Αριθ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1137885 ΕΞ 2016/22.9.2016 Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Αριθ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β' 1137885 ΕΞ 2016/22.9.2016 Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β'1137885 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 69 87 493
Fax: 210 69 87 506
e-mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη.

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ'αριθ. Δ17Γ 5019540 ΕΞ 2014/5.8.2014 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση της Απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και διορθωτικό στην απόφαση 2013/755/ΕΕ του συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΑΔΑ ΩΣΙΟΗ-86Ζ).

2) Η υπ'αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5028592 ΕΞ 2014/3.12.2014 (ΑΔΑ ΩΨ9ΧΗ-Σ46)

Με την υπ' αριθμ 1) σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκε η Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία μεταξύ των γενικών διατάξεων προβλέπεται ότι μεταξύ των στόχων είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (εφεξής Υ.Χ.Ε.) με την καθιέρωση στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Ειδικότερα τα προϊόντα καταγωγής των Υ.Χ.Ε. εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων.

Όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές των Υ.Χ.Ε. δύνανται να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν τους δασμούς ή τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά περίπτωση, βάσει των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών.

Οι αρμόδιες αρχές των Υ.Χ.Ε. κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 02-04-2014, τους δασμούς και τους καταλόγους των ποσοτικών περιορισμών που εφαρμόζουν σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση, καθώς και τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις που επιφέρουν σε αυτά τα μέτρα (σχετ. άρθρο 45, παρ.1 και 5 - Μέτρα που λαμβάνουν οι Υ.Χ.Ε.).

Επίσης τα προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εξάγονται στις Υ.Χ.Ε. υπό την κάλυψη πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή Δηλώσεων Καταγωγής, όταν τα εν λόγω προϊόντα πρόκειται να συμμετάσχουν στη σώρευση (σχετ. άρθρο 32 του παραρτήματος VI).

Όπως μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες χώρες Υ.Χ.Ε. όπως: Νέα Καληδονία, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Γαλλική Πολυνησία τροποποίησαν τους δασμούς που εφαρμόζουν για τα προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέχουν αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση στα προϊόντα αυτά.

Επομένως μπορούν να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 (ή να συντάσσονται Δηλώσεις Καταγωγής) για εξαγωγές προϊόντων προς τις χώρες: Νέα Καληδονία, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Γαλλική Πολυνησία όχι μόνο για τις ανάγκες της σώρευσης αλλά και για τελικά προϊόντα.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven