Κ.Υ.Α. αριθμ. 4144/0092/ 28.6.2016 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη - αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4144/0092/ 28.6.2016 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη - αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998

Αριθμ. 4144/0092

(ΦΕΚ Β' 2972/16-09-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός 31/1962 του Συμβουλίου (EEL045/14-6-1962)], όπως τροποποιημένες ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 (ΦΕΚ Α' 120).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του N. 2592/1998 (ΦΕΚ Α' 57).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α' 98).

5. Το Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει.

6. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.»

8. Ότι οι πίνακες του άρθρου 14 του N. 2592/1998 πρέπει να αναθεωρηθούν, επειδή οι παράμετροι που τους δημιούργησαν έχουν αλλάξει καθοριστικά.

9. Ότι με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κατά την αποχώρηση τους από αυτή δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης στο ασφαλιστικό σύστημα που διέπει τους υπαλλήλους της, μετατρέποντας σε χρόνο ασφάλισης στον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα που είχαν υπαχθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους σε αυτή, το ποσό του ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου που αντιστοιχεί στο προαναφερόμενο χρόνο ασφάλισης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ασφαλιστικών Ταμείων της Χώρας:
α. δαπάνη απροσδιόριστη αλλά όχι σημαντική από την μετατροπή του ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη, η οποία αντιρροπείται από το ασφαλιστικό κεφάλαιο που θα κατά βάλλει στο Ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και
β. δαπάνη απροσδιόριστη αλλά όχι σημαντική από την αναθεώρηση των Πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998 η οποία κατά το μέρος που αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 23200 αυτού και των Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 0691.

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί


Στην παρούσα υπουργική απόφαση, οι παρακάτω όροι σημαίνουν:

1. Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς επίσης και τους Οργανισμούς με κοινοτικό προσανατολισμό που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν, των οποίων ο Κανονισμός περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του άρθρου 11 του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Κοινοτικών Υπαλλήλων.

2. Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό που έχει εγκριθεί με τον Κανονισμό Ε.Ο.Κ., Ευρατομ. Ε.Κ.Α.Χ. αριθμ. 259/1968 του Συμβουλίου των Υπουργών της 28ης Φεβρουαρίου 1968.

3. Οργανισμός Σύνδεσης.

Οι φορείς των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 18 του N. 3865/2010.

4. Μεταφερόμενο κεφάλαιο. 

Το ποσό του συνολικού κεφαλαίου που ενδέχεται να μεταφερθεί στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες αποτελεί το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναμο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει ο ασφαλισμένος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Το ποσό αυτό μεταφέρεται με αναγωγή του στο χρόνο της πραγματικής μεταφοράς του βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

5. Συντάξιμος Μισθός.

Ο μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου που ελάμβανε κατά την αίτηση του υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του N. 3865/2010. Για τον προσδιορισμό του λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονταν οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα ασφάλισης (κατώτατα ή ανώτατα όρια μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονται εισφορές κ.α.).

6. Συντελεστής ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου.

Ο συντελεστής, όπως προκύπτει από τους πίνακες του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, καθορίζεται από την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στον Οργανισμό Σύνδεσης και την ηλικία συνταξιοδότησης του λόγω γήρατος, όπως αυτή καθορίζεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του οικείου φορέα συνταξιοδότησης του.

Άρθρο 2
Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς κύριας ασφάλισης.


Κατά την μετατροπή του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου σε έτη ασφάλισης στους Φορείς Κύριας Ασφάλισης συνταξιοδότησης ή το Δημόσιο, ο αριθμός των συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται αποτελεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου και του γινομένου του Συντάξιμου Μισθού, με έναν συντελεστή ίσο με 18% (για 12 μήνες εισφορών) καθώς και του συντελεστή ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου του ασφαλισμένου.

