ΠΟΛ.1124/2016 Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων

ΠΟΛ.1124/2016 Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων

Αθήνα, 5-9-2016
Αρ. Πρωτ.:ΠΟΛ. 1124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1 .ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Φ. Σωτηρίου - Χ. Τσικολιδάκη
Τηλέφωνο : 2106987439 - 2103628634
FAX : 2106987459
Email : d19diadi@otenet.gr,

ΠΟΛ 1124/2016

ΘΕΜΑ : Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων


Με αφορμή ερωτήματα Τελωνείων και οικονομικών φορέων σχετικά με το συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και ειδικότερα Φ.Π.Α. που επιστρέφεται από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του {start}άρθρου 83{end} του ΚΕΔΕ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (σχετική η ΠΟΛ.1022/24.1.2012) σε συμψηφισμό υπόκεινται:
α) οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι,
β) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή,
γ) οι βεβαιωμένες οφειλές που καταβάλλονται τμηματικά,(βάσει ρύθμισης ή βάσει στοιχείων βεβαίωσης)
δ) οι παραγεγραμμένες οφειλές και για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

2. Οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του συμψηφισμού είναι:
α) η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων (ο οφειλέτης της μιας να είναι δανειστής της άλλης)
β) η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη
γ) η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο
δ) η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου να μην έχει κατασχεθεί, εκχωρηθεί ή ήδη πληρωθεί

3. Ο συμψηφισμός ενεργείται:
α) είτε κατόπιν δήλωσης του οφειλέτη
β) είτε αυτεπάγγελτα.

4. Με βάση τα ως άνω δεδομένα δύναται να διενεργηθεί συμψηφισμός του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές προς το Τελωνείο από εκτελωνισμούς προϊόντων. 

Συγκεκριμένα:

α) οι υπόχρεοι σε καταβολή τελωνειακής οφειλής κατά τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τελωνείο αίτημα συμψηφισμού των βεβαιωμένων οφειλών τους με τις απαιτήσεις από τη Δ.Ο.Υ. για επιστροφή Φ.Π.Α. και παράλληλα να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Υ. σχετικά.

β) η ΔΟΥ σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί το παραστατικό θα προβεί στη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Τελωνείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή μεταφοράς.

γ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οφειλής με συμψηφισμό, το Τελωνείο θα πρέπει προηγούμενα να ελέγξει εάν υφίστανται άλλες οφειλές των υπόχρεων (ληξιπρόθεσμες ή μη), οι οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό και προηγούνται της εξόφλησης των οφειλών που απαιτούνται για τη θέση σε ανάλωση των εμπορευμάτων και στη συνέχεια να ζητήσει το συνολικό ποσό, προς πίστωση του λογαριασμού του, από τη ΔΟΥ.

Η ΔΥΟ, σε κάθε περίπτωση και πριν την απόδοση του σχετικού ποσού, θα πρέπει να εξετάζει εάν υφίστανται άλλες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., για τις οποίες θα προηγηθεί συμψηφισμός/παρακράτηση και εάν έχει ζητηθεί από άλλα Τελωνεία η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για υφιστάμενες οφειλές προκειμένου οι οφειλές αυτές να συμψηφιστούν κατά προτεραιότητα.

δ) απαραίτητη προϋπόθεση, τα Τελωνεία (που δεν το έχουν κάνει ήδη) θα πρέπει να προβούν στην άμεση ενημέρωση των ΔΟΥ για την ύπαρξη ληξιπροθέσμων ή μη απαιτήσεων προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις δηλώσεις με δηλωμένο τρόπο φυσική πληρωμή (Α) της τελωνειακής οφειλής.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven