Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ81/41/ 21.9.2016 Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ81/41/ 21.9.2016 Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016

Αθήνα, 21 .9. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ81/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου/Ε. Ζάχου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016


Σχετ.: Η εγκύκλιο 29/16.

Σε συνέχεια της εγκύκλιο 29/16, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Γ99/73/7.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος εύρεσης του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζονται πλέον από 13.5.2016 για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven