Αρ. πρωτ.: 33829/ 15.9.2016 Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014

Αρ. πρωτ.: 33829/ 15.9.2016 Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014

ΑΘΗΝΑ 13.9.2016
Αρ. πρωτ. 33829/15.9.16

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαδάκη
Τηλέφωνο : 213 1500226
Fax : 210 3251414
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail): control@mtpy.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014».


Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 12387/11.2.2015, επισυναπτόμενη στο παρόν έγγραφο, εγκύκλιος του Μ.Τ.Π.Υ. που εστάλη σε όλα τα Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ.

Από επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία μας, αναφορικά με την απόδοση κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί δαπανών των Περιφερειών και των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, διαπιστώθηκε ότι:

Σε προμήθειες και σε έργα που έχουν παραληφθεί-ολοκληρωθεί έως 31.12.2014 και η εξόφληση του προμηθευτή-εργολάβου γίνεται μετά την 1.1.2015, δεν διενεργείται, εκ παραδρομής, η νόμιμη κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4254/2014 υποπαράγραφος ΙΑ3 παρ. 2 ιστ΄ και παρ. 2 ιζ΄ (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως και της εκδόσεως του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι, με βάση το διαχρονικό δίκαιο των συμβάσεων:

α) Για τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί και υλοποιηθεί, καθώς και για τις υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέχρι 31/12/2014 (π.χ. τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες υλικών, ενοίκια, κλπ) και δεν είχε πληρωθεί το συμφωνηθέν ποσό μέχρι την ημερομηνία αυτή (31/12/2014), αλλά εκδόθηκε ένταλμα πληρωμής από 1/1/2015 και μετά, πρέπει να διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

β) Για τις συμβάσεις που είχαν μεν υπογραφεί μέχρι και την 31/12/2014 αλλά αφορούσαν τμηματική παροχή υπηρεσίας, ή παράδοσης μέρους τεχνικού έργου ή προμήθειας υλικών (π.χ. ενοίκια, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη, προμήθεια υλικών θέρμανσης, προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μεταφοράς μαθητών, πάγια αντιμισθία δικηγόρων, αντιμισθία ιδιωτών αιρετών, κοινόχρηστα, κ.λ.π.) και η πληρωμή γίνεται σε μηνιαία βάση, ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. από 01/01/2015 και μετά.

Ωστόσο, διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί όποιας δαπάνης αφορά το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2014 (π.χ. ενοίκιο ή μεταφορά μαθητών μηνός Δεκεμβρίου 2014).

γ) Για τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί μέχρι και 31/12/2014 και η εκπλήρωσή τους έγινε ή γίνεται από 1/1/2015 και μετά δεν πρέπει να διενεργείται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την κράτηση χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ που υπολογίζονταν επί της κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ..

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, η διαπίστωση της οποίας θα γίνει με επιτόπιους προγραμματισμένους ελέγχους, από το αρμόδιο Τμήμα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ..

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Παπαγιάννη

Πηγή: Taxheaven