Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/ 14.9.2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/ 14.9.2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει

Αριθμ. Οικ. 43942/4026

(ΦΕΚ Β' 2992/19-09-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24), όπως ισχύει, και, ιδίως, του άρθρου 42 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του Ν. 4389/2016 (Α' 94), και του άρθρου 45 παράγραφος 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 209).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως"» (Α' 152).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116), το Π.δ. 46/2014 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών» (Α' 79) και το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).

9. Την υπ' αριθμ. Υ.2/2015 απόφαση του πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 2076).

10. Την υπ' αριθμ. Υ.31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β' 2183).

11. Την υπ' αριθμ. Υ.21/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β' 2144).

12. Την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)» (Β' 21), όπως ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β' 604)» (Β' 383).

14. Την υπ' αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β' 1909).

15. Την υπ' αριθμ. 8668/2007 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ." (Β' 338) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ' αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ... κλπ." (Β' 383) και της υπ' αριθμ. 24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ... κλπ." (Β' 791).» (Β' 287).

16. Την υπ' αριθμ. Η.Π. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ." (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» (Β' 791).

17. Την υπ' αριθμ. Φ.40.4/1/989/2012 υπουργική απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301), όπως ισχύει.

18. Την υπ' αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β' 1317),όπως ισχύει.

19. Την υπ' αριθμ. Φ.60/86/1435/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων» (Β' 1876).

20. Την υπ' αριθμ. Φ.40.4/163/2013 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β' 401).

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων


1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαθίσταται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, εφεξής αποκαλούμενο ως «ΗΜΑ», το οποίο αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει. Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΥΑ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Το ΗΜΑ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες:
α) Διαδικτυακή πύλη.
β) Εγγραφή, καταχώριση και πρόσβαση χρηστών.
γ) Υποσύστημα υποβολής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση για:
αα) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.
ββ) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24). Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους.
γγ) Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. αα του παρόντος
δδ) την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων,
δ) Απόδοση σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, ενός μοναδικού αριθμού που καλείται "Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ" ο οποίος παραμένει αμετάβλητος, και αναγκαίος ιδίως για κάθε συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, καταχωρίσεις που αφορούν προσθήκες, επικαιροποιήσεις ή τροποποιήσεις στοιχείων.
ε) Απόδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για κάθε υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, καθώς και για κάθε καταχώριση που αφορά προσθήκη, επικαιροποίηση ή τροποποίηση στοιχείων. Πριν την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων του προηγούμενου εδαφίου, οι χρήστες υποχρεωτικά επικαιροποιούν τα στοιχεία με τα οποία έχουν ηλεκτρονικά εγγραφεί και καταχωρισθεί στο ΗΜΑ.
στ) Μηχανισμό δημιουργίας αναφορών, ειδοποιήσεων προς τους χρήστες και έκδοση σχετικών στατιστικών στοιχείων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για διασταύρωση των στοιχείων και έλεγχο της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων προς διευκόλυνση των περιβαλλοντικών ελέγχων.
ζ) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, ιδίως δε με το ΗΠΜ του άρθρου 18, παράγραφο 5 του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
η) Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με πληροφορίες σχετικά με το ΗΜΑ.
θ) Δυναμική διαχείριση των δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής από τους χρήστες των παραγράφων 2.α, 2.β, 3.β, 3.γ και 3.δ του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 3
Διαχείριση και δομή


1. Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ θα είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/ υπό τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο της παρούσας απόφασης.

2. Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301).

Άρθρο 4
Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης


1. Το ΗΜΑ εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β' 1301).

2. Χρήστες του ΗΜΑ είναι:
α) Οι υπόχρεοι για ηλεκτρονική έγγραφη και καταχώριση της παρ.2γ του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Οι υπηρεσίες της διοίκησης, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Διαχειριστής του ΗΜΑ, καθώς και οι υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
γ) Το ενδιαφερόμενο κοινό με ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντος τους, σύμφωνα με τα οριζό-μενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος III της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301). Το σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Απλοί χρήστες του ΗΜΑ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων στο ΗΜΑ πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες ταυτοποίησης και αναγνώρισης τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερο προσβάσιμο χώρο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
β) Πιστοποιημένοι χρήστες του ΗΜΑ Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων στο ΗΜΑ πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης τους και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί από τους διαχειριστές του ΗΜΑ στο πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας του.
αα. Πιστοποιημένοι χρήστες των αρμόδιων αρχών για την διεξαγωγή των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.
ββ. Πιστοποιημένοι χρήστες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
γγ. Πιστοποιημένοι χρήστες των Περιφερειών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών που μέσω του ΗΜΑ παρακολουθούν την διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.
δδ. Πιστοποιημένοι χρήστες των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
εε. Πιστοποιημένοι χρήστες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους του ΕΟΑΝ που μέσω ΗΜΑ παρακολουθούν την διαχείριση των αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση (Ν. 2939/2001 όπως ισχύει).
γ) Διαχειριστής του ΗΜΑ: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στα υποσυστήματα, στους σχετικούς πόρους του πληροφοριακού συστήματος και στις υποδομές του και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του, την παραμετροποίηση και την εν γένει συντήρηση τους.
δ) Εποπτεύων του ΗΜΑ: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, που έχουν πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες, εποπτεύουν το ΗΜΑ και αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό, ιδίως προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

4. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα. Στον χώρο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής στοιχεία:
α) Οδηγός χρήσης του ΗΜΑ, με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης, καθώς και σχετικά με κάθε ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση που πραγματοποιείται στο ΗΜΑ.
β) Πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων εκ μέρους των εγγεγραμμένων οργανισμών ή επιχειρήσεων ιδίως σε ότι αφορά στους κωδικούς ΕΚΑ και το είδος των εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης (R ή D).
γ) Μηχανή αναζήτησης με κριτήριο τους κωδικούς ΕΚΑ ώστε να δίνεται δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων οργανισμών ή επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζονται απόβλητα, καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών.
δ) Συγκεντρωτικά στοιχεία για την παραγωγή ή διαχείριση των αποβλήτων.
ε) Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

5. Για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του ΗΜΑ, οι χρήστες πραγματοποιούν την εγγραφή ή καταχώριση τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ΗΜΑ. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού τους γίνεται με τη λήψη μηνύματος επιβεβαίωσης μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την εγγραφή ή καταχώριση τους στο ΗΜΑ.

Άρθρο 5
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας


Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β'/1301/12-4-2012).

Άρθρο 6
Διαλειτουργικοτητα


Το ΗΜΑ ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β' 1301/12-4-2012).

Άρθρο 7
Κυρώσεις


Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160).

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις


1. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, δεν συνιστά εκπλήρωση των σχετικών τους υποχρεώσεων, η υποβολή εντύπων με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003, ούτε η υποβολή εντύπων ετήσιων εκθέσεων του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 8668/2007.

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

3. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ και ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Άρθρο 9
Έναρξη λειτουργίας ΗΜΑ


Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Πηγή: Taxheaven