Ο.Α.Ε.Ε. αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/ Φ14/10/ 1277055/ 2016 Ασφαλιστική αντιμετώπιση «νέων» ασφαλισμένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Ο.Α.Ε.Ε. αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/ Φ14/10/ 1277055/ 2016 Ασφαλιστική αντιμετώπιση «νέων» ασφαλισμένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας

ΑΘΗΝΑ 12.9.2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/10/1277055

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 5285565
fax : 210 5229840
e-mail : tm_asfalishs@oaee.gr

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση «νέων» ασφαλισμένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας


Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύουν, για τους «νέους» ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993), τα πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, λόγω ιδιότητας και απασχόλησης ή για περισσότερες της μιας απασχολήσεις, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε έναν φορέα τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες, εντός έξι μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Με τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ2 της παρ. 2 του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012, περί διαθεσιμότητας όπως έχουν τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτων αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Ο εργαζόμενος σε καθεστώς διαθεσιμότητας εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητά του, να αμοίβεται και να είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και ο χρόνος αυτός θεωρείται συντάξιμος χωρίς να υπάρχει απασχόληση για το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας.

Επειδή μέχρι την κατά οποιαδήποτε τρόπο λήξη της διαθεσιμότητας των ανωτέρω αναφερόμενων υπαλλήλων, ισχύουν οι ρητές και μη επιδεχόμενες εξαιρέσεων διατάξεις του άρθρου 39 ν. 2084/1992, δεδομένου ότι δεν έχει λυθεί η σχέση με τον Οργανισμό, περαιτέρω δε, δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο Νόμο, υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μπορούν να εξαιρεθούν εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 39 ν. 2084/1992 όπως ισχύουν (σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ).

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πηγή: Taxheaven