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση των συντάξιμων ετών ασφάλισης είναι:όπου:
η: αριθμός συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται, (ΜΚ): μεταφερόμενο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί την ανατίμηση του κεφαλαίου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μεταφοράς και της πραγματικής ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,
k: συντελεστής ίσος με 0,015 (ή 1,5%) για το Δημόσιο και όλους τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης,
(ΣΜ): συντάξιμος μισθός κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη,
x: αριθμός των ετησίως καταβαλλόμενων, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικείου φορέα, μηνιαίων συντάξεων,
α: συντελεστής ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου, όπως αυτός καθορίζεται στους πίνακες του άρθρου 6, ο οποίος εξαρτάται από την ηλικία του ενδιαφερομένου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς και την προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης του. Ως ηλικία συνταξιοδότησης θα λαμβάνεται εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στα ασφαλιστικά Ταμεία της Χώρας.

Άρθρο 3
Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς επικουρικής ασφάλισης, και παροχής μερισμάτων.


Στην περίπτωση αναγνώρισης συντάξιμων ετών σε Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης συνταξιοδότησης ή παροχής μερίσματος, ο αριθμός των συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται αποτελεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου και του γινομένου του Συντάξιμου Μισθού με έναν συντελεστή ίσο με 72% (για 12 μήνες εισφορών).

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση των συντάξιμων ετών ασφάλισης είναι:


όπου:

η: αριθμός συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται, (ΜΚΕ): μεταφερόμενο κεφάλαιο, αφαιρουμένου του ποσού που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών στην Κύρια Ασφάλιση,
(ΣΜ): συντάξιμος μισθός κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη,
x: αριθμός των ετησίως καταβαλλόμενων, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικείου φορέα, μηνιαίων συντάξεων ή μερισμάτων κατά περίπτωση.

Άρθρο 4
Επιμερισμός του μεταφερόμενου ποσού ανά φορέα ασφάλισης.


Ο αριθμός των ετών ασφάλισης που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τον πραγματικό αριθμό των ετών ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ε.Κ.

Εάν το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο δεν επαρκεί για την αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αναγνωρίζεται κατά προτεραιότητα χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω στους Φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, ακολουθεί ο χρόνος που αναγνωρίζεται στα Ταμεία καταβολής μερίσματος και έπεται ο χρόνος που αναγνωρίζεται στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Ποσό που τυχόν απομένει από το συνολικό μεταφερόμενο κεφάλαιο μετά από την αναγνώριση των ετών ασφάλισης στους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και καταβολής μερίσματος, αποδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
Έκταση Εφαρμογής και διαδικαστικά ζητήματα.


1. Ο ασφαλιστικός φορέας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αίτηση μεταφοράς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του N. 3865/2010, γνωστοποιεί στον Οργανισμό Σύνδεσης εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί υπό το ασφαλιστικό καθεστώς αυτού και το ποσό του συνολικού ασφαλιστικού κεφαλαίου που ενδέχεται να μεταφερθεί στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

2. Ο ενδιαφερόμενος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) ή του οικείου Ταμείου με το οποίο πληροφορείται για τον ασφαλιστικό χρόνο που του αναγνωρίζεται και το ποσό που απαιτείται από το ασφαλιστικό κεφάλαιο της παραγράφου 1 του παρόντος για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, δηλώνει αμετάκλητα την αποδοχή του ως προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο και το αναλογούν ποσό. Σε περίπτωση που δεν το αποδεχτεί ή εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η υπόθεση τίθεται στο Αρχείο.

3. Ο αριθμός των συντάξιμων ετών, ο συντάξιμος μισθός καθώς και το μεταφερόμενο κεφάλαιο, υπολογίζονται κατά την ημερομηνία που φέρει η αίτηση μεταφοράς της παρ. 1.

Το τμήμα του μεταφερόμενου κεφαλαίου, καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο λογαριασμό 20537 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον το μεταφερόμενο κεφάλαιο καταβληθεί από το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ ή του οικείου Ταμείου, με το οποίο γνωστοποιείται στον ασφαλιστικό φορέα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τμήμα του κεφαλαίου που πρέπει να μεταφερθεί, το τμήμα του μεταφερόμενου κεφαλαίου καταβάλλεται επικαιροποιημένο στο χρόνο της πραγματικής μεταφοράς του.

4. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα πρόσωπα και τους φορείς των διατάξεων του άρθρου 9 του N. 2592/1998 (ΦΕΚ Α' 57), της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του N. 3075/2002 (ΦΕΚ Α' 297) καθώς και της παραγράφου 8, του άρθρου 5 του N. 3620/2007 (ΦΕΚ Α' 276).

Άρθρο 6
Αντικατάσταση Πινάκων αναλογιστικού ισοδυνάμου του άρθρου 14 του N. 2592/1998.


Οι Πίνακες του άρθρου 14 του N. 2592/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΑΝΔΡΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

60

61

62

63

64

65

66

67

22

5,096

4,832

4,582

4,349

4,133

3,933

3,771

3,615

23

5,255

4,982

4,724

4,484

4,260

4,054

3,886

3,726

24

5,418

5,136

4,870

4,622

4,391

4,179

4,005

3,839

25

5,586

5,295

5,021

4,764

4,526

4,306

4,127

3,956

26

5,760

5,459

5,176

4,910

4,665

4,438

4,253

4,076

27

5,938

5,627

5,334

5,061

4,807

4,573

4,382

4,199

28

6,121

5,800

5,498

5,215

4,953

4,711

4,514

4,325

29

6,309

5,978

5,665

5,374

5,103

4,853

4,649

4,455

30

6,502

6,160

5,838

5,536

5,257

4,999

4,788

4,587

31

6,701

6,348

6,014

5,703

5,414

5,148

4,930

4,723

32

6,905

6,540

6,196

5,874

5,576

5,301

5,076

4,862

33

7,114

6,738

6,382

6,050

5,742

5,457

5,225

5,004

34

7,330

6,941

6,573

6,230

5,912

5,618

5,378

5,150

35

7,552

7,150

6,770

6,415

6,086

5,783

5,535

5,299

36

7,780

7,364

6,972

6,605

6,265

5,952

5,696

5,451

37

8,015

7,585

7,180

6,801

6,449

6,125

5,860

5,608


38

8,257

7,813

7,394

7,002

6,639

6,303

6,030

5,769

39

8,507

8,048

7,614

7,209

6,833

6,487

6,204

5,934

40

8,764

8,289

7,841

7,422

7,034

6,675

6,383

6,104

41

9,030

8,539

8,075

7,642

7,240

6,869

6,567

6,278

42

9,305

8,797

8,317

7,869

7,453

7,070

6,757

6,458

43

9,589

9,063

8,567

8,103

7,673

7,276

6,952

6,643

44

9,883

9,339

8,825

8,345

7,900

7,489

7,154

6,834

45

10,187

9,623

9,092

8,595

8,134

7,709

7,362

7,031

46

10,501

9,918

9,367

8,853

8,375

7,935

7,576

7,233

47

10,826

10,222

9,652

9,119

8,625

8,168

7,796

7,441

48

11,163

10,537

9,946

9,394

8,882

8,409

8,023

7,655

49

11,512

10,863

10,250

9,678

9,147

8,656

8,257

7,875

50

11,874

11,201

10,565

9,971

9,420

8,911

8,497

8,101

51

12,250

11,551

10,891

10,274

9,702

9,174

8,743

8,332

52

12,642

11,915

11,229

10,588

9,993

9,444

8,996

8,569

53

13,051

12,294

11,580

10,913

10,294

9,722

9,256

8,811

54

13,481

12,692

11,947

11,251

10,605

10,010

9,524

9,060

55

13,933

13,109

12,331

11,604

10,930

10,307

9,800

9,316

56

14,414

13,551

12,737

11,975

11,269

10,617

10,086

9,579

57

14,930

14,023

13,168

12,368

11,626

10,942

10,384

9,851

58

15,487

14,532

13,630

12,788

12,006

11,285

10,696

10,135

59

16,097

15,086

14,132

13,240

12,413

11,650

11,027

10,433

60

16,773

15,698

14,684

13,735

12,856

12,044

11,382

10,750

61

 

16,382

15,297

14,284

13,343

12,475

11,768

11,092

62

 

 

15,990

14,900

13,888

12,955

12,194

11,467

63

 

 

 

15,597

14,503

13,494

12,670

11,885

64

 

 

 

 

15,203

14,105

13,210

12,356

65

 

 

 

 

 

14,809

13,829

12,895

66

 

 

 

 

 

 

14,398

13,419

67

 

 

 

 

 

 

 

13,983ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΑΝΔΡΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

52

53

54

55

56

57

58

59

22

7,683

7,316

6,961

6,618

6,288

5,971

5,666

5,374

23

7,926

7,547

7,180

6,827

6,486

6,158

5,843

5,542

24

8,177

7,785

7,407

7,041

6,690

6,351

6,026

5,715


25

8,436

8,031

7,640

7,263

6,899

6,550

6,214

5,893

26

8,702

8,284

7,880

7,491

7,115

6,754

6,408

6,076

27

8,976

8,544

8,127

7,725

7,338

6,965

6,607

6,265

28

9,258

8,812

8,382

7,967

7,566

7,181

6,812

6,458

29

9,549

9,088

8,644

8,215

7,802

7,404

7,023

6,657

30

9,848

9,373

8,914

8,471

8,044

7,633

7,239

6,862

31

10,157

9,666

9,191

8,734

8,293

7,869

7,462

7,072

32

10,475

9,967

9,477

9,005

8,550

8,112

7,691

7,289

33

10,802

10,278

9,772

9,284

8,814

8,361

7,927

7,511

34

11,140

10,599

10,076

9,572

9,086

8,618

8,170

7,740

35

11,489

10,930

10,389

9,868

9,366

8,883

8,419

7,975

36

11,849

11,271

10,713

10,174

9,655

9,156

8,677

8,218

37

12,221

11,624

11,046

10,490

9,953

9,437

8,942

8,467

38

12,606

11,988

11,391

10,816

10,261

9,727

9,215

8,725

39

13,003

12,364

11,747

11,152

10,579

10,027

9,498

8,991

40

13,414

12,754

12,116

11,500

10,907

10,337

9,789

9,265

41

13,840

13,157

12,497

11,860

11,247

10,657

10,090

9,548

42

14,281

13,574

12,891

12,233

11,598

10,988

10,402

9,841

43

14,738

14,006

13,300

12,618

11,962

11,330

10,724

10,143

44

15,211

14,454

13,723

13,018

12,338

11,684

11,057

10,456

45

15,702

14,919

14,162

13,432

12,728

12,052

11,402

10,780

46

16,212

15,401

14,617

13,861

13,133

12,432

11,759

11,116

47

16,742

15,902

15,090

14,307

13,552

12,827

12,130

11,463

48

17,294

16,423

15,581

14,770

13,988

13,236

12,514

11,823

49

17,868

16,965

16,093

15,252

14,441

13,661

12,913

12,196

50

18,469

17,532

16,627

15,754

14,913

14,104

13,327

12,584

51

19,098

18,125

17,185

16,279

15,406

14,566

13,759

12,987

52

19,760

18,749

17,772

16,830

15,922

15,049

14,210

13,408

53

 

19,408

18,391

17,410

16,465

15,556

14,684

13,848

54

 

 

19,048

18,025

17,040

16,092

15,183

14,312

55

 

 

 

18,681

17,652

16,662

15,711

14,802

56

 

 

 

 

18,308

17,272

16,276

15,324

57

 

 

 

 

 

17,930

16,885

15,884

58

 

 

 

 

 

 

17,548

16,493

59

 

 

 

 

 

 

 

17,162

60

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 


63

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΑΝΔΡΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

44

45

46

47

48

49

50

51

22

11,124

10,641

10,174

9,723

9,287

8,865

8,458

8,064

23

11,479

10,980

10,498

10,033

9,582

9,147

8,726

8,320

24

11,846

11,331

10,833

10,352

9,887

9,438

9,003

8,583

25

12,224

11,692

11,178

10,682

10,201

9,737

9,288

8,855

26

12,614

12,065

11,534

11,021

10,525

10,046

9,582

9,135

27

13,016

12,449

11,901

11,371

10,859

10,364

9,885

9,423

28

13,430

12,844

12,278

11,731

11,203

10,691

10,197

9,720

29

13,857

13,252

12,668

12,103

11,557

11,029

10,519

10,026

30

14,298

13,673

13,070

12,486

11,922

11,377

10,850

10,341

31

14,752

14,107

13,484

12,881

12,299

11,736

11,191

10,665

32

15,222

14,555

13,911

13,289

12,687

12,105

11,543

11,000

33

15,706

15,018

14,353

13,710

13,088

12,487

11,906

11,345

34

16,207

15,496

14,809

14,144

13,502

12,881

12,281

11,701

35

16,725

15,990

15,280

14,593

13,930

13,288

12,668

12,069

36

17,260

16,501

15,767

15,057

14,371

13,708

13,067

12,448

37

17,814

17,029

16,271

15,537

14,828

14,143

13,480

12,840

38

18,388

17,576

16,792

16,034

15,301

14,592

13,907

13,246

39

18,982

18,143

17,332

16,548

15,790

15,057

14,349

13,665

40

19,598

18,730

17,891

17,080

16,296

15,539

14,806

14,099

41

20,236

19,338

18,470

17,632

16,821

16,037

15,280

14,548

42

20,897

19,969

19,071

18,204

17,365

16,554

15,770

15,013

43

21,584

20,623

19,694

18,796

17,929

17,090

16,279

15,495

44

22,296

21,302

20,341

19,412

18,513

17,645

16,806

15,995

45

 

22,007

21,012

20,050

19,121

18,222

17,353

16,514

46

 

 

21,710

20,715

19,752

18,821

17,922

17,053

47

 

 

 

21,406

20,409

19,445

18,513

17,613

48

 

 

 

 

21,093

20,094

19,129

18,196

49

 

 

 

 

 

20,772

19,771

18,804


50

 

 

 

 

 

 

20,443

19,439

51

 

 

 

 

 

 

 

20,106

52

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

60

61

62

63

64

65

66

67

22

5,011

4,759

4,522

4,299

4,092

3,899

3,730

3,568

23

5,167

4,907

4,662

4,432

4,218

4,019

3,845

3,677

24

5,327

5,058

4,805

4,568

4,347

4,142

3,962

3,789

25

5,490

5,213

4,952

4,707

4,479

4,267

4,081

3,903

26

5,659

5,372

5,102

4,850

4,614

4,395

4,203

4,019

27

5,831

5,535

5,257

4,996

4,752

4,526

4,328

4,138

28

6,008

5,702

5,415

5,145

4,894

4,660

4,455

4,259

29

6,190

5,874

5,577

5,298

5,038

4,797

4,585

4,383

30

6,376

6,050

5,743

5,455

5,187

4,937

4,719

4,509

31

6,568

6,231

5,913

5,616

5,338

5,081

4,855

4,638

32

6,765

6,416

6,088

5,781

5,494

5,228

4,994

4,770

33

6,967

6,607

6,268

5,950

5,654

5,378

5,137

4,905

34

7,175

6,802

6,452

6,123

5,817

5,533

5,283

5,044

35

7,389

7,004

6,641

6,302

5,985

5,691

5,432

5,185

36

7,609

7,211

6,836

6,485

6,157

5,853

5,586

5,330


37

7,835

7,424

7,036

6,672

6,334

6,019

5,743

5,478

38

8,069

7,643

7,242

6,866

6,515

6,189

5,904

5,630

39

8,309

7,868

7,453

7,064

6,701

6,364

6,069

5,785

40

8,558

8,101

7,671

7,269

6,893

6,544

6,238

5,945

41

8,814

8,341

7,896

7,479

7,090

6,729

6,412

6,108

42

9,078

8,589

8,128

7,696

7,293

6,919

6,590

6,276

43

9,352

8,845

8,367

7,919

7,502

7,114

6,774

6,448

44

9,635

9,109

8,614

8,150

7,717

7,315

6,963

6,625

45

9,929

9,383

8,870

8,389

7,940

7,523

7,157

6,807

46

10,233

9,667

9,135

8,635

8,170

7,737

7,358

6,994

47

10,550

9,962

9,409

8,891

8,408

7,959

7,565

7,187

48

10,879

10,269

9,695

9,156

8,654

8,187

7,778

7,386

49

11,223

10,588

9,991

9,431

8,909

8,424

7,999

7,591

50

11,581

10,921

10,300

9,717

9,175

8,670

8,228

7,804

51

11,956

11,269

10,622

10,016

9,450

8,925

8,465

8,023

52

12,349

11,633

10,959

10,327

9,738

9,191

8,711

8,251

53

12,761

12,014

11,311

10,652

10,038

9,467

8,966

8,487

54

13,197

12,417

11,682

10,994

10,352

9,756

9,233

8,732

55

13,657

12,841

12,074

11,354

10,682

10,059

9,511

8,987

56

14,147

13,292

12,488

11,734

11,030

10,377

9,804

9,254

57

14,671

13,774

12,929

12,137

11,399

10,713

10,111

9,535

58

15,235

14,290

13,402

12,569

11,792

11,070

10,437

9,831

59

15,845

14,849

13,912

13,033

12,213

11,452

10,784

10,144

60

16,513

15,459

14,467

13,537

12,670

11,864

11,157

10,480

61

 

16,128

15,075

14,087

13,167

12,311

11,561

10,842

62

 

 

15,741

14,690

13,710

12,799

12,000

11,235

63

 

 

 

15,352

14,306

13,333

12,480

11,663

64

 

 

 

 

14,962

13,921

13,008

12,133

65

 

 

 

 

 

14,570

13,589

12,650

66

 

 

 

 

 

 

14,174

13,193

67

 

 

 

 

 

 

 

13,770ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

52

53

54

55

56

57

58

59

22

7,516

7,156

6,809

6,476

6,156

5,850

5,557

5,277

23

7,753

7,380

7,022

6,678

6,349

6,032

5,730

5,442


24

7,996

7,612

7,242

6,887

6,546

6,220

5,908

5,610

25

8,247

7,850

7,468

7,102

6,750

6,413

6,091

5,783

26

8,505

8,095

7,701

7,322

6,959

6,611

6,278

5,961

27

8,770

8,347

7,940

7,549

7,174

6,815

6,471

6,143

28

9,044

8,607

8,187

7,783

7,395

7,024

6,669

6,331

29

9,327

8,875

8,440

8,023

7,623

7,240

6,873

6,523

30

9,618

9,151

8,702

8,271

7,857

7,461

7,082

6,721

31

9,917

9,435

8,971

8,526

8,098

7,689

7,297

6,924

32

10,227

9,728

9,249

8,788

8,347

7,923

7,519

7,132

33

10,546

10,030

9,535

9,059

8,602

8,165

7,746

7,347

34

10,875

10,342

9,830

9,338

8,866

8,413

7,981

7,568

35

11,214

10,664

10,134

9,625

9,137

8,669

8,222

7,795

36

11,565

10,996

10,448

9,922

9,417

8,933

8,471

8,029

37

11,928

11,339

10,772

10,228

9,706

9,205

8,727

8,270

38

12,303

11,693

11,107

10,544

10,004

9,486

8,991

8,519

39

12,692

12,060

11,454

10,871

10,312

9,776

9,264

8,775

40

13,094

12,440

11,812

11,209

10,631

10,076

9,546

9,040

41

13,511

12,834

12,184

11,559

10,960

10,386

9,837

9,313

42

13,944

13,243

12,569

11,922

11,302

10,707

10,138

9,595

43

14,393

13,667

12,969

12,299

11,656

11,040

10,450

9,888

44

14,861

14,109

13,385

12,690

12,023

11,385

10,774

10,191

45

15,349

14,568

13,818

13,097

12,406

11,743

11,109

10,505

46

15,857

15,047

14,269

13,521

12,803

12,116

11,458

10,831

47

16,388

15,547

14,739

13,963

13,218

12,504

11,822

11,170

48

16,944

16,071

15,231

14,424

13,651

12,909

12,200

11,524

49

17,527

16,619

15,746

14,908

14,103

13,333

12,596

11,892

50

18,138

17,194

16,286

15,414

14,578

13,776

13,009

12,278

51

18,783

17,800

16,854

15,946

15,075

14,241

13,443

12,681

52

19,463

18,438

17,453

16,507

15,600

14,730

13,898

13,105

53

 

19,114

18,087

17,100

16,153

15,246

14,378

13,550

54

 

 

18,759

17,728

16,739

15,792

14,885

14,020

55

 

 

 

18,397

17,363

16,372

15,424

14,519

56

 

 

 

 

18,029

16,991

15,998

15,050

57

 

 

 

 

 

17,656

16,614

15,619

58

 

 

 

 

 

 

17,278

16,231

59

 

 

 

 

 

 

 

16,897

60

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 


62

 

 

 

 

 

 

 

 

63