Αριθ. 3133.1-76888-2016/8.9.2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του

Αριθ. 3133.1-76888-2016/8.9.2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του

Αριθ. 3133.1 - 76888 - 2016

(ΦΕΚ Β' 3061/26-9-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 114).

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 116).

ζ. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β' 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

η. Η υπ' αριθ. 2811.23/20983/2016/3.3.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ (Α/Α: 29242 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ) (ΑΔΑ: ΩΛΒΘ4653ΠΩ-ΙΤ7).

2. Το υπ' αριθ. 2800.1/27280/2016/30.3.2016 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γραφ. Γενικού Διευθυντή.

3. Το υπ' αριθ. 3133.1-65626-2016/22.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 4.000) περίπου η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 41/140 (ΚΑΕ 0843),

αποφασίζουμε:

1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4256/2014 (Α' 92), υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

2. Το έντυπο του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι έντυπο αριθμημένο και διατίθεται από τη Λιμενική Αρχή, το αντίτιμο του οποίου ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€ 50) υπέρ του ΚΑΕ 3435 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας» (αρθ. 37 α, Ν. 2329/1995 και υπουργική απόφαση 3131.4/3/95/24-1-1995)».

3. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στην Λιμενική Αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:

α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Σε περίπτωση προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας, η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας.

β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.

γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.

δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.

ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013 (Α' 256), ως εκάστοτε ισχύει.

στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του Κυβερνήτη για την διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης των περιπτώσεων (α), (β) και (ζ) της παρούσης για την κατηγορία μεγέθους τους, προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (π.χ. αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).

4. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου, η δε θεώρησή του γίνεται ετησίως από τη λιμενική αρχή. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. θεωρείται για ένα έτος οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση ή την τελευταία θεώρησή του (π.χ. ΔΕΚΠΑ που εκδίδεται 15-09-2016 απαιτείται να προσκομιστεί στην λιμενική αρχή για θεώρηση το αργότερο έως και την 15-09-2017. Έστω ότι προσκομίζεται 25/1/2017 και θεωρείται. Η θεώρηση αυτή θα ισχύει έως 25/1/2018).

5. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. ιδιωτικού πλοίου αναψυχής προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή κατά τον απόπλου και κατάπλου του προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετική εγγραφή στην οικεία θυρίδα του εντύπου και να θεωρηθεί αυτή, με μέριμνα του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στις εξής περιπτώσεις:

(α) Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής υποχρεούται σε υποβολή πληροφοριών απόπλου και κατάπλου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4256/2014 (Α' 92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4276/2014 (Α' 155).

(β) Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής δεν υποχρεούται σε υποβολή πληροφοριών απόπλου και κατάπλου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4256/2014 (α' 92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4276/2014 (Α' 155), αλλά ζητηθεί από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

6. α. Από την Λιμενική Αρχή καταχωρίζονται στην προβλεπόμενη θυρίδα τα στοιχεία των αλλοδαπών υπηκόων (πλην αυτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), που εργάζονται στο πλοίο κατά τον κατάπλου του στον πρώτο ελληνικό λιμένα, καθώς και εκείνων οι οποίοι ναυτολογούνται / απολύονται σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ' αριθ. 4803/13/10η/05-05-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 629).

β. Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, με δική του ευθύνη, καταχωρίζει στην προβλεπόμενη θυρίδα τα στοιχεία των υπηκόων των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εργάζονται στο πλοίο.

7. Όταν ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο των «Α» έως «Ε» στοιχείων του ΔΕ.Κ.Π.Α. διαβιβάζεται από την εκδίδουσα Λιμενική Αρχή άμεσα στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ.

8. Ο εφοδιασμός του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ΔΕ.Κ.Π.Α. δεν απαλλάσσει τους υπεύθυνους από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της Τελωνειακής, Φορολογικής και Υγειονομικής νομοθεσίας.

9. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο του ΔΕ.Κ.Π.Α. πραγματοποιείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, εφόσον υποβληθούν σε αυτήν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

10. (α) Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θυρίδων χορηγείται νέο έντυπο. Για την έκδοση του νέου εντύπου καταβάλλεται το αντίτιμο της παρ. 2 της παρούσας.

(β) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του ΔΕ.Κ.Π.Α. εκδίδεται νέο έντυπο, εφόσον υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αιτούντος περί απώλειας/καταστροφής του εντύπου μαζί με όλα τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 δικαιολογητικά και καταβληθεί το αντίτιμο του εντύπου σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας.

(γ) Επί της πρώτης σελίδας του παλαιού εντύπου τίθεται ενυπόγραφη σημείωση της Λιμενικής Αρχής ως ακολούθως: «Λόγω συμπλήρωσης του παρόντος χορηγήθηκε νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. με αριθμό Δελτίου » και ομοίως επί του νέου εντύπου η σημείωση «Το παρόν χορηγήθηκε λόγω συμπλήρωσης του υπ' αριθ. Δελτίου ή απώλειας του προηγούμενου εντύπου ή καταστροφής του προηγούμενου εντύπου».

(δ) Κάθε αμέσως προηγούμενο του ισχύοντος εντύπου Δ.Ε.Κ.Π.Α., φυλάσσεται και διατηρείται επί του πλοίου.

11. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. φυλάσσεται επί του πλοίου και επιδεικνύεται σε έλεγχο κάθε αρμοδίου οργάνου.

12. Ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία έχουν εφοδιαστεί με ΔΕ.Κ.Π.Α. έως τη δημοσίευση της παρούσας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με νέο έντυπο από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευσή της και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της ημερομηνίας της θεώρησης του υπάρχοντος εντύπου Δ.Ε.Κ.Π.Α.

13. Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 του Ν. 4256/2014 (Α' 92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4276/2014 (Α' 155). Οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται στον πλοιοκτήτη, στον νόμιμο εκπρόσωπό του, στον κυβερνήτη και στον χρήστη του πλοίου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

14. Ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α. καθορίζεται ως ακολούθως:

15. Με την έκδοση και ισχύ της παρούσας, η υπ' αριθ. 3342/14/2000/9.3.2000 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υφυπουργού Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) (Β' 392) και η υπ' αριθ. 3342/02/2002/23.4.2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3342/14/2000/9.3.2000, κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υφυπουργού Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)» (Β' 560), παύουν να ισχύουν.

16. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Πηγή: Taxheaven