Αριθ. πρωτ.: 2/77057/ 0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 2/77057/ 0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/ 77057 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μερίκα
Τηλέφωνο:210-33.38.319
fax:210-33.38.202
e-mail:a.merika@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98)
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

4. Το αριθ. Δ0Μ/Φ.20/οικ.21424/9.8.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων» (ΑΔΑ:ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ).

5. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0006992 ΕΞ/8.9.2016 επιστολή του Υπουργού Οικονομικών.

6. Τα από 14.9.2016 και 16.9.2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γενικών Διευθύνσεων Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής- Επικοινωνιών και Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα με τα οποία υποδεικνύονται τα μέλη που θα συμμετέχουν στην εν θέματι ομάδα εργασίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Αγγελική Παναγιωτάκη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Γ' που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων.
2. Παναγιώτα Λιναρδή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων.
3. Άγγελο Καρβούνη του Αλκιβιάδη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
4. Μάρθα Μοδιάτη του Χαριλάου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρώτριά της την Ανθούλα Μερίκα του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5. Σταυρούλα Παναγάκη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
6. Κυράτσω Κοτζιά του Παρασκευά, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
7. Δήμητρα Σκάρλου του Θωμά, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

Χρέη συντονιστή θα ασκεί η Αγγελική Παναγιωτάκη με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Σκάρλου. Η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας ανατίθεται στην Αικατερίνη Ζη, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο του Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, καθώς και η εισήγηση αντίστοιχων βελτιωτικών προτάσεων περιορισμένης εμβέλειας και εύρους αναφοράς. Ειδικότερα, η εν λόγω Ομάδα θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., θα συντονίσει το στάδιο διαβούλευσης και θα αποτυπώσει το προτεινόμενο οργανόγραμμα και τις απαιτούμενες οργανικές θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης οργανωτικής δομής, όπως στο συνημμένο πίνακα.

Δ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Σίνα 2-4 και θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 14/10/2016.Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Πηγή: Taxheaven