ιδιωτών καταναλωτών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven