Κ.Υ.Α. αριθ. Δ11/ Γ/20791/ 18386/ 8.9.2016 Τροποποίηση απόφασης περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών

Κ.Υ.Α. αριθ. Δ11/ Γ/20791/ 18386/ 8.9.2016 Τροποποίηση απόφασης περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών

Αριθ. Δ11/Γ/20791/18386

(ΦΕΚ Β' 2983/16-09-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄/238/5-7.11.1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 56/89 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/11 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/18/17-2-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/90/18-4-2013).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄/250/11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄/202/14-9-1995).

6. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».

8. Τις αποφάσεις 138 και 139 της Διευρυμένης Μόνιμης επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016 και τον καθορισμό του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2016, αντίστοιχα.

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 391/2013 της επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 390/2013 της επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου.

11. Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ Β 484/11-6-1997).

12. Την με αριθμό ΥΠ Α/Δ11/Γ/4341/4601/2.3.2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών (ΦΕΚ Β 616/8-3-2016).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/22-09-2015 «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114/22-9-2015).

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/21-9-2015 «περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/115/23-09-15).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/115/23-09-15).

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ 29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β 2168/9-10-2015)

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 της υπ' αριθμ. Δ11/Γ/4341/4601/2.3.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών (ΦΕΚ Β 616/8-3-2016) ως ακολούθως:

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 199,59) για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-7-2016 και εκατόν δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€119,75) για τη χρονική περίοδο από 1-8-2016 έως 31-12-2016.

3. Η υπ' αριθμ. Δ11/Γ/4341/4601/2.3.2016 απόφαση κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.

4. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ελληνικό, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣΠηγή: Taxheaven