Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/ 10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονι

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/ 10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονι

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. A/νση :Λεωχάρους 2   
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 3311291
Fax: 210 3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/ νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ.: 10165 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3338283
Fax : 210-3338202

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ2016/10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του {start}άρθρου 128{end} του Π.Δ. 111/2014. 
β) Της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της 'Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».
δ) Του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β' και του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Της {start}υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου{end} του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.
ζ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Των {start}άρθρων 13{end} έως {start}15{end} του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
θ) Του {start}άρθρου 21{end} του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων(Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών».

3. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001607 ΕΞ2016/21-6-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Το από 20-7-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με συνημμένο το από 1/7/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (αριθ. εισερχομένου ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001785/7-7-2016).

5. Του π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την περίπτωση με α/α 6 της υποπαραγράφου V' της παραγράφου Γ' και την παράγραφο Ζ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών», αντικαθιστούμε το με α/α 6 αναπληρωματικό μέλος της 4ης Ομάδας Εργασίας, Γεώργιο Παυλόπουλο, στην θέση του ορίζουμε τον Σταύρο Παναγιωτίδη, παρατείνουμε την διάρκεια λειτουργίας των τεσσάρων (4) Ομάδων Εργασίας και της Συντονιστικής αυτών, μέχρι την 28-2-2017 και διαμορφώνουμε την προαναφερθείσα υποπαραγράφο V και την παράγραφο Ζ', ως εξής:

«Γ. V. 4η Ομάδα Εργασίας

1) Παναγιώτα Δρέσιου, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα.

2) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.

3) Αθανάσιο Γκαραβέλα, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τσιγγάνου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4) Γουρνοπάνου Αναστασία, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μαυροειδή Γιάννη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5) Ελένη Κουφοσωτήρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Παπαϊωάννου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6) Ευάγγελο Αγγελή, Πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Παναγιωτίδη, Ανθυποπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Συντονίστριας θα την αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2.

Ζ. Η διάρκεια λειτουργίας των Ομάδων ορίζεται από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια έως την 28/2/2017, οπότε θα υποβάλλουν στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, τα αποτελέσματα του έργου τους.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασή μας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven