Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ75/1/23.9.2106 Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Π

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ75/1/23.9.2106 Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Π

Αθήνα, 23/9/2016
Αριθ. Πρωτ. Σ75/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο.»


Σχετικό: Τα με αρ. πρωτ. Σ60/20/23.11.2000 και Σ75/2/31.1.2014 Γενικά Έγγραφά μας που αφορούν τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

Με αφορμή το με αρ. πρωτ. Φ.10043/1590/475/15.4.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθ. 9 του ν. 2703/1999, όσοι διετέλεσαν Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1/1/1995 και εξής αποκτούν δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι για τη χορηγία των ανωτέρω προσώπων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί χορηγίας δημάρχων.

Η χορηγία γενικά εξομοιώνεται με σύνταξη, όπως έχει γίνει δεκτό και με τις αριθ. 826/2011 και 1760/2010 αποφάσεις Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με τις διατάξεις δε του άρθ. 2 του ν.δ. 99/1974 ορίζεται ρητά ότι οι βουλευτές δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο και ως τέτοια αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, που αναφέρονται σε έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το ως άνω έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι τόσο η χορηγία που λαμβάνουν όσοι διετέλεσαν Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από την 1/1/1995 και μετά όσο και η βουλευτική σύνταξη αντιμετωπίζονται ως σύνταξη Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις ως άνω χορηγίες / βουλευτικές συντάξεις από το Δημόσιο, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί διπλοσυνταξιούχων και στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης (εγκύκλιο 52/13) και ως προς τις αυξημένες χρονικές ή /και ηλικιακές προϋποθέσεις καθώς και στη μη χορήγηση του κατωτάτου ορίου σύνταξης.

3. Οι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος αιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να διακοπεί η τυχόν χορήγηση κατωτάτου ορίου σύνταξης στα ανωτέρω πρόσωπα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιωάννα Γάτη - Σπυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής ΜέριμναςΠηγή: Taxheaven