Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 33/21.9.2016 Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 33/21.9.2016 Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88

Αθήνα 21/ 9 / 2016
Αριθμ. Πρωτ.Α20/251/37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ξ. Καρρά Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 251
210 52 15 247
FAX:210 52 23 228
E - mail:asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:33

ΘΕΜΑ : « Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88 »


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τ. Α') « Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις », σχετικά με τα δικαιώματα αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι :
«Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν.4356/2015 (Α'181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα , παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας.»

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του ίδιου νόμου, η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Δεδομένου ότι ,από τη σχετική διάταξη του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου δεν ορίζεται ρητά αναδρομική ισχύς , η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, ήτοι η 12/5/2016.

3. ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ν.1759/88

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50 / 88 τ. Α') που προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του ΑΝ 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012, υπήχθησαν στην υποχρεωτική και όχι αυτοδίκαιη ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

Σε εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε ο «Κανονισμός Ασφάλισης στο ΙΚΑ προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς τους» που εγκρίθηκε με την Φ21/3288/20-12-88 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΦΕΚ4/89 τ.Β') .

Με το άρθρο 1 του Κανονισμού προβλέφθηκε ρητά η υπαγωγή των παραπάνω προσώπων στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , για όλους τους Κλάδους ασφάλισής του, καθώς και του ΕΤΕΑ, σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012 και για τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΕΕ).

Με το άρθρο 16 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ρητά ότι, οι αντισυμβαλλόμενοι , δηλ. τα μέρη που έχουν μεταξύ τους συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν.4356/2015 , εξομοιώνονται πλήρως με τους εγγάμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα , παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προβλέπει η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους δεν είναι σύζυγοι εκ γάμου αλλά αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4356/2015 , από 12-5-2016 έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν ή να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα νομοθεσία.

Διευκρινίζουμε ότι, κατά τα λοιπά δεν επέρχεται καμιά άλλη αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς που διέπει την ασφάλιση των συγγενικών προσώπων ,όσον αφορά τη διαδικασία έναρξης , διακοπής της ασφάλισής τους, κλπ.

Επισημαίνουμε ότι , το σύμφωνο συμβίωσης προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Ν.4356/2015, να είναι εν ισχύ δηλ. να μην έχει επέλθει η λύση του και να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις του προγενέστερου Ν. 3719/2008 δεν θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4356/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν ή να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των συγγενικών προσώπων, θα πρέπει να προσκομίζουν στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσφατο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης με συνημμένο αντίγραφο του συμφώνου αυτού, προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4356/2015.

Ευνόητο είναι ότι ,σε περίπτωση που επέλθει λύση του συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει οι συμβαλλόμενοι να το δηλώσουν τούτο άμεσα και εγγράφως στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες ( ατομικές επιχειρήσεις) που απασχολούν άτομα υπαγόμενα στην ανωτέρω διάταξη, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να τηρούν στην επιχείρηση απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης με συνημμένο αντίγραφο του συμφώνου αυτού.

Τα εν λόγω θα αποτελούν και απαραίτητο στοιχείο για τον τακτικό έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηρουμένων των προϋποθέσεων του Ν.4356/2015.

Επιπρόσθετα ,για λόγους ενημέρωσης των Υπηρεσιών μας και ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων διαβιβάζουμε συνημμένα το Ν.4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων , ποινικές και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 181/24-12-2015).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven