Αριθ. πρωτ.: 4148/99295/9.9.2016 Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών π

Αριθ. πρωτ.: 4148/99295/9.9.2016 Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών π

Αθήνα, 9 -09-2016
Αρ.Πρωτ.: 4148/99295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22-Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδ: 10552
Πληροφορίες: Γ. Αραβαντινός - Α.. Θεοχάρης
Τηλέφωνο: 2102125151 -4347
Email: garavantinos@minagric.gr, li210u001@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της αρ..3630/87095/28- 07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 (Α'32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α' 78).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α'70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α'101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Το Π.Δ. υπ' αριθ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116)

3. Την αριθμ Υ26 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 2144) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη»

4. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L.347, 20/12/2013, σελ. 671).

β) Τον Κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (EE L 154, 11/06/2016,M σελ.3).

δ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ε) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

ζ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 "σχετικά με παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές".

στ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1129/2011 "σχετικά με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων".

5. Την υπ. αριθμ 266355/11.2.2009 (ΦΕΚ 594/Β'/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

6. Την αριθ. πρωτ. 3630/87095/28.7.2016 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3)

7. Την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 (σελ 14668-14669).

8. Την από 8-9-2016 εντολή του Γενικού Γραμματέα κ Ν. Αντώνογλου

9. Το με αριθμ πρωτ. 1547/2016/31.8.2016 έγγραφο των Ομάδων Παραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας στο Γραφ. Γεν. Γραμματέα.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση και στο πλαίσιο υλοποίησης των συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής, και της αρ..3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας μεταποίησης των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους με σκοπό τα μεταποιημένα προϊόντα πράγματι να διατεθούν στους τελικούς δικαιούχους - ωφελούμενους της δωρεάν διανομής.

Άρθρο 2
Όροι και Διαδικασία μεταποίησης αποσυρόμενων προϊόντων


1. Η πληρωμή σε είδος από τους από τους αποδέκτες αποσυρομένων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή στις μεταποιητικές επιχειρήσεις αντισταθμίζει μόνο το κόστος μεταποίησης.

2. Υπεύθυνοι για τη μεταποίηση του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος είναι οι αποδέκτες αποσυρομένων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 10 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίοι συνάπτουν υποχρεωτικά συμφωνητικά με μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν τη σχετική ενέργεια.

3. Αρμόδιες για όλη τη διαδικασία μεταποίησης, από την παραλαβή του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος έως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής, είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που υλοποιούν την μεταποίηση.

4. Το συμφωνητικό μεταξύ των αποδεκτών των αποσυρομένων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή και της μεταποιητικής επιχείρησης περιλαμβάνει όλους τους όρους σχετικά με την υλοποίηση της μεταποίησης των προϊόντων και την παραλαβή των τελικών προϊόντων στους αποδεκτών των αποσυρομένων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή.
Αντίγραφο του συμφωνητικού αυτού θα κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου βρίσκεται η έδρα της μεταποιητικής επιχείρησης.

5. Το εν λόγω συμφωνητικό περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
• το χρονικό διάστημα υλοποίησης της μεταποίησης έως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής.
• την ποσότητα του αποσυρόμενου νωπού προϊόντος,
• την αναλογία του νωπού προϊόντος σε σχέση με το μεταποιημένο προϊόν που θα παραλάβει ο αποδέκτης της δωρεάν διανομής.
• την ποσότητα του μεταποιημένου προϊόντος που θα παραλάβει αποδέκτης της δωρεάν διανομής,
• Δήλωση της μεταποιητικής βιομηχανίας ότι θα τηρείται η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
• τη σύσταση για την παραγωγή του τελικού προϊόντος που θα ακολουθήσει η μεταποιητική επιχείρηση, (συστατικά, περιεκτικότητα κ.α.)
• το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας του τελικού προϊόντος με την επισήμανση όπως αυτή ορίζεται στο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και με τις επιπλέον ενδείξεις «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/921 της Επιτροπής]. Απαγορεύεται η πώληση» και το Ευρωπαϊκό Έμβλημα.
Επιπλέον, σε περίπτωση που η μεταποιητική επιχείρηση η οποία δεν συσκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν, έχει την υποχρέωση να συνάψει συμφωνητικό με συνεργαζόμενη επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελική συσκευασία .

6. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου και πριν την παραλαβή του μεταποιημένου προϊόντος από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ στην οποία εδρεύουν για τη διενέργεια του ελέγχου ποσοτικού και ποιοτικού του τελικού προϊόντος.

7. Οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής, πριν την έναρξη της διάθεσης του μεταποιημένου προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους- ωφελούμενους, ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα διανεμηθεί το τελικό προϊόν με κοινοποίηση στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαδικασία υλοποίησης των παραδόσεων, το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, τον τόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που θα διανεμηθούν δωρεάν και τον αριθμό των τελικών δικαιούχων- ωφελούμενων.

Άρθρο 3 Έλεγχοι

1. Διενεργούνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα διενεργούνται επιπλέον οι κατωτέρω έλεγχοι:
• σε ποσοστό 10% των προς μεταποίηση αποσυρομένων ποσοτήτων νωπών προϊόντων των αποδεκτών της δωρεάν διανομής, στο σημείο παράδοσης τους στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
• σε ποσοστό 10% σε ότι αφορά στην ποσότητα του τελικού μεταποιημένου προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο της συμφωνηθείσας πρώτης ύλης σε σχέση με το τελικό προϊόν μεταξύ του αποδέκτη της δωρεάν διανομής και της μεταποιητικής επιχείρησης
• σε ποσοστό 3% εργαστηριακός έλεγχος επί του τελικού μεταποιημένου συσκευασμένου και προς παράδοση προϊόντος, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Ο εν λόγω εργαστηριακός έλεγχος αφορά την ποιότητα, και στη σύσταση του προϊόντος.
• Τα δείγματα προς έλεγχο λαμβάνονται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της αρ. 266355/11.2.2009 (ΦΕΚ 594/Β'/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην έδρα της μεταποιητικής επιχείρησης ή της συνεργαζόμενης επιχείρησης που πραγματοποιεί την τελική συσκευασία και αποστέλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου για τον εργαστηριακό έλεγχο.
• Σε περίπτωση που η συσκευασία γίνεται εκτός της μεταποιητικής βιομηχανίας διενεργείται επιπλέον ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κατά την παράδοση του μεταποιημένου προϊόντος στην έδρα της συνεργαζόμενης επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η τελική συσκευασία.
• σε ποσοστό 10% επί του τελικού μεταποιημένου συσκευασμένου και προς παράδοση προϊόντος διενεργείται ποσοτικός έλεγχος και έλεγχος τήρησης των διαδικασιών κατά την παράδοση στους τελικούς αποδέκτες.
Μετά από την ολοκλήρωση καθενός από τους ανωτέρω ελέγχους η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής η οποία διενεργεί τον έλεγχο ειδοποιεί την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην οποία αποστέλλονται τα προϊόντα προκειμένου να γίνουν
οι σχετικοί έλεγχοι.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί διοικητικούς ελέγχους ταυτόχρονα με τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης:
• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν από την Οργάνωση Παραγωγών στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που διατέθηκαν από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής στις μεταποιητικές επιχειρήσεις
• για διασταύρωση και ταυτοποίηση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στους αποδέκτες της δωρεάν διανομής με εκείνες που διατέθηκαν στους τελικούς δικαιούχους- ωφελούμενους.»

Άρθρο 4 Επιτροπές Ελέγχου

Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας διενεργούνται από τις τριμελείς επιτροπές παραλαβής των δράσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της αρ. 266355/11.2.2009 (ΦΕΚ 594/Β'/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5 Κυρώσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων των ενεργειών απόσυρσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 6 Αποδέκτες Δωρεάν Διανομής

1. Αποδέκτες της δωρεάν Διανομής για την παραλαβή των νωπών προϊόντων από τις Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι εκείνοι που ορίζονται στο άρθρο 10 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι τελικοί δικαιούχοι- ωφελούμενοι της δωρεάν διανομής των μεταποιημένων τελικών προϊόντων των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι, όσοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι της παραπάνω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα τελικά προϊόντα θα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Άρθρο 7
Μεταποίηση κατηγοριών αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών


Σχετικά την μεταποίηση των αποσυρόμενων ποσοτήτων που κατανέμονται στην αρ. 3630/87095/28.7.2016 (2413 Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα εξής:

1. Ροδάκινα, νεκταρίνια
α) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα νωπά ροδάκινα ή νεκταρίνια στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2016.
β) Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρομένων νωπών ροδακίνων και νεκταρινιών που δύναται να αποσυρθεί για αυτόν τον προορισμό ορίζεται στους 5.000 τόνους.
γ) Για την περίπτωση της μεταποίησης των ροδακίνων και νεκταρινιών σε χυμό η σύσταση του χυμού ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 (σελ 14668¬14669).
δ) Για την ανωτέρω σύσταση του χυμού από την μεταποίηση των ροδακίνων και νεκταρινιών, η μέγιστη σχέση νωπού προϊόντος προς χυμό - τελικό προϊόν ορίζεται σε 8,5 : 1.

2. Δαμάσκηνα
α) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, οι αποδέκτες της δωρεάν διανομής διαθέτουν τα αποσυρόμενα νωπά δαμάσκηνα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30/10/2016.
β) Η μέγιστη ποσότητα των αποσυρομένων νωπών δαμάσκηνων που δύναται να αποσυρθεί για αυτόν τον προορισμό ορίζεται στους 1.000 τόνους.
γ) Για την περίπτωση της μεταποίησης των δαμάσκηνων σε χυμό η σύσταση του χυμού ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1040/2014 της Επιτροπής (L 288/2.10.2014) και έχει σχετικά πρόσφατα ενημερωθεί ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών στο άρθρο 126 με το ΦΕΚ 1309/Β/01.07.2015 (σελ 14668-14669).
δ) Για την ανωτέρω σύσταση του χυμού από την μεταποίηση των δαμάσκηνων, η μέγιστη σχέση νωπού προϊόντος προς χυμό - τελικό προϊόν ορίζεται σε 8,5:1

3. Προκειμένου να μην σημειωθεί υπέρβαση των ανωτέρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν για αυτόν τον προορισμό πρέπει
α) στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται επιπλέον και η ποσότητα των νωπών προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθούν από την αγορά προκειμένου να μεταποιηθούν από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής.
β) σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των ανωτέρω μέγιστων ποσοτήτων που δύναται να αποσυρθούν για αυτόν τον προορισμό ακολουθείται για τις συγκεκριμένες ποσότητες η διαδικασία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 8 Δικαιολογητικά πληρωμής

Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 9
Μέγιστες ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο


Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 της αρ. 3630/87095/28.7.2016 (ΦΕΚ 2413 Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων που παραδίδονται ανά τελικό δικαιούχο-ωφελούμενο- φυσικό πρόσωπο- αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε κατανάλωση 5.000 γραμμαρίων ανά εβδομάδα. Επιπλέον, οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό δικαιούχο- ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο- δεν ξεπερνούν τα 5.000 γραμμάρια κάθε εβδομάδα».

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven