Αριθμ. οικ. 78602/4019/1.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

Αριθμ. οικ. 78602/4019/1.9.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

Αριθμ. οικ. 78602/4019

Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ' και 186 παρ. ΙΙ περ. Α20' του Ν. 3852/2010 (Φ ΕΚ 87/Α/ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.    Τις διατάξεις του Π.δ. 140/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου" (ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-1010).

3.    Τις διατάξεις του Ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/Α/15-04-1998) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση δ' της παρ.19 του άρθρου 8.

4.    Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και ειδικότερα την περίπτωση γ' της παρ.15 του άρθρου 7.

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

6.    Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 85 του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22- 6-2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας- Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

7.    Τις διατάξεις του Π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-04-2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

8.    Την με αρ. 2/88585/0022/31.12.2012 (ΦΕΚ 592/ΤΥΕΘ κ' ΟΔΦ ΔΤ) απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών - Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου τομέα, κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9.    Τη με αρ. πρωτ. 24442/1-6-2011 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων-Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


A.    Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

1.    Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
2.    Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
3.    Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου.
4.    Ο Προϊστάμενος του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας.
5.    Ένας εκπρόσωπος του ΕΟΤ της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου.
6.    Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
7.    Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τμήμα Ηπείρου.
8.    Ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), παραρτήματος Ηπείρου.
9.    Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Άρτας ή Θεσπρωτίας ή Ιωαννίνων ή Πρέβεζας (ανάλογα την περιοχή της εξεταζόμενης επένδυσης).
10.    Ένας εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
11.    Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς
12.    Ένας εκπρόσωπος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

B.    Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

Γ. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:

1. Η γνωμοδότηση για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ίδιου νόμου, έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2.    Η γνωμοδότηση για τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά απορριπτικών ή άλλων δυσμενών, κατά την κρίση των επιχειρηματικών φορέων, αποφάσεων σχετικών με την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/ 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3.    Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του Ν. 4399/2016 και το άρθρο 241 παρ. 4, περ. α του N. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012), οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και οι αποφάσεις συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016.

4.    Ο Περιφερειάρχης μπορεί να παραπέμπει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1.    Αρμόδια για την εισήγηση των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου.

2.    Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3.    Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4.    Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής βοηθός του είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για τη γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1.    Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου ή στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2.    Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3.    Καταρτίζεται ημερήσια διάταξη με τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

4.    Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέδια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο της Πραγματείας.

5.    Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

6.    Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4399/2016, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης, οι γραμματείς και οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματείς των επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1.    Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους Ν. 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

2.    Ο πρόεδρος, τα μέλη, οι εισηγητές, οι γραμματείς και αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4399/ 2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/88585/0022/31.12.2012 (ΦΕΚ 592/ΤΥΕΘ κ' ΟΔΦ 7 ΔΤ) απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3.    Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, πέραν αυτής για την οποία έχει ήδη εγγραφεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 2/88585/0022/31.12.2012 (ΦΕΚ 592/ΤΥΕΘ κ' ΟΔΦ ΔΤ) απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με διάρκεια δύο (2) έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 1 Σεπτέμβριος 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΠηγή: Taxheaven