Αριθ. πρωτ.: 2/77479/ 0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 2/77479/ 0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/ 77479 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μερίκα
Τηλέφωνο:210-33.38.319
fax:210-33.38.202
e-mail:a.merika@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98)
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής  της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

4. Το αριθ. Δ0Μ/Φ.20/οικ.21424/9.8.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων» (ΑΔΑ: ΩΒΧΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ).

5. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0006992 ΕΞ/8.9.2016 επιστολή του Υπουργού Οικονομικών.

6. Το από 16.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. με το οποίο υποδεικνύονται τα μέλη που θα συμμετέχουν στην εν θέματι ομάδα εργασίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Α. Συνιστούμε στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Παναγιώτα Γιαβρή του Αργυρίου, που υπηρετεί ως Ειδική Συνεργάτιδα στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., ως συντονίστρια.

2. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2) της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ως αναπληρώτρια συντονίστρια.

3. Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1).

4. Γρηγόρη Γρηγοριάδη του Ανδρέα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2).

5. Κωνσταντίνα Παπαχρήστου του Φιλίππου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου

6. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών (Δ2).

Η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας ανατίθεται στην Παναγιώτα Παπακυριάκου του Σταύρου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Δ1) με αναπληρώτριά της την Κωνσταντίνα Παπαχρήστου του Φιλίππου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών, καθώς και η εισήγηση αντίστοιχων βελτιωτικών προτάσεων περιορισμένης εμβέλειας και εύρους αναφοράς. Ειδικότερα, η εν λόγω Ομάδα θα συγκεντρώσει τις προτάσεις των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας, θα συντονίσει το στάδιο διαβούλευσης και θα αποτυπώσει το προτεινόμενο οργανόγραμμα και τις απαιτούμενες οργανικές θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης οργανωτικής δομής, όπως στο συνημμένο πίνακα.

Δ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Αλκίφρονος 92 και Πειραιώς 207 και θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 14/10/2016.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.Δ.Ο.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΠηγή: Taxheaven