ΠΟΛ.1130/2016 Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, που διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση

ΠΟΛ.1130/2016 Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, που διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση

Αθήνα, 9/9/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -
ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΦΠΑ

2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Αναγνωστόπουλος
Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 21036 45 615/2106987469
Fax : 2103645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

EΞ . ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ: 1130/2016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, που διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή και εφαρμογή την με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό, ομόφωνα, ότι για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν αυτά για την πραγματοποίηση πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να λαμβάνεται ως κριτήριο η φύση της συνολικής μεταφορικής δραστηριότητας της εν λόγω εταιρείας και όχι αποκλειστικά το τμήμα εκείνο της μεταφορικής δραστηριότητας που υποστηρίζεται από το Ελληνικό υποκατάστημα.

Οι ανωτέρω απαλλαγές αφορούν τόσο την παράδοση και εισαγωγή των αεροσκαφών όσο και τις παραδόσεις, εισαγωγές αγαθών καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς αυτά και θα εφαρμόζονται για όλα τα αεροσκάφη που εντάσσονται στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC) της αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας.

Για τη χορήγηση των ως άνω απαλλαγών από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές τροποποιούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1158/2.6.2014 καθώς και με τα αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5017375 ΕΞ 2015/21.8.2015 και Δ14Α 1102388 ΕΞ 2015/22.7.2015 έγγραφά μας, μόνο για τις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες: α) είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, β) δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Χώρας και γ) πραγματοποιούν πτήσεις εντός του εσωτερικού της Χώρας, ως εξής:

1. Οι τελωνειακές αρχές προκειμένου για την εφαρμογή των απαλλαγών από το ΦΠΑ των αγαθών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ, θα απαιτούν τη βεβαίωση από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση και δεδομένου ότι με την παρούσα δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις για την προσκόμιση στοιχείων από τις ανωτέρω αεροπορικές εταιρείες, γίνεται δεκτό έως 31/12/2016 οι αιτούμενες απαλλαγές να συνεχίσουν να χορηγούνται με βάση τα εξής δικαιολογητικά:

α) Την προσκόμιση αλλοδαπού πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC),

β) Την επιβεβαίωση από την ΥΠΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στα ελληνικά νηολόγια,

γ) Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι εκτελεί κυρίως διεθνείς πτήσεις.

2. Οι φορολογικές αρχές για την χορήγηση της βεβαίωσης απαλλαγής θα αξιολογούν την πραγματοποίηση κυρίως διεθνών πτήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω γνωμοδότηση, εκτιμώντας το σύνολο των εσόδων των αεροπορικών εταιρειών (εντός και εκτός της Χώρας) για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν πέραν του τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου λογαριασμών για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο με τις πράξεις που αυτές πραγματοποιούν στο εσωτερικό της Χώρας, και κάθε πρόσφορο μέσο για τις πράξεις που πραγματοποιούν εκτός του εσωτερικού της Χώρας (π.χ. λογιστικές ή λοιπές καταστάσεις της εγκατάστασής της στην αλλοδαπή). Για την χορήγηση της βεβαίωσης θα συνεκτιμάται οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τις ανωτέρω εταιρείες (π.χ. πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την πραγματοποίηση κυρίως διεθνών πτήσεων στο κράτος μέλος εγκατάστασης της αεροπορικής εταιρείας).


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven