Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/19.9.2016 Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/19.9.2016 Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Αθήνα 19/09/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/667
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
:ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου :210 52 15 242,
210 52 15 237
FAX:210 52 23 228
E - mail:asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 32

ΘΕΜΑ : «Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»


ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 75/10 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 124 του Κεφαλαίου ΙΣΤ' του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ A 41), όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και το άρθρο 24, παρ.7 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και την υποπαράγραφο ΙΑ.4 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), καθώς και την Υπουργική Απόφαση 1517/34/18.1.2013 (ΦΕΚ Β 155/2013), που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης βάσει των οποίων εισάγονται νέες ρυθμίσεις και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΕΝΝΟΙΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α.)

Όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική εγκύκλιο 75/10, Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή εργατικού δυναμικού σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ έχει καταργηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή της, καθώς ακολουθούνται, ως προς το κεφάλαιο, οι γενικές διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. 

Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.

Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης συμβάσεων εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Κατ' εξαίρεση οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ασκούν και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,

β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας.

Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων.

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού, μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το νόμο προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του αρμοδίου Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της, με την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απογραφή εργοδότη, αναλόγως της Νομικής μορφής, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και αντίγραφα των εκάστοτε συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους προσωρινά απασχολούμενους, όσο και με τους έμμεσους εργοδότες.

Επιπλέον, κατά την απογραφή Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης θα πρέπει το Υποκατάστημα να αποστέλλει με φαξ ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την απογραφή της επιχείρησης στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων στο fax:210 5223228, προκειμένου να ενημερώνεται το Αρχείο Εργοδοτών Ε.Π.Α. (συνημμένος πίνακας).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεσή της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η Ε.Π.Α. έχει υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) για το μόνιμο προσωπικό της και για τους προσωρινά απασχολούμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη και για το διάστημα που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη.

Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της έδρας τους, τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή έδρας, υπευθύνων, επωνυμίας, κ.λ.π.). Εξυπακούεται ότι θα δηλώνονται και τυχόν Παραρτήματα που διατηρούν και απασχολείται σ' αυτά μόνιμο προσωπικό.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 12 του ν.3846/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 124 παρ. 5 περ. α του Κεφ. ΙΣΤ' του ν.4052/2012, οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στην διάθεση της Ε.Π.Α., καθώς και της απασχόλησης τους σε έμμεσο εργοδότη, για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονται στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ), με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου Επικουρικού Φορέα.

Πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ) και λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε άλλο Επικουρικό Φορέα είναι:

α) Μηχανικοί που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του (άρθρο 12 του ν.3518/2006). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί και ασφαλίζονται στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

β) Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις (άρθρο 30 του Ν.Δ. 4114/1960). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Εγκ. 80000/οικ.13750/458/2-6-2010 της Γ.Γ.Κ.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ


Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτή πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή εργασίας του.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί δυνατότητας άσκησης δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, τα στοιχεία των Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Ε.Π.Α. ως οικονομική εγγύηση αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα πρέπει να υπάρχει μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αποδοχές του μισθωτού που παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου όλης της χώρας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

Στη σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου, για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη.

Η διάρκεια τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και της τυχόν νομίμου ανανέωσης της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη (από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις).

Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα των συμβάσεων με τους εργαζόμενους της που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον δεν έχει αναλάβει ο έμμεσος εργοδότης την υποχρέωση αυτής.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται στον πίνακα προσωπικού (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) της Ε.Π.Α., ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) της έδρας της. Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλλεται από την Ε.Π.Α. στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στο χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη.

Ο έμμεσος εργοδότης στην κατάσταση προσωπικού που καταθέτει στην οικεία επιθεώρηση εργασίας, έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους προσωρινά απασχολούμενους αναγράφοντας και την Ε.Π.Α., της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.

Κατά συνέπεια, στους επιτόπιους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προσωρινά απασχολούμενοι και έχουν διατεθεί στον έμμεσο εργοδότη από Ε.Π.Α.

Παράλληλα, οι Ε.Π.Α. θα πρέπει να κοινοποιούν τις συμβάσεις που καταρτίζουν με τους έμμεσους εργοδότες στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της έδρας τους. Επιπλέον, οι έμμεσοι εργοδότες θα κοινοποιούν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Ε.Π.Α., καθώς και τις συμβάσεις εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρησή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ στο οποίο πραγματοποιείται η απασχόληση είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ασφάλισης των προσωρινά απασχολούμενων (υπό την έννοια του ελέγχου πραγματικού της απασχόλησης και όχι του καταλογισμού) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία (συμβάσεις των προσωρινά απασχολούμενων), όπως παραπάνω αναφέρθηκε και έχουν υποχρέωση οι έμμεσοι εργοδότες να προσκομίζουν στο Υποκ/μα έδρας τους. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου σε παράρτημα έμμεσου εργοδότη τα εν λόγω στοιχεία θα διαβιβάζονται αρμοδίως.

Το Υποκατάστημα απασχόλησης μετά τη διενέργεια του ελέγχου θα διαβιβάζει στο Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. την Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου και την αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τα αποτελέσματα των συλλεγχθέντων στοιχείων, συμβάσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Δηλώσεις Απασχολούμενων κ.λ.π. από τα οποία θα προκύπτει ή όχι ασφαλιστέα ύλη.

Πάντως σε κάθε περίπτωση διαφορών ελέγχου θα διαβιβάζεται και αναλυτική έκθεση ελέγχου στο αρμόδιο Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του ελέγχου.

Το εν λόγω Υποκατάστημα έχει υποχρέωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διενεργεί τόσο επιτόπιους όσο και τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής ασφαλιστικής τακτοποίησης των εργαζόμενων.

Για το λόγο αυτό και για τη διακριτή και επιλεκτική διαδικασία ελέγχου θα πρέπει, τα εκάστοτε αρμόδια Υποκ/ματα της έδρας της Ε.Π.Α. και απασχόλησης των δανειζόμενων από Ε.Π.Α. να δημιουργήσουν:

α) Αρχείο εργοδοτών Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης), με τα στοιχεία της Ε.Π.Α. : Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα, Στοιχεία δανειζόμενου Εργοδότη (έμμεσος), Α.Μ.Ε., Αρμόδιο Υποκ/μα.

β) Αρχείο εργοδοτών με δανειζόμενο προσωπικό από Ε.Π.Α. (έμμεσος εργοδότης) με τα στοιχεία του εργοδότη: Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα και στοιχεία της Ε.Π.Α. (άμεσος), ΑΜΕ, Επωνυμία και Αρμόδιο Υποκ/μα.

Τα στοιχεία των εν λόγω αρχείων θα πρέπει να συμπληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και οι πίνακες να διαβιβαστούν στη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων, από τα στοιχεία που τηρούνται στα Υποκαταστήματα με τους ήδη απογεγραμμένους εργοδότες (fax:210 5223228).

Ενώ σε περιπτώσεις νέας απογραφής ή αναγγελιών έμμεσων εργοδοτών- συμβάσεις, τα στοιχεία (πίνακας) θα διαβιβάζονται και στη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων για τη συμπλήρωση των τηρούμενων αρχείων.

Ευνόητο είναι ότι όποτε κρίνεται απαραίτητο, καθώς δεν θα είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος από τους ελεγκτές του Υποκαταστήματος για διάφορους λόγους, όπως πλήθος των απασχολούμενων, απασχόληση εκτός ωραρίου, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της Ε.ΥΠ.Ε.Α..

Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση απασχολούμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω (προσωρινά από Ε.Π.Α.), το Υποκατάστημα απασχόλησης, εφόσον διενεργείται έλεγχος (ασχέτως ύπαρξης ασφαλιστέας ύλης προς καταλογισμό) θα πρέπει να διαβιβάζει την Έκθεση Ελέγχου στο αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. με συνημμένα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τον ουσιαστικό έλεγχο της Ε.Π.Α. .

Το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας της Ε.Π.Α. θα πρέπει να φροντίζει ώστε αφενός μεν να συγκεντρώνει και να υλοποιεί άμεσα τις Εκθέσεις Ελέγχου από το Υποκατάστημα απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων (πιθανές διαφορές ελέγχου, καταγγελίες, κ.λ.π.) και αφετέρου να αναζητά από τα στοιχεία που δόθηκαν ως αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. και από τις συμβάσεις που προσκομίσθηκαν από την Ε.Π.Α. τον έλεγχο της απασχόλησης και την Έκθεση Ελέγχου από το αρμόδιο Υποκατάστημα, όπως παραπάνω αναφέρθηκε.

Εξυπακούεται ότι η καλή συνεργασία των αρμοδίων οργάνων (απασχόλησης έμμεσου εργοδότη και έδρας Ε.Π.Α.) θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ορθής ασφαλιστικής τακτοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και τις κείμενες διατάξεις.

Επιπροσθέτως, υποχρέωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος έδρας της Ε.Π.Α. είναι η συγκέντρωση των συμβάσεων (απασχολούμενων και εργοδοτών) όχι μόνο για τις Ε.Π.Α. που θα απογραφούν αλλά και τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α. (εταιρείες με έγκριση άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α.) οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν από τα στοιχεία που διαθέτουν τα Υποκαταστήματα, τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στα Υποκατάστημα απασχόλησης (συμβάσεις), όπως περιγράφεται για την ελεγκτική διαδικασία.

Συνεπώς, η ανωτέρω περιγραφόμενη ελεγκτική διαδικασία θα εφαρμόζεται και για τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α., αναζητώντας και τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου από τα Υποκαταστήματα απασχόλησης.

Εφιστούμε την προσοχή στα Υποκαταστήματα έδρας των Ε.Π.Α., καθώς η εγγυητική επιστολή που δίδεται στο Ι.Κ.Α., καταπίπτει υπέρ του ΙΚΑ, αν καθυστερείται η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον (3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές έχουν βεβαιωθεί ταμειακά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετική πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α. για την έκδοση από αυτόν της πράξης (ολικής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται η Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντίστοιχο ποσό.

Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των πράξεων κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, οι ΕΠΑ, σε βάρος των οποίων κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ισόποσες με το συνολικό ποσό κατάπτωσης.

Κατά συνέπεια το Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. θα κάνει χρήση των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τη δημιουργία των ανωτέρω αρχείων και πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, όπως περιγράφεται παραπάνω (συλλογή συμβάσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έλεγχος ασφαλιστικής τακτοποίησης).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Όπως είχε αναφερθεί και στην εγκύκλιο 75/10, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται στις Ε.Π.Α., κατά τα γνωστά (εγκύκλιο 97/11, εγκύκλιο 45/01), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του έμμεσου εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση παραχώρησης προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού, εφόσον δεν προκύπτει διαφορετικά (συσχέτιση).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven