Αριθμ. οικ. 38107/Δ9. 9846/ 2016 Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ)

Αριθμ. οικ. 38107/Δ9. 9846/ 2016 Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ)

Αριθμ. οικ. 38107/Δ9.9846

(ΦΕΚ Β' 2979/16-09-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ138Α') «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25 και 48.

2. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 3861 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 25 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α') «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

4. Του Ν. 2472/2007 (ΦΕΚ 50Α') «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

5. Των άρθρων 3, 5 και 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α') «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

6. Των άρθρων 3, 18, 23, 24 και 27 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α'), όπως ισχύουν.

7. Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α')

8. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α).

9. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α').

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και

11. Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ 2423 '),όπως ισχύει.

12. Την απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 (ΦΕΚ 1301/Β'/ 12-04-2012).

13. Την απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β/2012).

14. Τον Κανονισμό Επικοινωνίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Ιανουάριος 2003).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

16. Δεδομένης της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της μείωσης του κόστους λειτουργίας της και λαμβανομένης υπ' όψιν της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού, της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών του Υπουργείου, της πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών και της ποικίλης τυπολογίας των εγγράφων που εκδίδονται και διακινούνται από τις υπηρεσίες του, για την ηλεκτρονική έκδοση και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων που αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις»,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση του ακόλουθου Εσωτερικού Κανονισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς του κανονισμού νοείται ως:

1. Συντάκτης Ηλεκτρονικού Εγγράφου: Ο δημιουργός σχεδίου ηλεκτρονικού εγγράφου χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου.

2. Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας ή υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας: Ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι ανά υπηρεσιακή μονάδα που έχουν οριστεί για την ορθή παρακολούθηση της διακίνησης των ηλεκτρονικών εγγράφων.

3. Παρακολούθηση αλλαγών: Δυνατότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές γραφείου για την επισήμανση των αλλαγών που προκαλούνται στο έγγραφο μετά την αρχική του δημιουργία.

4. Προσθήκη σχολίων: Δυνατότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές γραφείου για την προσθήκη στο σχέδιο του εγγράφου σχολίων ιδίως όπως παρατηρήσεις, επιφυλάξεις κ.α.

5. Προσθήκη προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής: Δυνατότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές γραφείου για την προσθήκη προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων του υπογράφοντος και την αποτροπή της αλλοίωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου.

6. Αίτηση αποδεικτικού παράδοσης - ανάγνωσης: Δυνατότητα που παρέχεται από τις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αίτηση από τον παραλήπτη του μηνύματος για αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος για τη λήψη και την ανάγνωση του μηνύματος.

7. Πρωτότυπο ηλεκτρονικό έγγραφο: Πρωτότυπο ηλεκτρονικό έγγραφο είναι αυτό που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του έχοντος την αρμοδιότητα για την τελική υπογραφή του.

8. Τμήμα Γραμματείας: οργανική μονάδα με αρμοδιότητα γραμματειακής υποστήριξης.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής - Αντικείμενο


Πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι:

1) η έκδοση και διακίνηση μη διαβαθμισμένων εγγράφων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εντός των Υπηρεσιών του ΥΕΚΑΑ,

2) η κατάρτιση, σύνταξη, προώθηση για υπογραφή, δημιουργία ακριβούς αντιγράφου, διεκπεραίωση των εξερχόμενων και ο χειρισμός εισερχομένων εγγράφων.

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Δημιουργία σχεδίου ηλεκτρονικού εγγράφου


1. Ο συντάκτης του ηλεκτρονικού εγγράφου δημιουργεί το έγγραφο με χρήση επεξεργαστή κειμένου1. Ο επεξεργαστής κειμένου ρυθμίζεται έτσι ώστε να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του συντάκτη του εγγράφου στα μεταδεδομένα του εγγράφου.

2. Στο σχέδιο του εγγράφου τίθεται στην πρώτη σελίδα πλαίσιο κειμένου με τη λέξη «ΣΧΕΔΙΟ».

3. Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του σχεδίου του εγγράφου ενεργοποιείται η δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών της εφαρμογής του επεξεργαστή κειμένου.

4. Ο συντάκτης του εγγράφου προσθέτει τυχόν παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 4
Διακίνηση σχεδίου ηλεκτρονικού εγγράφου στην ιεραρχία2


1. Το σχέδιο του εγγράφου προωθείται από το συντάκτη στην ιεραρχία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του συντάκτη του εγγράφου3 που του έχει αποδοθεί από την Υπηρεσία. Πριν από την αποστολή του μηνύματος έχει ενεργοποιηθεί η Αίτηση Αποδεικτικού Ανάγνωσης ή/και η Αίτηση Αποδεικτικού Παράδοσης.

2. Ο παραλήπτης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα.

3. Ο παραλήπτης του μηνύματος επιβεβαιώνει τη λήψη του μηνύματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον αποστολέα.

Άρθρο 5
Προσθήκη σχολίων στο σχέδιο του εγγράφου4


1. Ο προϊστάμενος του συντάκτη του ηλεκτρονικού εγγράφου, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται, τροποποιεί το σχέδιο του εγγράφου, διατηρώντας την παρακολούθηση αλλαγών ενεργοποιημένη ή προσθέτει σχόλια σε αυτό, όπως παρατηρήσεις και επιφυλάξεις. Η εφαρμογή του επεξεργαστή κειμένου του προϊσταμένου ρυθμίζεται έτσι ώστε στις αλλαγές και στα σχόλια που προστίθενται να φαίνεται το πλήρες και ακριβές ονοματεπώνυμό του. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό τότε τα σχόλια συμπληρώνονται και με το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου.

2. Τα βήματα του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου αυτού επαναλαμβάνονται μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη τυχόν σχολίων από τη διοικητική ιεραρχία.

3. Το σχέδιο του εγγράφου επιστρέφει στο συντάκτη με βάση τα βήματα του άρθρου 4.

Άρθρο 6
Προσθήκη προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών από την ιεραρχία - προετοιμασία εγγράφου για διεκπεραίωση


1. Ο συντάκτης του εγγράφου παραλαμβάνει το σχέδιο του ηλεκτρονικού εγγράφου επιβεβαιώνοντας τη λήψη του με βάση τα αντίστοιχα βήματα του άρθρου 4.

2. Ο συντάκτης διαμορφώνει το σχέδιο εγγράφου ενσωματώνοντας τις αλλαγές όπως αυτές προκύπτουν από τα σχόλια της διοικητικής ιεραρχίας και διαγράφοντας τα σχόλια αυτά.

3. Ο συντάκτης εφόσον έχει αντίθετη γνώμη για την εντελλόμενη ενέργεια, διατυπώνει τις επιφυλάξεις του με την προσθήκη σχολίων στο σχέδιο του ηλεκτρονικού εγγράφου.

4. Το σχέδιο του ηλεκτρονικού εγγράφου προσυπογράφεται με την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του συντάκτη και αποστέλλεται στη διοικητική ιεραρχία για προσυπογραφή με βάση τα βήματα του άρθρου 4. Σε περίπτωση αντίθετης γνώμης για την εντελλόμενη ενέργεια, οι επιφυλάξεις διατυπώνονται εντός του πλαισίου της τιθέμενης ψηφιακής υπογραφής (η ως άνω προσθήκη γίνεται με χρήση της δυνατότητας εισαγωγής παρατήρησης σχολίων κατά την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου "Να επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων από τον υπογράφοντα στο παράθυρο διαλόγου "Υπογραφή"").

5. Ο τελικός υπογράφων5 της διοικητικής ιεραρχίας αφού υπογράψει το έγγραφο το επιστρέφει με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στο συντάκτη ή άλλο υπάλληλο που ορίζεται από την Υπηρεσία, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο του εγγράφου έχει υπογραφεί από όλους τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου από όλη την ιεραρχία, αναγράφεται ηλεκτρονικά στο έγγραφο η σχετική αιτιολόγηση στο πλαίσιο ελέγχου και προωθείται για τις υπόλοιπες υπογραφές.

6. Το έγγραφο αποστέλλεται στην πολιτική ηγεσία, εφόσον αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, για υπογραφή με βάση τα βήματα του άρθρου 4.

Άρθρο 7
Διεκπεραίωση εγγράφου


1. Το έγγραφο επιστρέφει υπογεγραμμένο στον αρμόδιο, για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας υπάλληλο.

2. Ο υπάλληλος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
- Ψηφιοποιεί το υπογεγραμμένο έγγραφο, εφόσον απαιτείται.
- Αποστέλλει την τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εγγράφου που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή του ψηφιοποιημένου εγγράφου στο συντάκτη του εγγράφου με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 4.

3. Ο συντάκτης του ηλεκτρονικού εγγράφου παραλαμβάνει το έγγραφο και:

3.1 Αρχειοθετεί το ηλεκτρονικό έγγραφο που έχει την υπογραφή εκείνου που έχει την αρμοδιότητα για την τελική υπογραφή του, το οποίο περιέχει όλες τις τυχόν αλλαγές, επιφυλάξεις ή σχόλια (έγγραφο 1).

3.2 Ενσωματώνει το σύνολο των σχολίων και τις τροποποιήσεις του έχοντος την αρμοδιότητα για την τελική υπογραφή του εγγράφου στην τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εγγράφου, σε συνεργασία με τη διοικητική του ιεραρχία.

3.3 Αφαιρεί το πλαίσιο κειμένου με τη λέξη «ΣΧΕΔΙΟ».

3.4 Αφαιρεί τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και επιφυλάξεις στην τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εγγράφου.

3.5 Προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών του εγγράφου.

3.6 Αρχειοθετεί το ηλεκτρονικό έγγραφο (έγγραφο 2).

3.7 Αποστέλλει τα ηλεκτρονικά έγγραφα 1 και 2 προς το Τμήμα της Γραμματείας με βάση τα βήματα του άρθρου 4.

4. Ο υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας:

4.1. Παραλαμβάνει τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα αντιπαραβάλει και τα αρχειοθετεί στο σύστημα αποθήκευσης αρχείων.

4.2. Πρωτοκολλεί το έγγραφο 2 και προσθέτει σε αυτό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία, εφόσον απαιτείται.
Στη συνέχεια προβαίνει σε μία από τις επόμενες ενέργειες με βάση το αν το έγγραφο πρέπει να λάβει επιπλέον ΦΕΚ, ή/και ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ.

4.2.1. Αν το έγγραφο πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

4.2.1.1. Προσθέτει πλαίσιο κειμένου με τη λέξη «Ακριβές Αντίγραφο» και το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία του Τμήματος Γραμματείας του Υπουργείου.

4.2.1.2. Μετατρέπει το έγγραφο σε PDF.

4.2.1.3 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας υπογράφει ψηφιακά το ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση χρονοσήμανσης.

4.2.1.4. Αποστέλλει ηλεκτρονικά το έγγραφο στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση.

4.2.2 Αν το έγγραφο πρέπει να αναρτηθεί6 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 στο πρόγραμμα Διαύγεια ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποστέλλει, με βάση τα βήματα του άρθρου 4, το έγγραφο στο συντάκτη του εγγράφου, ο οποίος επιμελείται την ανάρτηση του εγγράφου στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την οποία προστίθεται αυτόματα ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στο έγγραφο. Τα αντίστοιχα ακολουθούνται για την ανάρτηση του εγγράφου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων εφ' όσον απαιτείται.

4.2.3. Αν το έγγραφο δεν χρειάζεται να αναρτηθεί πουθενά.

4.2.3.1. Προσθέτει πλαίσιο κειμένου με τη λέξη «Ακριβές Αντίγραφο» και το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία του Τμήματος Γραμματείας του Υπουργείου.

4.2.3.2. Μετατρέπει το έγγραφο σε PDF.

4.2.3.3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας υπογράφει ψηφιακά το ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση χρονοσήμανσης.

4.3. Αρχειοθετεί στο σύστημα αποθήκευσης αρχείων το ακριβές αντίγραφο ως νέα έκδοση του ηλεκτρονικού εγγράφου (έγγραφο 3).

4.4. Αποστέλλει το έγγραφο στους παραλήπτες σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτηση αποδεικτικού παράδοσης) ή σε έντυπη μορφή (για τους εξωτερικούς αποδέκτες που δεν έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ή δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ηλεκτρονική επικοινωνία, πραγματοποιώντας τις ακόλουθες ενέργειες:
α. εκτυπώνει το ηλεκτρονικό πρωτότυπο το οποίο αφού το επικυρώσει (σφραγίδα και υπογραφή), το προωθεί για διεκπεραίωση,
β. κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αναπαραγωγή αντιγράφων και αποστολή στους εξωτερικούς αποδέκτες με επίδοση/ταχυδρομείο/φαξ).
Σημειώνει την ένδειξη «ΕΞΗΛΘΕ» καθώς και την ημερομηνία αποστολής του εγγράφου, στην εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων.

Άρθρο 8
Χρέωση εισερχόμενων εγγράφων


1. Τα εισερχόμενα έγγραφα πρωτοκολλούνται από υπάλληλο αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας.

2. Τα εισερχόμενα έγγραφα χρεώνονται ανάλογα, με δύο τρόπους:

2.1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα αρχειοθετούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας και συσχετίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει αποδοθεί. Ο αρμόδιος υπάλληλος για τη διοικητική υποστήριξη της μονάδας, κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της οργανικής μονάδας, δρομολογεί και χρεώνει τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου με βάση τα βήματα του άρθρου 4.

2.2. Τα έγγραφα σε έντυπη μορφή ψηφιοποιούνται είτε από υπάλληλο του Τμήματος Γραμματείας είτε από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας και στη συνέχεια συσχετίζονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έχει αποδοθεί από το Τμήμα Γραμματείας. Ακολούθως, χρεώνονται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες με ηλεκτρονικό τρόπο με βάση τα βήματα του άρθρου 4. Εισερχόμενα που δεν είναι δυνατή ή δεν επιτρέπεται εκ του νόμου η ψηφιοποίησή τους όπως π.χ. τόμοι βιβλίων, προσφορές για διαγωνισμούς ακολουθούν τη συμβατική διαδικασία χρέωσης.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος


Ο παρών Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) θα ισχύσει από την 1/10/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ


1 Τα αρχεία που θα παράγονται θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφή doc (έκδοση 97-2003).
2 Ο πρώτος κύκλος ηλεκτρονικής διακίνησης του εγγράφου χωρίς ψηφιακή υπογραφή είναι προαιρετικός
3 ή μέσω συστήματος διακίνησης/διαχείρισης εγγράφων όταν αυτό λειτουργήσει πλήρως στο Υπουργείο
4 Βλ. υποσημείωση 2.
5 Ο τελικός υπογραφών του σχεδίου είναι το όργανο στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα έκδοσης του εγγράφου ή το όργανο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
6 Αν πρέπει να πάρει και ΦΕΚ το έγγραφο η ανάρτηση του στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ γίνεται μετά τη δημοσίευσή του.
Πηγή: Taxheaven