Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ  1136914 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α') αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136914 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α') αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτ

Αθήνα, 20/9/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ  1136914 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:K. Τριαδάς
Τηλέφωνο:210 6987504
Fax:210 6987504
e-mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α') αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας.


Σχετ. α) Το αριθμ. πρωτ. Φ.900/62/158581Σ768/12.09/2016 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Διάφορα θέματα (Αναπηρικά αυτοκίνητα Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας) ».
β) Ν. 4407/2016 άρθρο 59 (ΦΕΚ 134 Α') «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
γ) Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α') «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων».
δ) Δ. 795/63/2.2.1977 ΑΥΥΟ (ΦΕΚ 33 Β') «Περί εξουσιοδοτήσεως Τελωνειακών Αρχών δια την απ' ευθείας υπ' αυτών ατελή παράδοσιν επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών ειδών εις τους αναπήρους πολέμου και λοιπές κατηγορίες δικαιούχων αναπήρων προσώπων».

Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4407/2016, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμό 134 Α', τεύχος Α', με τις οποίες συμπληρώνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α') και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.

Περαιτέρω με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους αναπήρους Αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και ένεκα αυτής και λαμβάνουν σύνταξη για το λόγο αυτό.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις στο τέλος της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου και νόμου συμπληρώνεται νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης παρέχεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και περιορισμούς και στα Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη, για τούτο το λόγο, δε, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (27-7-2016).Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven