Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/20.9.2016 Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/20.9.2016 Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών

Αθήνα, 20.9.2016
ΑΡ· πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/32/1327981

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 210 5285565
fax : 210 5229840
e-mail : tm_asfalishs@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών


ΣΧΕΤ: Οι αρ. 37/2010 και 22/2012 εγκύκλιες οδηγίες της Διοίκησης

Με τις παραπάνω σχετικές εγκύκλιες οδηγίες σας ενημερώσαμε μεταξύ άλλων για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δοθείσες με την 37/2010 εγκύκλιο της Διοίκησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης και λήξης αντίστοιχα της ασφαλιστικής σχέσης των πιστοποιημένων διαπραγματευτών στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ζητείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου από το Χρηματιστήριο Αθηνών στο οποίο θα αναφέρεται εκτός των άλλων στοιχείων, η ημερομηνία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κωδικού χρήστη στο σύστημα ΟΑΣΗΣ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών/ATHEX, ενημερωθήκαμε ότι η απόδοση κωδικού (λογαριασμού) πρόσβασης στο σύστημα ΟΑΣΗΣ/ORAMA, σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Μέλους, το οποίο απασχολεί τον Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή.
 
Έτσι, η χρήση του λογαριασμού αυτού, δεν συνδέεται απαραίτητα με τη διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης από τον Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή εργασίας στο Μέλος του Χρηματιστηρίου που τον απασχολεί με σχετική σύμβαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επειδή τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν κάνουν έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, και η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης με τον Οργανισμό αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος (άρθρο 9, Π.Δ. 258/2005), ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας (εγγραφή) θα λογίζεται πλέον η ημερομηνία σύναψης σύμβασης με το Μέλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντίστοιχα ως ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας (διαγραφή) θα λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης/διακοπής της σύμβασης.

Κατά συνέπεια, τροποποιείται η εγκύκλιος 37/2010 για τα εν λόγω πρόσωπα ως προς τα δικαιολογητικά εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, και δεν θα αναζητούνται πλέον τα ενημερωτικά έγγραφα του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κωδικού αλλά η σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του Χρηματιστηρίου.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Πηγή: Taxheaven