Αριθ. 82/23.8.2016 Κατάργηση της υπ' αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β «Κ

Αριθ. 82/23.8.2016 Κατάργηση της υπ' αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β «Κ

Αριθ. 82 / 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. οικ. 30/003/000/2591/12.7.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α'391).

5. Την υπ' αριθ. 1078204/927/0006Α/6.8.1992 Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 517).

6. Τα Π.Δ. 284/1988 και Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128/14.06.1988 και Α' 178/29.08.2014), όπως ισχύουν.

7. Την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου".

8. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114).

9. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

10. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β'/28.01.2013).

11. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β' 2144/06-10-2015)

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθ. 82/2016 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2016, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την " Κατάργηση της υπ' αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, σε εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 314/1.12.2015) «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου»" ως εξής:

1. Καταργείται η υπ' αριθμ. 1901/85 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986).

2. Διαγράφονται οι παράγραφοι 19, 20, 21 και 22 του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του ΚΤΠ.

3. Μετά το άρθρο 80α, προστίθεται άρθρο 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, ως εξής:

«Άρθρο 80β Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και στα μείγματά τους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «βρώσιμη όξινη καζεΐνη»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα· β) «βρώσιμη καζείνη πυτιάς»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα· το πήγμα λαμβάνεται μέσω της αντίδρασης της πυτιάς ή άλλων πηκτικών ενζύμων· γ) «βρώσιμο καζεϊνικό άλας»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται από την αντίδραση βρώσιμης καζείνης ή τυροπήγματος βρώσιμης καζείνης με παράγοντες εξουδετέρωσης, της οποίας έπεται ξήρανση.

3. α) Τα προϊόντα γάλακτος που ορίζονται στην παράγραφο 2 διατίθενται στην αγορά, υπό τις οριζόμενες σε αυτήν ονομασίες, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες του παρόντος άρθρου και στα πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ, και β) οι καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα I ενότητα Ι στοιχεία β) και γ), στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ στοιχεία β) και γ) ή στο παράρτημα II στοιχεία β) και γ) δεν χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων και, όταν διατίθενται νομίμως στην αγορά για άλλους σκοπούς, ονομάζονται και επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να μην παραπλανάται ο αγοραστής όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται.

4) α) Οι ακόλουθες ενδείξεις επισημαίνονται στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων γάλακτος που ορίζονται στην παράγραφο 2 και είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:
αα) η ονομασία του προϊόντος γάλακτος όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) μαζί με ένδειξη, στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, του ή των κατιόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ)·
αβ) στην περίπτωση προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως μείγματα:

i) η ένδειξη «μείγμα...» ακολουθούμενη από τις ονομασίες των διαφόρων προϊόντων που συνθέτουν το μείγμα, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας κατά βάρος·

ii) στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, ένδειξη του ή των κατιόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ)·

iii) η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όταν πρόκειται για μείγματα που περιέχουν βρώσιμα καζεϊνικά άλατα·

αγ) η καθαρή ποσότητα των προϊόντων, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια·
αδ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου ή της επιχείρησης του οποίου διατίθεται στην αγορά το προϊόν ή, εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, του εισαγωγέα στην αγορά της Ένωσης·
αε) το όνομα της χώρας καταγωγής όταν πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες·
αστ) ο κωδικός αναγνώρισης της παρτίδας των προϊόντων ή η ημερομηνία παραγωγής. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο iii) και στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ) και ε) δύνανται να αναγράφονται μόνο σε συνοδευτικό έγγραφο.

β. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο α της παρούσας παραγράφου πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων με άλλα μέσα. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναγράφονται σε πολλές γλώσσες.

γ. Όταν τα προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 υπερβαίνουν την ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος που καθορίζεται στο παράρτημα I ενότητα Ι σημείο 2 στοιχείο α) και στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ σημείο 2 στοιχείο α) ή σε καζε'ί'νη γάλακτος σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο α), το γεγονός αυτό μπορεί, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, να σημειώνεται κατάλληλα στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων. 

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven