Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512 ΕΞ 2016 Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512 ΕΞ 2016 Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Κούκουνα
Τηλέφωνο:210-6987503
Fax:210-6987506
e-mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες.


Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. Δ. 936/32/18-6-1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 489/Β') αναφορικά με τους όρους και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπεται από τα εδ. ζ', η' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2127/93 (νυν άρθρο 83 του ν. 2960/2001)-ΦΕΚ 489/Β'- όπως ισχύει.

Με αφορμή αναφορές τελωνειακών αρχών σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από Υγειονομικές Περιφέρειες για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 περίπτωση θ) του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος της ατελούς παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης κατά τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. γίνεται εφόσον το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέσει Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΦΚ) στο όνομά του, σε ποσότητες που ορίζονται στην ίδια ως άνω ΑΥΟ και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με το αριθμ. πρωτ. Α3(γ) / οικ 40935/3-6-2016 έγγραφό της - κατόπιν σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας - μας γνωρίζει ότι κατόπιν της νέας οργανωτικής δομής του Υπουργείου Υγείας οι Υγειονομικές Περιφέρειες αποτελούν ΝΠΔΔ με σκοπό την εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, με το ίδιο σχετικό αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α') τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Ι.Κ.Α.) εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τον ΕΦΚ της αιθυλικής αλκοόλης για ιατρικούς σκοπούς χορηγείται αποκλειστικά στα ρητά οριζόμενα στις ως άνω ισχύουσες διατάξεις δικαιούχα πρόσωπα, στα οποία δεν υπάγονται οι Υγειονομικές Περιφέρειες.

Τέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών στην εντατικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας ως άνω ΑΥΟ, για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ατελώς παραλαμβανομένων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven