Αριθ. πρωτ.: οικ. ΔΠΠ 2917/19.9.2016 Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τ

Αριθ. πρωτ.: οικ. ΔΠΠ 2917/19.9.2016 Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τ

Αθήνα, 19/9/2016
Α.Π. : οικ. ΔΠΠ 2917

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ:    101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλ.:    210 3893 256
Fax:    210 38 93 999
e-mail:    emakatsori@qqe.gr

Θέμα: «Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη νόμιμη χρησιμοποίηση υγραερίου κίνησης»

Σχετ. :
i)    άρθρο 83 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α' 148/8.8.2016)
ii)    Απόφαση ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 2113/Β'/2016) και εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/26.8.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΛΡΗ-8Α2) της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών

A. Θέτουμε υπόψη σας, προς εφαρμογή, την τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α' 173/8.8.2013) «Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων», η οποία ψηφίστηκε με το άρθρο 83 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α' 148/8.8.2016) «Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων», επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1.    Συμπληρώθηκε η παρ. 1α του άρθρου 20, το οποίο καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε άδεια εμπορίας ή/και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών καταδολίευσης των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και η μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων των συστημάτων μέτρησης/μετρητών καυσίμων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα και για τις οποίες εφαρμόζονται, οι προβλεπόμενες κυρώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 20, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 103 της ΥΑ Α2-718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090). Ειδικά για την περίπτωση μη εγκεκριμένης τροποποίησης εξαρτημάτων των συστημάτων μέτρησης/μετρητών καυσίμων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα, εφαρμόζονται οι παραπάνω κυρώσεις, ως κατισχύουσες, αντί των κυρώσεων της παρ. 6 του Άρθρου 107 της ΥΑ Α2-718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090).

2.    Προβλέφθηκε, με την παρ. 1γ, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών εάν ο υπαίτιος διαπράττει την παράβαση της παρ. 1α κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια. 

3.    Με την παρ 1ε προβλέφθηκαν αυστηρότερες προϋποθέσεις για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης, σε οποιονδήποτε χώρο, στις περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί οι παραβάσεις της παρ. 1α, ανεξάρτητα εάν ο χώρος που σημειώθηκε η παράβαση είναι ιδιοκτησίας του παραβάτη ή μη. Συγκεκριμένα, έγινε η αναγκαία τροποποίηση της διάταξης ώστε ο πραγματικός δράστης τους, να μην μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί στην αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, ούτε ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ούτε μέσω της συμμετοχής του σε νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, της απαγόρευσης επεκτεινόμενης σε διευρυμένο κύκλο προσώπων που συνδέονται από θέσεις ευθύνης με την επιχειρησιακή εκμετάλλευση της επιχείρησης για μία δεκαετία από την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

4.    Με την παρ. 2α εξειδικεύτηκε η επιβολή ποινικής κύρωσης και διοικητικού προστίμου στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της ΥΑ Α2- 718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090) στις περιπτώσεις που σφραγίζουν μη εγκεκριμένα εξαρτήματα που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα των συστημάτων μέτρησης καυσίμων και που συμβάλλουν στη συντέλεση του αδικήματος της παρ. 1α, ενώ με την παρ 2β προβλέφθηκε οριστική αφαίρεση της εξουσιοδότησης στην περίπτωση που τελείται εκ νέου η παράβαση εντός διαστήματος δέκα ετών.

5.    Με την παρ. 2γ προβλέφθηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σε όποιον εμπορεύεται, παραχωρεί ή κατασκευάζει συστήματα μέτρησης/μετρητές καυσίμων που δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά είτε με την εθνική τους έγκριση ή με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, που εκδόθηκε κατά τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και ισχύει.

6.    Στις περιπτώσεις ελλιπούς παράδοσης υγρών καυσίμων περισσότερο από 1,5%, ή υγραερίου περισσότερο από 3%, προστέθηκε, με την περίπτωση 3α και 3β του Πίνακα της παρ. 3α, πέραν της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η επιβολή διοικητικού προστίμου τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά μετρητή.

7.    Τέλος με την παρ. 3γ προβλέφθηκε η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και περιορισμοί στην επανέκδοση νέας άδειας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται για δεύτερη φορά εντός τριετίας, ελλιπής παράδοση καυσίμου μέχρι 1,5% για τα υγρά καύσιμα ή μέχρι 3,0% για το υγραέριο κίνησης.

B. Επίσης σάς γνωρίζουμε την έκδοση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπ. Οικονομικών, αναφορικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων (ΦΕΚ Β' 2113) και την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016/26.8.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΛΡΗ-8Α2) εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της ΓΓΔΕ του Υπ. Οικονομικών εφιστώντας την προσοχή σας στα ακόλουθα:

1. Από το άρθρο 4 της ανωτέρω Απόφασης προβλέπεται ότι δεν θα πραγματοποιούνται πλέον σφραγίσεις των διανομέων υγραερίου από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, αλλά οι εν λόγω σφραγίσεις θα διεξάγονται
από τα εξουσιοδοτημένα, από την υπηρεσία μας, συνεργεία του άρθρου 109 της ΥΑ Α2-718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090).

2. Από το άρθρο 4, επίσης, της ανωτέρω Απόφασης προβλέπεται ότι:

i. Οι πρατηριούχοι θα δηλώνουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τις ενδείξεις (λίτρα) των μετρητών ολικής καταγραφής (totalisers), καθώς και το εάν οι ενδείξεις αυτές είναι σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C.

ii.    Σε τυχόν αλλαγή της λειτουργίας του διανομέα υγραερίου από λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή και το αντίστροφο, υποβάλλεται εκ νέου Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, συνοδευόμενη από αντίγραφο του σχετικού Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης, στο οποίο καταγράφεται η διασφάλιση, μέσω κατάλληλης σφράγισης, του απαραβίαστου του σημείου ρύθμισης αυτόματης αναγωγής της θερμοκρασίας (ATC).

iii.    Αντίγραφο της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης του πρατηριούχου παραμένει στο πρατήριο, συνοδευτικά στα προβλεπόμενα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΥΑ Α2-718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090).

3. Εφιστούμε την προσοχή στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω Απόφασης, στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλάβης των μετρητών ολικής καταγραφής ή αντικατάστασής τους από νέους, ή στην περίπτωση ρύθμισης των διανομέων υγραερίου (λιτρομέτρηση), περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται αλλαγή των ενδείξεων των μετρητών χωρίς αντίστοιχη πώληση υγραερίου, το συντασσόμενο Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης υπόκειται πλέον και σε τελωνειακό έλεγχο, καθώς αντίγραφό του συνοδεύει την Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τις ενδείξεις του μετρητή πριν και μετά τις εργασίες. Υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω Δελτίο Ρύθμισης και Σφράγισης φυλάσσεται στο πρατήριο, στο φάκελο τεκμηρίωσης του διανομέα υγραερίου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 107 της ΥΑ Α2-718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090).

4. Τέλος από την παρ. 3 του άρθρου 6 της ως άνω Απόφασης, προβλέπεται ότι μέχρι τέλος του έτους από την έναρξη εφαρμογής της, οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίου των πρατηρίων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 της Φ.429/252/1997 ΑΥΟ, με ευθύνη του πρατηριούχου αφαιρούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 της υπ' αριθ. ΥΑ Α2- 718/2014 (Κωδικ. Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ΦΕΚ Β' 2090), αντικαθίστανται με σφραγίδες του συνεργείου αυτού και παραδίδονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου μαζί με αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης», καθώς και αντίγραφο του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών.

Γ. Η Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρακαλείται να κοινοποιήσει στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών την παρούσα, ως προς τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω παρ. Α.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βασ. ΜανασήςΠηγή: Taxheaven