Αριθ. 143649/ 2415/ 12.9.2016 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου λειτουργίας της

Αριθ. 143649/ 2415/ 12.9.2016 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός τρόπου λειτουργίας της

Αριθ. 143649/2415

(ΦΕΚ Β' 3012/20-09-2016)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 (Α'117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα άρθρο 27 και την παράγραφο 7 του άρθρου 85 αυτού.

2. Τις διατάξεις του N. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», (Α'45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις......», (Α'176), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/ 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α') - «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

7. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016, Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Ι. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αναπληρώνων νόμιμα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
II. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας.
III. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.
IV. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
V. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
VI. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.).
VII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.).
VIII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (Σ.Β.Σ.Ε.).
IX. Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.).
Χ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
XI. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Στερεάς Ελλάδας.
XII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Στερεάς Ελλάδας.
XIII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

2. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Αντίπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με την ιδιότητα του αναπληρούντος τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

3. Για κάθε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

4. Η θητεία των μελών, ορίζεται διετής.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:

1. αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού,

2. αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990,

3. αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990 όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
iv) το αιτούμενο προς τροποποίηση φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, αποκλίνει σημαντικά, σε σχέση με το εγκεκριμένο σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση.

4. αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων,
iii) το πιστοποιούμενο κόστος του οργάνου ελέγχου, αποκλίνει σημαντικά σε σχέση με το εγκεκριμένο ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ή τυχόν τροποποιήσεις της.

5. αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν ο Περιφερειάρχης, το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας που χειρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής του κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, με πρόσκληση του Προέδρου της.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συ-ζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξη τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν για την κοινοποίηση των Πρακτικών στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται επίσης να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

7. Ο Πρόεδρος, μπορεί να ζητήσει να παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας όταν το κρίνει αναγκαίο.

8. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (Α'309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6

1. Η πράξη συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του N. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση, για την αμοιβή των συμμετεχόντων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Λαμία, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΠηγή: Taxheaven