Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1135718 ΕΞ 2016/19.9.2016 Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18.4.1996 (ΦΕΚ 524/Β'/3- 7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου»

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1135718 ΕΞ 2016/19.9.2016 Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18.4.1996 (ΦΕΚ 524/Β'/3- 7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου»

Αθήνα, 19/9/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1135718ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ-ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10784 -Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο: 210 6987498
Fax: 210 6987506
e-mail: d18b@2001.syzefxis.gov.gr
    
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της τροποποίησης της αριθμ. Δ.567/21/18.4.1996 (ΦΕΚ 524/Β'/3- 7-96) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1118289 ΕΞ 2016/29.7.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της αριθμ. Δ.567/21/18.4.1996 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών- όπως έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 2701, τεύχος Β', και ημερομηνία δημοσίευσης την 30-8-2016 (κωδικός ΑΔΑ: 6Π5ΘΗ-9ΥΠ), γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 και η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντίστοιχα της αριθμ. Δ.567/21/18.4.1996 ΑΥΟ «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου».

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τη χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου ορίζονται το Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης και τα Τελωνεία Πατρών και Ηρακλείου. Με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης η παραλαβή και φύλαξη των εντύπων των αδειών κυκλοφορίας προσωρινού τύπου γίνεται με πρωτόκολλα παραλαβής από ειδικό υπόλογο υπάλληλο του Α' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ο οποίος φροντίζει για τη διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες Τελωνειακές αρχές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven