Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1133848 ΕΞ 2016/13.9.2016 Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης - Κεφ. 67-97

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1133848 ΕΞ 2016/13.9.2016 Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης - Κεφ. 67-97

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1133848 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
    
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.475
Fax: 210-69.87.477
e-mail: ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κωδικοποίηση Κανονισμών Δασμολογικής Κατάταξης - Κεφ. 67-97»

Σχετ: Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1115960 ΕΞ 2016/1.8.2016 ΔΥΟ

1. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία σας ενημερώσαμε σχετικά με την ανάρτηση στο portal των πινάκων κωδικοποίησης των κανονισμών δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων της Ε.Επιτροπής για τα κεφάλαια 1 - 38 και 39 - 66 του Δασμολογίου, σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί ο αντίστοιχος πίνακας κανονισμών κατάταξης για τα κεφάλαια 67 - 97 του Δασμολογίου, με τον οποίο ολοκληρώνεται η σχετική κωδικοποίηση.

2. Η κωδικοποίηση αυτή έχει γίνει με σκοπό:

- Τη διευκόλυνση των τελωνειακών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο της ορθής δήλωσης της δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων στη θέση 33 του ΕΔΕ.

- Την πληρέστερη ενημέρωση των οικονομικών φορέων αναφορικά με τους κανονισμούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί από την Ε. Επιτροπή, τα εμπορεύματα που αφορούν καθώς και τους κωδικούς του Δασμολογίου στους οποίους αυτά κατατάσσονται.
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού όσον αφορά τον έλεγχο της ορθής δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, η διάχυση και ελεύθερη πρόσβαση στην τελωνειακή πληροφόρηση σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη και το Κοινό Δασμολόγιο, καθώς και η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της θέσης 33 του ΕΔΕ (κωδικός εμπορευμάτων).

3. Όπως είναι γνωστό, οι κανονισμοί κατάταξης συνιστούν ενωσιακό δίκαιο, είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και εφαρμόζονται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με την αριθ. C-130/2002 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (Δ.Ε.Ε) (Υπόθεση Krings, βλ. σκέψεις 33 έως 36):

- Οι κανονισμοί κατάταξης δεν εφαρμόζονται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο περιγράφουν, ή σε πανομοιότυπα με αυτό προϊόντα, αλλά έχουν γενικότερη εφαρμογή, δηλαδή εφαρμόζονται και σε προϊόντα ανάλογα με αυτό.

- Η γενική εφαρμογή των κανονισμών κατάταξης σε ανάλογα προϊόντα, συμβάλλει στη συνεπή ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και στην ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων.

- Προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου κανονισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η αιτιολογία του.
Υπενθυμίζεται ότι, οι Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε. συνιστούν ενωσιακή νομολογία και εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα όργανα και τους θεσμούς της Ε.Ε.

4. Ειδικότερα, οι πίνακες κωδικοποίησης περιλαμβάνουν συνοπτική αναφορά σε όλους τους κανονισμούς κατάταξης εμπορευμάτων της Ε.Επιτροπής που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους, ενώ δεν περιλαμβάνουν αυτούς οι οποίοι έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Ειδικότερα, στους πίνακες έχουν ενσωματωθεί τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ο αριθμός του κανονισμού κατάταξης.

- Το τεύχος L και τη σελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. στην οποία δημοσιεύτηκε.

- Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

- Ο αύξον αριθμός του συγκεκριμένου είδους στο παράρτημα του κανονισμού κατάταξης όπως έχει δημοσιευτεί, για κανονισμούς που περιλαμβάνουν άνω του ενός στοιχεία (διαφορετικά εμπορεύματα).

- Συνοπτική περιγραφή του εμπορεύματος.

- Ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας στον οποίο κατατάσσεται το εμπόρευμα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με ένα συγκεκριμένο κανονισμό κατάταξης που αναφέρεται στον πίνακα, όπως π.χ. η ειδική αιτιολογία του, η πλήρης περιγραφή ή εικόνα/φωτογραφία (εάν υπάρχει) του προϊόντος, μπορείτε να ανατρέχετε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el.

5. Η ανάρτηση των προαναφερόμενων πινάκων κωδικοποίησης των κανονισμών κατάταξης στη διαδικτυακή πύλη (portal) της Τελωνειακής Υπηρεσίας, έχει γίνει ως ακολούθως:

- Υπηρεσίες για οικονομικούς φορείς:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10358696&adreseeID=10026938
Ηλεκτρονικές συναλλαγές/ TARIC _ Διαχείριση Δασμολογίου, στα «περισσότερα / έντυπα - πίνακες».

- Υπηρεσίες για υπαλλήλους:
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10358696&adreseeID=10026938
Υπηρεσίες για υπαλλήλους /TARIC _ Διαχείριση Δασμολογίου, στα «περισσότερα / έντυπα - πίνακες».

6. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι πίνακες κωδικοποίησης περιλαμβάνουν τους κανονισμούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός του έτους 2015. Θα ακολουθήσει νεότερη αναθεώρηση - επικαιροποίηση των πινάκων για τους κανονισμούς κατάταξης που έχουν εκδοθεί εντός του 2016.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven